Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne, zasiłek szkolny

Monday, 27 April 2015 17:20

KARTA USŁUGI

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY

Numer karty SP 6 wersja 1 z dnia 27 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr XXV/158/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 111, poz. 1334 z 2007 r. Nr 258, poz. 2730; z 2009 r. Nr 203, poz. 2230 z 2020 poz. 3392)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycz wraz załącznikami potwierdzającymi dochód netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (odpowiednio do sytuacji ucznia).

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
- rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
- pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie wniosku, w którym należy uzasadnić trudną sytuację materialną ucznia o charakterze przejściowym z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:
- rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia,
- dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,
- z urzędu.

Do wniosku o zasiłek szkolny, należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienia zdarzenia losowego.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 116 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój 116, telefon 85 65 65 817
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł netto w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długo trwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, to jest udziału w zajęciach sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły;
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, to jest zakupu podręczników, lektur szkolnych, słowników, przyborów i pomocy szkolnych, torby lub plecaka szkolnego, stroju galowego, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, obuwia sportowego, stroju do przygotowania zawodowego, mundurka, komputerów/laptopów/tabletów i programów naukowych do tych komputerów, tuszu i papieru do drukarek oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę;
• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów oraz wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym a przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegium języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższym niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie, do dnia 15 września danego roku szkolnego w Urzędzie Miasta Siemiatycze, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i przyznania lub odmowy stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego uczniom. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrywania złożonego wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

W załączeniu:

- karta usługi - Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendium szkolne, zasiłek szkolny

- wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego

Read 3905 times Last modified on Monday, 30 November 2020 11:04