Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 742

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Wednesday, 15 July 2015 07:50

KARTA USŁUGI

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE MIASTA SIEMIATYCZE

Numer karty SP 7 wersja 1 z dnia 30 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.)

Uchwała Rady Miasta Siemiatycze Nr VIII/40/11 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 177, poz. 2103)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 72)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1205)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wpis do rejestru (także o wykreślenie z rejestru i o dokonanie zmian w rejestrze) oraz pozostałe dokumenty składane są, zgodnie z art. 35b Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), wyłącznie droga elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl).

Wniosek składany jest zgodnie ze wzorem określonym przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonym w systemie teleinformatycznym prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W systemie, o którym mowa w art. 62a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, może być zapewniony inny sposób potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej.

Do wniosku dołącza się poniższe oryginały dokumentów w postaci elektronicznej lub uwierzytelnione elektroniczne kopie dokumentów:

  1. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi do lat 3.
  2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy w przypadku klubów dziecięcych.
  3. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
  4. Oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru.
  5. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Miasta Siemiatycze może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

FORMULARZE DO POBRANIA – nie dotyczy.

OPŁATY

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta Siemiatycze prowadzonego przez Burmistrz Miasta Siemiatycze podlega opłacie w wysokości 500,00 zł (Uchwała Nr VIII/40/11 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych). Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy Miasta Siemiatycze lub w kasie Urzędu Miasta Siemiatycze.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

Zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wniosek o wpis do rejestru (także o wykreślenie i o dokonanie zmian w rejestrze) oraz pozostałe dokumenty składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia> https://empatia.mpips.gov.pl prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój 116, telefon 85 65 65 817
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz o wykreśleniu z rejestru służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Przy zmianach w Rejestrze lub wykreśleniu z Rejestru zaświadczenie także przesyłane jest w formie elektronicznej.

Zasady dokonywania zmian w Rejestrze:

W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do:

1. wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji - w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy (tj. nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; numer NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki)

2. dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - w przypadku  danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 ustawy (tj. informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym).

Zasady wykreślania zarejestrowanych podmiotów z Rejestru:

Wykreślenie z Rejestru następuje w przypadku:

  • Złożenia przez podmiot wpisany do Rejestru wniosku o wykreślenie; 
  • Nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  • Przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
  • Wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

UWAGA - System teleinformatyczny służący do realizacji ustawy (art. 62a)

1.  Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system teleinformatyczny służący do realizacji ustawy przez gminę, wojewodę, ministra właściwego do spraw rodziny, podmioty zamierzające prowadzić żłobki lub kluby dziecięce, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty zatrudniające dziennych opiekunów oraz przez osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1.

2.  System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, służy w szczególności do:

1) składania wniosku o wpis do rejestru przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy;

2) składania wniosku o wpis do wykazu;

3) składania wniosku o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennych opiekunów oraz osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;

4) dokonywania przez gminę wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru lub wykazu;

5) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru lub wykazu samodzielnych zmian danych lub informacji, o których mowa odpowiednio w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 lub art. 46 ust. 2 pkt 6-8;

6) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64, przez podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz gminę;

7) weryfikacji przekazanych sprawozdań i sporządzenia zbiorczego sprawozdania przez gminę i wojewodę.

INFORMACJA

Administratorem portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia jest  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (tel. 22 529-06-60)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326), którym jest prowadzenie Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Siemiatyczach. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres -  zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym do dokonania wpisu do rejestru żłobków lub klubu dziecięcych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

- karta usługi - wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 

Read 3571 times Last modified on Tuesday, 01 December 2020 11:54