Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Monday, 27 April 2015 12:49

Tereny inwestycyjne przy ul. T. Kościuszki w Siemiatyczach

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki uchwalonego uchwałą Nr XXXI/143/12 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 108).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki ustala przeznaczenie terenów pod zabudowę przemysłową i usługową.

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 108 ha położony wzdłuż ul. T. Kościuszki, od zachodu ograniczony rzeką Kamionką i w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 640. Położenie terenu przy istniejących drogach: powiatowej i wojewódzkiej tworzy szkielet komunikacyjny i ułatwia zagospodarowanie terenów na cele określone planem.  

Na terenie objętym niniejszym planem dopuszcza się realizację przedsięwzięć zaliczanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, jak również przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Obszar objęty planem położony jest w sąsiedztwie Komunalnej Oczyszczalni Ścieków i w kierunku wschód-zachód przecięty jest sieciami istniejącej infrastruktury technicznej, tj. linii elektroenergetycznej napowietrznej WN 110 kV, gazociągu wysokiego ciśnienia i tranzytowego rurociągu naftowego „Przyjaźń”.

Strefa ochronna od rzeki Kamionki, stanowiącej naturalny ciąg ekologiczny Miasta Siemiatycze, z zakazem zabudowy obejmuje 100-metrowy pas na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Bugu” (na południe od drogi wojewódzkiej nr 640) oraz 40-metrowy pas na pozostałym terenie. Na terenie opracowania nie występują obszary NATURA 2000. Fragmentaryczne kontury lasów na obszarze planu generalnie przeznaczone zostały na cele nieleśne.

W "Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki" dokonano następujących ustaleń:

10 U - tereny przeznaczone pod zabudowę usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią (obszar położony w południowo-zachodniej części obszaru objętego planem, ograniczony rzeką Kamionką i ul. T. Kościuszki, na północ od drogi wojewódzkiej nr 640)

Na terenach tych dopuszcza się realizację:

- zabudowy mieszkaniowej w ramach przeznaczenia uzupełniającego, wyłącznie jako towarzyszącej funkcji podstawowej, w postaci wbudowanego lokalu mieszkalnego lub wolnostojącego, służącego zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych właścicieli, użytkowników lub pracowników.

Na terenach tych zakazuje się:

- realizacji mieszkań, jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa usługowa uzasadniająca ich potrzebę,

- lokalizacji usług z zakresu użyteczności publicznej, takich jak: oświaty, wychowania, opieki społecznej i socjalnej,

- realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

- grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki,

- rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg.

1 P.U; 6 P.U; 7 P.U; 8 P.U; 12 P.U; 1 3P.U; 14 P.U; 15 P.U; 16 P.U; 18 P.U;  19 P.U;  23 P.U; 24 P.U; 25 P.U; 26 P.U i 28 P.U – tereny przeznaczone pod zabudowę przemysłowo - usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią

Na terenach tych dopuszcza się realizacje:

- urządzeń towarzyszących i obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni urządzanej itp.,

- mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego.

Na terenach tych zakazuje się:

- realizacji mieszkań służbowych, jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa przemysłowa i usługowa uzasadniająca ich potrzebę,

- realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,

- grodzenia nieruchomości przyległych do rzeki Kamionki w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar oraz stosowania ogrodzeń pełnych i na podmurówkach, które mogłyby ograniczyć możliwości migracji drobnej fauny w obrębie doliny rzeki Kamionki,

- rozmieszczania reklam w liniach rozgraniczających dróg.

2 ZL; 3 ZL; 4 ZL; 5 ZL; 9 ZL; 17 ZL; 20 ZL (tereny zlokalizowane głównie przy południowej granicy obszaru opracowania)

Zasady zagospodarowania lasów:

- utrzymanie powierzchni terenów zielonych, zgodnie z zasadami gospodarki leśnej,

- zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych niezwiązanych z gospodarką leśną,

- utrzymanie i realizacja dróg pieszych i kołowych, niezbędnych dla prowadzenia właściwej gospodarki leśnej.

Ustalono również tereny pod stacje transformatorowe i układ komunikacyjny – drogi i ulice istniejące, przewidziane do poszerzeń i projektowane. Niewątpliwym priorytetem dla miasta będzie uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę techniczną i komunikacyjną. Plan pozwoli na sprawniejszą realizację sieci w zakresie procedur i zabezpieczenia terenów pod komunikację.

Kontakt:

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 85 65 65 827, 85 65 65 800


Read 14794 times Last modified on Friday, 18 December 2015 15:18