Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Tuesday, 17 November 2020 11:00
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO

Numer karty SP 1 wersja 1 z dnia 16 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. poz. 1630)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie, której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 • odpis z właściwego rejestru;
 • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP (wzór do pobrania);
 • pozytywne opinie: komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz właściwego państwowego inspektora o spełnianiu wymagań lokalowych i sanitarnych określonych w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. poz. 1630);
 • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • pełnomocnictwo lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, jeżeli wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika

 

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk do pobrania w pokoju nr 116  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

OPŁATY - nie dotyczy.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku z załącznikami.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój numer 116, telefon 85 65 65 817

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00

wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI:

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

Burmistrz Miasta Siemiatycze może odmówić wydania zezwolenia, w przypadku, gdy:

 • podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
 • Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:
 • przestał spełniać warunki określone w ustawie;
 • nie przedstawi na żądanie Burmistrza Miasta Siemiatycze w wyznaczonym terminie aktualnych dokumentów, o których mowa w art. 19 ustawy;

Burmistrz Miasta Siemiatycze wyznacza dodatkowy termin na spełnienie tych warunków albo na dostarczenie wymaganych dokumentów lub informacji.

Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, Burmistrz Miasta Siemiatycze cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia tychże zmian.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta usługi - Wydanie zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Załączniki:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
 • oświadczenie o posiadaniu numeru REGON i numeru NIP
Read 242 times Last modified on Thursday, 31 December 2020 09:41