Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Tuesday, 24 November 2020 13:59
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Numer karty SP 3 wersja 1 z dnia 23 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 poz. 2010 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 244, poz.1626 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U poz. 391)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U z 2020 r. poz. 708)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U z 2010 r. Nr 53 poz. 311 ze zm.)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 1 z późn. zm.) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym ( Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z załącznikami:

 1. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
 2. kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika lub zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu;
 3. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 4. kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 5. kopie umowy o pracę i świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy (w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
 6. pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 §3 KPA);
 7. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 8. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał pracodawca w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 9. oświadczenie, że osoba prowadząca praktyczną naukę zawodu nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 2020 r. poz. 1444), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050), albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
 10. inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk dostępny w pokoju nr 116 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY – nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie do jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna, tel. 85 6565800, fax. 85 6565803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Spraw Społecznych, pokój numer 116, tel. 85 6565817
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek – czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.

Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, których pracownicy młodociani mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Siemiatycze.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy oraz ucznia jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych, adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) wraz z innymi aktami prawnymi i aktami wykonawczymi. Państwa dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi SP 3 wersja 1 dofinansowanie kosztów kształcenia pracownikow młodocianych
 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o niekaralności osoby prowadzacej praktyczną naukę zawodu
 • Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Read 292 times Last modified on Thursday, 31 December 2020 09:41