Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

ST

Pracownicy dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, University of Ljubljana oraz University of Zagreb, prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Czechy, Słowację, Chorwację i Słowenię. Tematem badań są zmiany mobilności mieszkańców, po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa.

Udział w badaniu ankietowym jest dobrowolny i anonimowy. Zgromadzone statystyki wykorzystywane będą, jako dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.
Ankieta składa się z 18 pytań pozwalających na wybór jednej odpowiedzi lub umożlwiających wpisanie własnej opinii/komentarza.
Wypełnienie ankiety zajmie około 5 minut.

KARTA USŁUGI

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Numer karty FB 7 wersja 1. z dnia 9 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 9 (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych – DT-1/A

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji  przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku od środków transportowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wednesday, 09 December 2020 12:41

Złożenie deklaracji na podatek leśny

KARTA USŁUGI

Złożenie deklaracji na podatek leśny

Numer karty FB 6 wersja 1. z dnia 1 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym art. 6 ust. 5 (Dz.U.2019.888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie informacji o lasach DL-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDL-2

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl.

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku leśnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wednesday, 09 December 2020 12:38

Złożenie informacji o lasach

KARTA USŁUGI

Złożenie informacji o lasach

Numer karty FB 5 wersja 1. z dnia 1 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym art. 6 ust. 2 (Dz.U.2019.888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie informacji o lasach IL-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – ZIL 3

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie informacji, korekty informacji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku leśnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wednesday, 09 December 2020 12:28

Złożenie deklaracji na podatek rolny

KARTA USŁUGI

Złożenie deklaracji na podatek rolny

Numer karty FB 4 wersja 1. z dnia 1 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. 6a ust. 8 (Dz.U.2020.333)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie informacji o gruntach DR-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDR-2

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku rolnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Wednesday, 09 December 2020 12:24

Złożenie informacji o gruntach

KARTA USŁUGI

Złożenie informacji o gruntach

Numer karty FB 3 wersja 1. z dnia 1 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym art. 6a ust. 5 (Dz.U.2020.333)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie informacji o gruntach IR-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników – ZIR 3

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie informacji, korekty informacji przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku rolnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KARTA USŁUGI

Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości

Numer karty FB 2 wersja 1. z dnia 9 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 6 ust. 9 (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.),

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie deklaracji o nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami.

Deklaracje na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZDN-2

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie deklaracji, korekty deklaracji  przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku od nieruchomości. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

KARTA USŁUGI

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Numer karty FB 1 wersja 1. z dnia 9 listopada 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych art. 6 ust. 6 (Dz.U.2019.1170 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2020.1325 z późn. zm.)

Uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 wraz z załącznikami w terminie 14 dni od daty nabycia, zbycia lub zmiany sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, mającej wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Załączniki:

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – ZIN 3

FORMULARZE DO POBRANIA

Druki do pobrania w pokoju nr 113  lub na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl

OPŁATY

Nieodpłatnie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia informacji, w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna
tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Finansowo - Budżetowy, pokój numer 113, telefon 85 65 65 821
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

UWAGI

Złożenie informacji, korekty informacji  przez podatnika w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze-Urząd Miasta, e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) oraz wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym i sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności: przeprowadzenia postępowań podatkowych w sprawie ustalenia/określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustalenia/określenia wymiaru podatku od nieruchomości. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Ocena współpracy samorządu i organizacji pozarządowych  w Mieście Siemiatycze
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.


Urząd Miasta Siemiatycze wraz z organizacjami pozarządowymi realizują wspólny model komunikacji, którego celem jest jak najszerszy rozwój współpracy pomiędzy samorządem Miasta i działającymi w Siemiatyczach organizacjami pozarządowymi. Siemiatycze, to miejsce, gdzie mieszkańcy bezpośrednio, a nie tylko poprzez działalność w organizacjach pozarządowych, interesują się działaniami samorządu, dlatego też ważnym partnerem współpracy jest cała społeczność Miasta. Bez wzajemnego informowania się o tym, co jest ważne, jakie są plany, jakie działania są podejmowane, nie może być mowy o relacjach partnerskich. Realizowany model komunikacji ma służyć budowaniu kultury współpracy pomiędzy samorządem, a organizacjami pozarządowymi i całą społecznością Miasta. Udział w badaniu ankietowym pozwoli ocenić jak w ostatnich miesiącach przebiegała współpraca samorządu i organizacji pozarządowych.

Ze względu na obowiązujący stan epidemii, ankieta będzie dostępna online do 31 grudnia 2020 r. LINK DO ANKIETY

Monday, 07 December 2020 17:16

Zimowe utrzymanie dróg 2020/2021

Zarządcy dróg, do których należy zgłaszać ewentualne wnioski i zastrzeżenia w sprawie zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Siemiatycze:

 

Ulice w ciągu drogi krajowej nr 19: Ciechanowiecka, Plac Jana Pawła II, 11 listopada, droga od. Weski w kierunku Drohiczyna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku

Rejon w Bielsku Podlaskim

ul. Sportowa 4

tel. 85 730 01 36

 

Ulice w ciągu dróg wojewódzkich: Grodzieńska, Górna, Weska w kierunku Adamowa, odcinek ulicy od drogi nr 19 kierunku Ciechanowca

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253

tel. 85 655 26 23

 

Ulice w ciągu dróg powiatowych: Drohiczyńska, Jana Kilińskiego, 3 Maja, Bartosza Głowackiego, Słowiczyńska, Wysoka, Tadeusza Kościuszki, Armii Krajowej

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

ul. 11 Listopada 253

tel. 85 655 26 34

tel. 85 655 26 80

 

Ulice lokalne miejskie, pozostałe ulice

Urząd Miasta Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

tel. 85 65 65 830

85 65 65 825

 

Problemy związane ze stanem dróg można zgłaszać również za pośrednictwem aplikacji naprawmyTo - zgłoszenia na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wykonawcą zimowego utrzymania ulic miejskich na terenie miasta Siemiatycze jest:

Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J
ul. Obrońców Warszawy 15, 17-300 Siemiatycze
tel. 660 885 800 lub 507 604 898