Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Regulamin - System Informacyjny SMS

Friday, 08 September 2017 12:38

REGULAMIN KORZYSTANIA
Z SYSTEMU INFORMACYJNEGO SMS MIASTA SIEMIATYCZE


§ 1
Postanowienia wstępne


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Systemu Informacyjnego SMS Miasta Siemiatycze (zwanego dalej "Systemem").
2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Miasta Siemiatycze (zwany dalej "Urzędem").
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem"), która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe lub w formie głosowej na telefony stacjonarne o treści ustalonej przez Urząd.


§ 2
Zasady korzystania z Systemu

1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe oraz bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji do Systemu.
2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM lub telefonu stacjonarnego, może dokonać rejestracji w Systemie poprzez:
1) wysłanie wiadomości SMS na numer 735 907 886 o treści zdefiniowanej przez Urząd: tak.prefiks (prefiks – nazwa grupy tematycznej zgodnie z § 3 ust.1),
2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Miasta Siemiatycze oraz pod adresem https://panel.mprofi.pl/rejestracja/siemiatycze/,
3) prawidłowe wypełnienie papierowego formularza rejestracyjnego, dostępnego w Urzędzie, stanowiącego załącznik nr 1.
3. Prawidłowa rejestracja w Systemie Informacyjnym SMS jest potwierdzona przesłaniem przez System powitanej wiadomości SMS do Użytkownika.
4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez:
1) wysłanie wiadomości SMS na numer 735 907 886 o treści zdefiniowanej przez Urząd: nie.prefiks (prefiks – nazwa grupy tematycznej zgodnie z § 3 ust.1),
2) wypełnienie formularza dostępnego na stronie www Miasta Siemiatycze oraz pod adresem https://panel.mprofi.pl/rejestracja/siemiatycze/unsubscribe/,
3) wypełnienie papierowego formularza, dostępnego w Urzędzie, stanowiącego załącznik nr 2.
5. Prawidłowe wyrejestrowanie z Systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym do Użytkownika.
6. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora GSM.
7. Każdy Użytkownik rejestrując się w Systemie określa grupę tematyczną, z której będzie otrzymywał informacje.

§ 3
Komunikaty SMS

1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom na ich telefony komórkowe bądź stacjonarne wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach tematycznych:
1) Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie miasta (prefiks: zagrozenia);
2) Informacje promujące działalność Miasta Siemiatycze oraz jego służb wśród społeczności lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź wspieranych przez Miasto lub odbywających się na jego terenie (prefiks: wydarzenia);
3) Przypomnienia o ważnych terminach: opłata śmieciowa, podatki (prefiks: terminy);
4) Powiadamiania o poszczególnych etapach prowadzonych konsultacji społecznych (prefiks: konsultacje);
5) Informacje z zakresu oświaty (prefiks: oswiata).
2. Urząd zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS oraz wiadomości głosowych jedynie do Użytkowników, którzy poprzez rejestrację do Systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).
2. Administratorem danych osobowych Użytkownika systemu SISMS jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.
3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS na telefony komórkowe lub bezpłatnych komunikatów głosowych na telefony stacjonarne, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom świadczącym usługę wysyłki wiadomości SMS na telefony komórkowe i komunikatów głosowych na telefony stacjonarne.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67)).
8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zarejestrowania w Systemie Informacyjnym SMS służącym do wysyłania powiadomień tekstowych lub głosowych.
11. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Miasto Siemiatycze zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
2. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie internetowej Miasta.
3. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Burmistrz Miasta.
4. Regulamin korzystania z Systemu Informacyjnego SMS Miasta Siemiatycze obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Read 2221 times Last modified on Tuesday, 29 May 2018 14:21