Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 18 marca 2015 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:17

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Już blisko cztery miesiące trwa nowa kadencja organów gminy. Nie było jednak okazji, by przedstawić Radzie informację o bieżących działaniach podejmowanych w tym okresie oraz o sposobie realizacji uchwał. Dlatego też chciałbym to uczynić w tej chwili.
    
Aktualnie przystępujemy do realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Siemiatycze”. Zadanie obejmuje termomodernizację 5 obiektów, przy czym prace związane z dociepleniem ścian i stropów w 2015 r. prowadzone będą jedynie w 3:
- w Szkole Podstawowej nr 1,
- w Urzędzie Miasta,
- oraz w Przedszkolu nr 3.

W poprzednich latach przeprowadzono prace termomodernizacyjne związane z elewacją w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu nr 5 oraz nowej części Szkoły Podstawowej nr 1.

Wykonawcą prac termomodernizacyjnych jest wyłoniona w przetargu firma – SATO Spółka z o. o. z Białegostoku.

W Szkole Podstawowej nr 1 planuje się prace związane z ociepleniem ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych w skrzydle starej części szkoły oraz docieplenie stropodachu na całej powierzchni szkoły.

W budynku urzędu miasta docieplone zostaną ściany zewnętrzne i ściany przylegające do gruntu, docieplona zostanie nieocieplona część dachu, nastąpi wymiana jego poszycia oraz wymiana nieszczelnych okien w piwnicy.

W Przedszkolu nr 3 planuje się przeprowadzenie docieplenia ścian zewnętrznych oraz ścian przylegających do gruntu i wymianę pozostałej części okien i drzwi niespełniających standardów. W projekcie uwzględniono we wszystkich placówkach poza Urzędem miasta budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, tzw. rekuperację.

Koszt przedsięwzięcia wyniesie 1 041 200 zł, kwota dofinansowania w ramach Programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)” to 641 680 zł. Koszt inwestycji obciąży dodatkowo wydatek na inspektora nadzoru. Zakończenie prac zaplanowano na 30 września 2015 r.

Realizując zadania inwestycyjne zaplanowane na 2015 r. został ogłoszony przetarg na budowę i przebudowę ulicy Sadowej i Annopolskiej w ramach realizowanego od 2013 r. roku projektu „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol z siecią dróg powiatowych i krajowych”. Do przetargu przystąpiło 7 wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Spółka Maksbud z Bielska Podlaskiego. Koszt robót wyniesie 1 039 350 zł. Zadanie ma być zrealizowane i rozliczone do końca września br.
    
Opracowany został wniosek o dofinansowanie remontu 2 budynków w ramach Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2015 r. W ramach programu planowany jest remont dwóch budynków mieszkalnych, przy ul. Krótkiej oraz ul. Ks. Ściegiennego, w których zamieszkują rodziny Romskie. Oba budynki stanowią własność Miasta. Zakres remontu obejmuje wymianę pokrycia dachowego, części stolarki okiennej i drzwiowej oraz obłożenie ścian zewnętrznych budynków deską szalunkową na rusztach. Planowane roboty remontowe należy zaliczyć jednocześnie do robót termomodernizacyjnych. W chwili obecnej trwa wstępna weryfikacja złożonego wniosku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, następnym etapem jest przekazanie wniosku do rozpatrzenia przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

W styczniu podjęte zostały działania związane z planowaną budową budynku socjalnego. W drodze zapytania ofertowego został wybrany podmiot do opracowania dokumentacji, tj. projektu budowlanego i wykonawczego wraz z towarzyszącą infrastrukturą, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz szczegółowych specyfikacji: technicznej, wykonania i odbioru robót. Wykonawcą jest Tomasz Jacyniewicz z Białystoku. Koszt dokumentacji to 23 800 zł. Założenia projektu są takie, że będzie to budynek parterowy, murowany, ogrzewany indywidualnymi piecami, w którym znajdzie się 12 lokali socjalnych, w tym dwa lokale dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Zostanie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku socjalnego przy ul. Armii Krajowej 33. Do końca marca planujemy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie tej inwestycji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie 30%.

Gospodarka nieruchomościami

20 stycznia 2015 r. przeprowadzono pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Siemiatyczach, przy ul. Bolesława Prusa o powierzchni 289 m2 - cena wywoławcza 17 886 zł + 23% podatek VAT. Przetarg wyłonił nabywcę nieruchomości, który zaoferował cenę 22 220 zł brutto. 3 lutego podpisano umowę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.


Na 8 kwietnia tego roku zaplanowano przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 656 m2. Cena wywoławcza 30 000 zł + 23% podatek VAT.

W związku ze zniesieniem bonifikat od ceny nieruchomości lokalowych, które nastąpiło z dniem 1 stycznia 2014 r. na podstawie uchwały Rady Miasta drastycznie spadło zainteresowanie wykupem mieszkań komunalnych. Na chwilę obecną brak jest wniosków o wykup. Na dzień dzisiejszy w zasobach komunalnych pozostaje 148 lokali o łącznej powierzchni 6043 m2.

W związku z rozbudową ul. Gen. Władysława Sikorskiego Miasto wypłaciło tytułem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1251 ha kwotę 85 501 zł. Realizując zadania własne gmina nabyła również grunty pod drogi położone w rejonie ul. Sadowej o pow. 0,0564 ha za kwotę 19 740 zł plus koszty notarialne i sądowe w wysokości 1 932 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne na zakup gruntów pod drogi wyniosły w bieżącym roku 107 173 zł.

Oświata

Naliczony i wypłacony został jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2014 r. Obowiązek analizy wysokości wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i wypłacania dodatku uzupełniającego w przypadku nieosiągnięcia określonego poziomu wynagrodzeń wynika z ustawy Karta Nauczyciela. W bieżącym roku ogólny koszt wypłaty dodatku wyniósł 520 028 zł, w porównaniu z rokiem ubiegłym jest to mniej o 233 779 zł.

27 listopada 2014 r. podpisano porozumienie na kontynuację w 2015 r. zajęć sportowych (lekkoatletycznych) dla 20 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach programu „Multisport”, zajęcia będą odbywały się 3 razy w tygodniu. Program będzie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Podlaskiego i Miasto Siemiatycze (w ramach projektu Miasto udostępni obiekty i sprzęt sportowy).

Złożony został wniosek na kontynuację zajęć na basenie dla uczniów klas I-III w ramach programu „Umiem pływać”. Program przewiduje naukę pływania z instruktorem dla 60 uczniów szkół podstawowych po 30 uczniów z każdej szkoły. Program będzie współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Podlaskiego i Miasto Siemiatycze (koszt całkowity projektu 20 000 zł, udział Miasta ok. 7 400 zł, tj. 37%).

Złożony został również wniosek na dofinansowanie w wysokości 321 600 zł funkcjonowania Żłobka w 2015 r.

Pozostałe

W grudniu ubiegłego roku została zawarta umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Białymstoku na odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych w 2015 r. Umowa opiewa na kwotę 962 928 zł brutto. Firma została wyłoniona w drodze przetargu spośród trzech podmiotów. Został opracowany nowy harmonogram odbioru odpadów, w którym zrezygnowano z sobót jako dnia wywozu, poza jednostkowymi przypadkami i terminami wywozu odpadów wielkogabarytowych.

W celu edukacji ekologicznej mieszkańców opracowana została broszura ABC Odpadów – czyli co każdy mieszkaniec Siemiatycz o śmieciach wiedzieć powinien, utworzono stronę na portalu społecznościowym Facebook oraz opracowano aplikację mobilną dla smartfonów, dzięki której można między innymi sprawdzić aktualny harmonogram wywozu odpadów na terenie całego miasta. Działania te zostały w całości sfinansowane z pozyskanych w ubiegłym roku środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Za podejmowane przez miasto w ciągu ostatnich pięciu lat działania z zakresu ochrony środowiska (m.in. budowę biogazowi, termomodernizację budynków) w ramach XV edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” - akcja „Przyjazne miasta na start – stop zmianom klimatu” otrzymaliśmy prestiżowy certyfikat oraz statuetkę „Przyjaznych Środowisku” ponadto nasze miasto uzyskało:
- nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł,
- bezpłatny montaż i emisję 4-minutowego filmu promującego zgłoszone przedsięwzięcie za pośrednictwem portalu ONET.pl,
- bezpłatną promocję miasta poprzez ogólnopolską wystawę wielkoformatową „Miasta Przyjazne Mieszkańcom i Środowisku”,
- oraz bezpłatny udział w prestiżowym Kongresie Zakończeniowym „Budujemy Polskę Przyjazną Mieszkańcom i Środowisku”. Nagroda finansowa zostanie przeznaczona na „zielone projekty”, tj. realizację zieleni miejskiej, zakup drzew i roślin do nasadzeń.

Pod koniec ubiegłego roku podpisana została umowa na dofinansowanie w 85% opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla naszego miasta w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

W ramach przygotowywania Planu zostanie wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całego miasta oraz zostaną przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywności działań. Dla wybranego wariantu działań zostanie opracowany ogólny harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostaną zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej.
Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmie wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. Opracowanie wykonuje Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. z miejscowości Orzesze za łączną kwotę 24 450 zł. Obecnie prowadzone są badania ankietowe mieszkańców oraz jednostek podległych. Do końca marca planowane jest stworzenie bazy danych, m.in. bazy inwentaryzacji CO2 na terenie miasta umożliwiającej ocenę gospodarki energią. Adresatami Planu będzie Miasto Siemiatycze, jednostki organizacyjne i spółki Miasta, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze jest podstawowym warunkiem niezbędnym w procesie pozyskania środków finansowych na działania inwestycyjne i projekty miękkie w tym zakresie. Ułatwi więc przystosowanie Miasta Siemiatycze do wymogów gospodarki niskoemisyjnej.

2 marca tego roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór wniosków na Konkurs „AZBEST 2015”. W ramach konkursu Miasto może uzyskać dofinansowanie 80% kosztów przeznaczonych na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2007-2032”. Przeprowadzono rozpoznanie rynku pod kątem wykonawcy aktualizacji. Na zapytanie wysłane drogą mailową do 6 wykonawców, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem – koszt usługi wraz z opracowaniem wniosku wyniesie 11 000 zł brutto.

Do 31 stycznia każdego roku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim oraz wnieść pierwszą ratę opłaty za sprzedaż w bieżącym roku. Na podstawie oświadczeń przedsiębiorców ustalono, że wartość sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta w 2014 roku ogółem wyniosła 19 332 387 zł, dla porównania w 2013 roku kwota ta wyniosła 19 271 033 zł.

Z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. w styczniu wpłynęło na konto urzędu miasta 174 044 zł. Środki te są przeznaczone na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień.

Opracowany został plan kontroli podmiotów korzystających z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Siemiatycz. Kontrole dotyczyć będą prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2014 rok.

Blisko 2 lata temu Rada Miasta zdecydowała o wsparciu rodzin wielodzietnych przyznając pewne ulgi i uprawnienia w Programie Rodzina 5 +. Do dnia dzisiejszego programem objęto 142 rodziny, w sumie 676 osób. Do programu przystępują też przedsiębiorcy. Na chwilę obecną mamy 7 partnerów (Księgarnia „Pod Kasztanem, spółka cywilna KUŹNIA, Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ANDY”, spółka jawna RONDO, salon fryzjerski OKSANA, Piękny Wschód oraz spółka jawna CK Meble). W marcu br. formularz zgłoszenia do programu złożyło Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW z Białegostoku oraz P.H.P.U. ALKA Rafał Demidowicz z Warszawy. Obecnie przygotowywane są dokumenty do podpisania umowy.

W lutym złożony został wniosek do Programu Erasmus+ w ramach akcji „Mobilność młodzieży i osób pracujących z młodzieżą”. Projekt został złożony z partnerem tureckim, miastem Selcuk. Zakłada wymianę młodzieży obu miast oraz realizację celów, takich jak upowszechnianie idei samorządowej i zwiększenie aktywności młodych w życiu społecznym. Wnioskowana kwota dofinansowania to 22 440 euro.

Kontynuowana jest współpraca z Fundacją STIWEK z Warszawy w zakresie wspólnej realizacji projektów. Aktualnie został złożony wniosek o dofinansowanie zadania pt. Seniorzy dla Siemiatycz. Jest to nowa odsłona działań rozpoczętych w ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!”. Wniosek został złożony do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. W ogólnym ujęciu projekt zakłada rozwój współpracy na linii seniorzy – samorząd i opracowanie polityki senioralnej miasta. Wnioskowana kwota dotacji 195 276 zł, co stanowi blisko 90% wartości zadania. Wniosek jest w trakcie oceny.

Z kolei w ramach wspomnianego projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” w lutym br. rozpoczęliśmy pracę nad instrumentami wzmacniającymi udział mieszkańców w decydowaniu o ważnych sprawach dla naszego miasta. Pierwsze spotkania dotyczyły inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Procedury dotyczące inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców zostały opracowane na spotkaniach z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców. Kolejne spotkania poświęcone były budżetowi obywatelskiemu, na których mieszkańcy Siemiatycz, w tym przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy Urzędu Miasta, omówili proces przygotowania budżetu partycypacyjnego oraz możliwości jego wprowadzenia w naszym mieście. W dalszej kolejności opracowany zostanie również projekt regulaminu konsultacji społecznych.

Spotkania w ramach cyklu warsztatów dotyczących inicjatywy uchwałodawczej, regulaminu konsultacji społecznych i budżetu obywatelskiego w Siemiatyczach prowadzone są przez pracowników Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

W ramach realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi ogłoszone zostały 4 konkursy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe uwzględniających problemy profilaktyki z zakresu:
- programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży,
- programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
- programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej,
- oraz na prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych w 2015 r. Konkursy zostały już rozstrzygnięte i w obecnej chwili organizacje nadsyłają korekty kosztorysów wynikające z przyznanych kwot dotacji. Kolejnym etapem będzie przygotowanie oraz podpisanie umów.

Rozstrzygnięte zostały również konkursy na działania sportowe wynikające z uchwały Rady w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez miasto Siemiatycze. W tym ostatnim konkursie dofinansowanie uzyskały trzy podmioty: MKS Cresovia, Towarzystwo Sportowe oraz Młodzieżowy Klub Sportowy Kresowiak – Orion. Informacje o wysokościach przyznanych dotacji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi coraz częstszego sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne priorytetem tegorocznych działań profilaktycznych są spotkania z uczniami siemiatyckich szkół, by edukować oraz podnosić ich wiedzę na temat zagrożeń wynikających z podejmowania wszelakich zachowań ryzykownych.

Spotkania odbywają się sukcesywnie w poszczególnych szkołach. Zorganizowano również wywiadówkę profilaktyczną w Zespole Szkół przy ul. T. Kościuszki. Tematyka spotkania „Bliżej siebie, dalej od uzależnień” miała na celu przedstawienie rodzicom najskuteczniejszych metod ochrony nastolatków od uzależnień, zwłaszcza poprzez budowanie zdrowych i właściwych relacji w rodzinie. Ponadto zebrani zostali poinformowani także o możliwościach uzyskania pomocy w naszym mieście oraz zostali wyposażeni w fachową literaturę dotyczącą uzależnień.

W grudniu ubiegłego roku w Urzędzie Miasta miał miejsce audit sprawdzający funkcjonujący System Zarządzania Jakością. Audit wypadł pozytywnie i został przedłużony na kolejny rok, przyznany Urzędowi certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie realizacji i koordynacji zadań administracji publicznej wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

By ułatwić mieszkańcom załatwianie spraw opracowana została broszura informacyjna – kompendium wiedzy o mieście. W ilości blisko 2500 egzemplarzy została przekazana mieszkańcom wraz z urzędową korespondencją. Wraz z nią do mieszkańców skierowano ankietą dotyczącą funkcjonowania samorządu i zadań, które należałoby uznać za priorytetowe. Aktualnie trwa opracowywanie wyników.
     
Z dniem 1 marca br. uruchomiony został system rejestrów państwowych, co spowodowało szereg istotnych zmian w realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Realizowany projekt ma za zadanie zapewnienie integracji zmodernizowanego rejestru PESEL z Rejestrem Dowodów Osobistych oraz z nowobudowanym rejestrem stanu cywilnego.

Wprowadzone zmiany umożliwiają dokonanie wielu czynności w wybranych urzędach, a nie jak do tej pory, w urzędach właściwych dla miejsca zamieszkania, np. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego również można złożyć w wybranym USC, a nie jak do tej pory w miejscu sporządzenia aktu.

Są to niewątpliwie znaczne udogodnienia dla klientów wiąże się jednak przynajmniej w początkowym okresie ze zwiększonym nakładem pracy urzędników.

W niedzielę 8 marca br. poświęcony został zabytkowy krzyż z XVIII w. zlokalizowany przy ul. Górnej (róg ul. Gen. Władysława Andersa). Poświęcenia krzyża dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus. Krzyż został przeniesiony ze wzgórza między ul. Słowiczyńską a ul. Górną. Po utwardzeniu dojścia do chodnika zostały wykonane nasadzenia krzewów ozdobnych przy wspomnianym pomniku, jednocześnie uzupełniono nasadzenia przy Pomniku Sybiraków.

Przedstawione działania to zaledwie wycinek działalności sądzę jednak, że z perspektywy Rady najbardziej istotne.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2494 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 lipiec 2016 10:08

Kalendarz imprez

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×