Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami złożone na sesji Rady w dniu 26 sierpnia 2015 r.

piątek, 04 wrzesień 2015 07:37

Pani Przewodnicząca Wysoka Rado,

zbliża się do końca czas wakacji i sezon urlopowy, jest to jednocześnie czas realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na bieżący rok. W czasie tegorocznych wakacji panujące upalne temperatury sprawiły, że olbrzymim powodzeniem cieszyło się kąpielisko miejskie nad zalewem. Mamy satysfakcję, że podjęte działania mające na celu oczyszczenie wód zalewów przyniosły pozytywny skutek i można było do woli korzystać z kąpieli.

W okresie wakacyjnym miasto prowadziło szeroko zakrojoną akcję promocyjną w Radiu Białystok. Od połowy lipca do połowy sierpnia radio nadawało spoty promujące miasto jako miejsce atrakcyjne turystycznie natomiast 17 lipca ze studiem plenerowym dziennikarze gościli na siemiatyckiej plaży. Zapewne także te działania miały wpływ na liczbę osób odpoczywających nad zalewami spoza terenu miasta.

Ukłonem w stronę turystów było uruchomienie przez Telewizję Kablową Dipol hotspotów w trzech lokalizacjach. Hot-spoty z bezpłatnym Internetem Wi-Fi zostały uruchomione na Placu Jana Pawła II, w pobliżu „małego ronda” i dworca PKS oraz na plaży nad zalewem.

W czasie wakacji w każdy wakacyjny weekend odbywały się seanse kina plenerowego na plaży przy zalewie nr 2. Ten innowacyjny projekt oraz obszar siemiatyckich zalewów zostały zgłoszone do konkursu Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny 2015. Siemiatycze wystartowały także w konkursie Terra Flower na najpiękniej ukwiecone miasto w Polsce oraz przystąpiły do projektu „Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c” realizowanego przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. W ramach projektu przy drogach dojazdowych do Siemiatycz (ul. Ciechanowiecka, ul. 11 Listopada, ul. Górna, ul. Wysoka i Drohiczyńska) zostaną ustawione tablice E22c (znaki wskazujące atrakcje turystyczne w mieście – plaże, kościół, cerkiew). Udział miasta wymaga przygotowania i opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na ustawienie znaków w określonych lokalizacjach.

W trakcie wakacji ogłoszono dwa konkursy na logotyp oraz suport Siemiatycze Flow Festiwal 2015. Festiwal odbędzie się 29 sierpnia i zakończy tegoroczne wakacje w mieście.

Trwa realizacja zadania pod nazwą „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol w Siemiatyczach z siecią dróg powiatowych i krajowych – Etap III” współfinansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie w bieżącym roku obejmuje budowę ul. Sadowej i przebudowę ul. Annopolskiej o łącznej długości 852 mb. Do zakończenia zadania pozostało wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na ul. Annopolskiej oraz wykonanie oznakowania. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Wartość umowy wynosi ok. 1 040 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa wyniesie ok. 519 tys. zł. Roboty mają zostać zakończone do 30 września br. Zadanie jest końcowym etapem przedsięwzięcia, w którym w ciągu 3 lat przebudowano 4 112 mb ulic na osiedlu Annopol (Anny Jabłonowskiej, Żeromskiego, Ogrodową, Jabłoniową, Wiśniową, Szpitalną, Sadową i Annopolską) na wartość 7,74 mln zł, w tym 3,55 mln zł to przyznane dotacje.

Dobiega końca realizacja budowy oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego od osiedla Tarasy w kierunku kładki na rzeczce Kamionce do ul. T. Kościuszki. Przedsięwzięcie ułatwi mieszkańcom a szczególnie uczniom przemieszczanie się po zmroku w kierunku i od ul. Kościuszki. Inwestycja jest kontynuacją poprawy komunikacji osiedla Tarasy z wschodnią i południowo wschodnią częścią miasta.

W odpowiedzi na liczne wystąpienia mieszkańców, także interpelacje zgłaszane przez radnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu w miesiącu lipcu zamontowano trzy progi zwalniające: jeden na ul. Spacerowej i dwa na ul. Sportowej. W ramach bieżącego utrzymania sukcesywnie wykonywane są roboty polegające na profilowaniu i doziarnianiu kruszywem dróg gruntowych i żwirowych oraz remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic miejskich. Utwardzono również kostką brukową część działki przed budynkiem Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej. Wartość robót wyniosła ok. 4,6 tys. zł.

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne budynków przedszkolnych oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 i budynku Urzędu Miasta. Roboty zostały zgłoszone do odbioru. W przyszłym tygodniu planowany jest odbiór wykonanych robót. W związku ze zwiększeniem grubości ścian budynku Urzędu Miasta i zwężeniem i tak już wąskiego parkingu przy urzędzie konieczna jest jego przebudowa.

Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego wybrano firmę do wykonania przebudowy rowu melioracyjnego wraz z przebudową urządzeń wodnych, zabezpieczeniem skarp i dna rowu oraz utwardzeniem terenu przylegającego do rowu melioracyjnego położonego w rejonie skrzyżowania ul. 11 Listopada z  ul. S. Żeromskiego. Na zaproszenie do złożenia oferty odpowiedziała tylko jedna firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach, wyceniając swoją usługę na kwotę 59 tys. zł brutto. Omawiany zakres robót nie cieszył się dużym zainteresowaniem z uwagi na skomplikowany charakter zadania inwestycyjnego. Przebudowa rowu melioracyjnego jest niezbędna w związku z podłączeniem do niego kanalizacji deszczowej ul. Żeromskiego i do niej przylegających. Brak utwardzenia może spowodować rozmycie rowu i w konsekwencji zalanie sąsiednich posesji.

W lipcu i sierpniu firma Laboratorium Wiedzy, w ramach zawartej umowy, przeprowadziła inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siemiatycze. Wyniki tej inwentaryzacji uzupełnią Bazę azbestową oraz będą podstawą do opracowania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta. Przeprowadzona aktualizacja jest atutem przy ubieganiu się o pozyskanie środków zewnętrznych na usuwanie azbestu.

Kolejny już rok funkcjonuje w naszym mieście system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Obecnie obowiązująca umowa z wykonawcą została zawarta do końca bieżącego roku. W związku z tym rozpoczęto przygotowywanie dokumentacji do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na lata 2016-2017.

W miesiącach letnich kontynuowano rozpoczęte w czerwcu kontrole właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji publicznych w zakresie posiadania umów na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z tych działalności. Do dnia dzisiejszego przeprowadzono 76 kontroli. Kontrole wykazały, że 18 właścicieli nieruchomości posiada podpisaną umowę i regularnie opróżnia pojemniki na odpady, 34. kontrolowanym odbiór odpadów zapewnia właściciel lokalu, który ma zawartą przedmiotową umowę, 12 kontrolowanych podpisało taką umowę po otrzymaniu wezwania. Jeden kontrolowany właściciel nieruchomości oświadczył, że najemcy lokalu zapewniają sobie odbiór odpadów we własnym zakresie, 1 oświadczył, że nie wytwarza odpadów komunalnych, odpowiedzi nie udzieliło 6 kontrolowanych podmiotów i do nich zostanie ponownie wysłane wezwanie. 4 wezwania nie zostały odebrane.

Wraz z końcem lipca zakończono prace nad projektem dokumentu pt. Plan Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z wymogami konkursu, jak również wymogami prawa 4 sierpnia wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej. Uzyskanie obu decyzji zakończy prace projektowe nad tym dokumentem.

Celem opracowania, a następnie wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze” (PGN) jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.
1. redukcji emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Trzon dokumentu stanowi bazowa inwentaryzacja emisji dwutlenku węgla, w wyniku której określono ilość zużytej energii i emisji CO2 w roku 2000. Inwentaryzacja została przeprowadzona zgodnie z metodyką zawartą w poradniku „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”, szczegółowo opisaną w rozdziale szóstym niniejszego dokumentu. Wyniki inwentaryzacji bazowej stanowią punkt wyjścia dla władz gminy do podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym (3x20) i Protokole z Kioto. Dla roku 2013 sporządzona została inwentaryzacja kontrolna, mająca na celu monitorowanie osiąganych rezultatów i porównywanie ich z założonym celem redukcji emisji dwutlenku węgla.

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta pozwoli na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zadań zapisanych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, w szczególności środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, funduszy przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Programu LIFE+, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakończyły się prace Społecznej Komisji Mieszkaniowej nad projektem nowej listy przydziałów mieszkań wynajmowanych na czas oznaczony oraz mieszkań socjalnych. Społeczna Komisja Mieszkaniowa po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami oraz po odbyciu wizji lokalnej zajmowanych przez wnioskodawców mieszkań opracowała projekt listy przydziałów mieszkań na czas nieoznaczony oraz zakwalifikowała 1 osobę na listę osób oczekujących na mieszkanie socjalne. Na podstawie § 16 ust. 5 uchwały Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, obie listy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta na okres 30 dni w celu umożliwienia zainteresowanym osobom wypowiedzenia się co do list osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu . W wyznaczonym okresie nie wpłynęło żadne odwołanie, w związku z powyższym lista w proponowanej przez Społeczną Komisję Mieszkaniową treści została przedłożona Burmistrzowi do akceptacji.

Podczas tegorocznych zdarzeń klęskowych, które miały miejsce tego lata, nasze miasto uniknęło większych strat. Jedynie 19 lipca w wyniku silnych wiatrów i ulewnego deszczu zniszczeniu uległ jeden budynek mieszkalny przy ul. Żeromskiego. Mieszkance nieruchomości wypłacony został zasiłek celowy. Uszkodzony dom nie nadaje się do zamieszkania. Poszkodowanej zaoferowano lokal socjalny, oferty tej jednak nie przyjęła.

Nową inicjatywą w trakcie tegorocznych wakacji były spotkania władz miasta z mieszkańcami. Spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami odbyły się w plenerze i były okazją do przedyskutowania spraw dotyczących miasta.

W zakresie działań wspierający przedsiębiorców na bieżąco przekazywane są raporty o dostępnych środkach na rozwój firmy. Raporty przekazywane są na wskazane przez przedsiębiorców adresy mailowe. Ponadto w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się bezpłatne konsultacje w urzędzie, dotyczące możliwości wsparcia biznesu bądź pomysłu na biznes ze środków UE.

Mimo, że dzieci i młodzież przebywają jeszcze na wakacjach poza domem, w tym grupa skierowana na kolonie profilaktyczne do Jastarni szkoły przygotowują się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Zamówione zostały środki finansowe w wysokości

39 060 zł na zakup podręczników dla uczniów klas III szkoły podstawowej, uczniów klas IV technikum i dla wszystkich uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Złożono również zapotrzebowanie w wysokości 85 095 zł na zakup podręczników i ćwiczeń do nauki języka obcego dla klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz dla klas I gimnazjum w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Darmowy podręcznik”. Z rezerwy oświatowej miasto otrzymało 14 815 zł na wyposażenie gabinetów lekarsko pielęgniarskich w 3 szkołach. Planujemy zakup mebli, kozetek, parawanów, lodówek, kompresów, ciśnieniomierzy termometrów i innych drobnych sprzętów niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu gabinetów.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2508 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 14:42

Kalendarz imprez

Styczeń 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×