Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 8 czerwca 2018 r.

poniedziałek, 11 czerwiec 2018 11:46

Sprawozdanie bieżące

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Dzisiejsza sesja Rady będzie obfitowała w sprawozdania, jednak by nie odchodzić od utrwalonego już zwyczaju krótko przedstawię realizację bieżących zadań.

Zakończono prace przy budowie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Świerkowej. Na odcinku całej ulicy tj. ok. 636 mb wykonany został chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 m po jednej stronie ulicy oraz przebudowano chodnik po drugiej stronie ulicy na ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej bezfazowej o szer. 3,5 m (chodnik 1,5 m + ścieżka rowerowa 2 m). Wykonawcą robót była firma „DIMEX” z Siemiatycz wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu publicznego. Wartość robót wyniosła ok. 501 tys. zł. Oddanie do użytku tej inwestycji zakończone zostało mini festynem dla mieszkańców, który odbył się 30 maja.

Także w maju została zakończona budowa oświetlenia ulicznego ulic: Obrońców Westerplatte i Obrońców Helu. Mieszkańcy tych ulic jak również osoby przyjezdne, po zmroku, mogą się poczuć bezpieczniej i swobodniej poruszać w świetle nowych lamp ledowych zamontowanych na stalowych słupach. Wartość prac opiewa na 43,5 tys. zł plus podatek VAT.

Ponadto na ukończeniu są prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na brakujących fragmentach ulic: Polnej, Wysokiej w kierunku nowych bloków i Jabłoniowej.

Trwają prace przy przebudowie nawierzchni ul. Bursztynowej (długość ulicy – 412,5 mb). Zakres robót przewiduje ustawienie krawężników i wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm oraz zjazdów. Wykonawcą wyłonionym w przetargu przeprowadzonym w listopadzie ubiegłego roku jest firma „DIMEX” z Siemiatycz. Wartość kontraktu wynosi 351,6 tys. zł.

Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej w ul. F. Miłkowskiego. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego jest Przedsiębiorstwo Komunalne. Zakres robót obejmuje wykonanie 143 mb kanału deszczowego o średnicy 315 mm studzienek kanalizacyjnych systemowych „VAWIN” o śr. 600 mm, 3 studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm oraz 4 studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm. Wartość robót to ok. 78 tys. zł. Ustalony termin zakończenia robót – do 30 czerwca 2018 r. Również do 30 czerwca wykonane zostaną nowe parkingi przy ul. Sportowej w rejonie wjazdu do Stacji Ujęcia Wody. Powstanie 18 stanowisk z parkowaniem prostopadłym, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej oraz 11 stanowisk z parkowaniem równoległym wraz z obramowaniem powierzchni parkingu krawężnikami betonowymi. Wartość robót wyniesie ok. 62 tys. zł.

Rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę z firmą DIMEX na wykonanie drewnianej wiaty oraz infrastruktury komunikacyjnej w ramach zagospodarowania północnego nabrzeża zalewu nr 2. Umowa przewiduje, że wiata zostanie ukończona do końca czerwca, a pozostała infrastruktura komunikacyjna do końca lipca br. Koszt inwestycji wynosi 140 tys. zł plus podatek VAT.

Niestety nie udało się wyłonić wykonawcy skweru przy ul. Gen. W. Andersa. Na 25 maja br. przewidziano termin otwarcia ofert jednak żadna firma nie przystąpiła do przetargu. By zrealizować inwestycję jeszcze w tym roku, zostanie niezwłocznie ogłoszony drugi przetarg. Mam nadzieję, że tym razem jego wynik będzie pozytywny.

14 maja odbył się drugi przetarg na przebudowę części ulic Kosynierów i Fieldorfa wraz z budową kanału deszczowego. Wpłynęła tylko jedna oferta na złożona przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach na kwotę ok. 580 tys. zł. Niestety jest to kwota przewyższająca o 180 tys. zł środki, które Miasto zamierzało przeznaczyć na wykonanie zadania.

W maju wykonano odnowę oznakowania poziomego na ulicach miejskich. Wykonawcą prac wybranym w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego była firma BUDOMOST Spółka z o. o. z Białegostoku. Wykonano ponad 2 500 m2 oznakowania poziomego. Wartość wykonanych robót wyniosła ok. 40 tys. zł.

29 maja podpisana została umowa na częściowy remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Ściegiennego 6 w ramach projektu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej rodzin romskich na terenie Miasta Siemiatycze” współfinasowanego ze środków rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Jest to kolejny etap remontu, który rozpoczął się w roku 2016. W bieżącym roku obejmie wymianę pozostałej stolarki okiennej oraz docieplenie murowanej ściany budynku. Etapowość inwestycji wynika z niewielkiej wysokości przyznawanych corocznie środków pochodzących z budżetu państwa. Ich wielkość nie pozwala na przeprowadzenie remontu w ciągu jednego roku. Dofinansowanie, które udało się uzyskać w tym roku to kwota 11,7 tys. zł.

26 kwietnia rozstrzygnięty został przetarg na zagospodarowanie terenów zielonych w ramach projektu poprawa jakości środowiska miejskiego dofinansowywanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Marta Derkacz GARDEN DESINGERS z Lublina. Umowa z wykonawcą została podpisana 8 maja na kwotę 1 794 379 zł brutto. Termin wykonania prac wyznaczono do 20 września.

W dniu 14 maja nastąpiło otwarcie ofert na dostawę i montaż kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych. Ofertę złożyła zaledwie jedna firma - Sanito Sp z o.o. z Warszawy, na łączną kwotę 1 442 448 zł. 29 maja odbyło się spotkanie z mieszkańcami miasta zakwalifikowanymi do udziału w projekcie, podczas którego poinformowano o interpretacji Ministerstwa Rozwoju, na podstawie opinii Ministerstwa Finansów, dotyczącej konieczności opodatkowania dodatkowym podatkiem VAT dotacji otrzymanych przez Beneficjentów wraz ze wskazaniem schematu rozliczeń dla projektu. Mieszkańcy zostali również poinformowani o koszcie dostawy z montażem jednego zestawu, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, który wynosi 12 020,40 zł brutto oraz o ostatecznym koszcie po opodatkowaniu VATem od dotacji zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, który wynosi 14 580,30 zł.

W zależności od zadeklarowanej wysokości wkładu własnego koszty udziału w projekcie przedstawiają się następująco:
1) osoby, które zadeklarowały wkład własny na poziomie 30 % - Ostateczny wkład własny wraz podatkiem VAT wyniesie ok. 7362 zł
2) osoby, które zadeklarowały wkład własny na poziomie 35 % - Ostateczny wkład własny wraz podatkiem VAT wyniesie ok. 7918 zł
3) osoby, które zadeklarowały wkład własny na poziomie 40 % - Ostateczny wkład własny wraz podatkiem VAT wyniesie ok. 8475 zł
4) osoby, które zadeklarowały wkład własny na poziomie 45 % - Ostateczny wkład własny wraz podatkiem VAT wyniesie ok. 9031 zł
5) osoby, które zadeklarowały wkład własny na poziomie 50 % - Ostateczny wkład własny wraz podatkiem VAT wyniesie ok. 9588 zł.

Aby przybliżyć mieszkańcom zakres realizowanych w mieście zadań inwestycyjnych została opracowana mapa inwestycji miejskich w latach 2015-2018, która będzie na bieżąco aktualizowana. Mapa dostępna jest na stronie internetowej Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu. Obok remontów dróg, chodników i ścieżek pieszo-rowerowych w ostatnich latach prowadzone były także prace związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki czy urzędu. Wśród zadań inwestycyjnych znalazły się również drobne udogodnienia infrastrukturalne, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia w Siemiatyczach.

We wrześniu ubiegłego roku zostało podpisane wielostronne porozumienie dotyczące wytwarzania i dystrybucji energii z odnawialnych źródeł energii - Siemiatycki Klaster Energii. Siemiatycki Klaster otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii z wyróżnieniem. Certyfikat przyznano za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Nasz klaster znalazł się w czołowej 10 wyróżnionych z ponad 100 instytucji zgłoszonych do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Energetyki. 9 maja br. z rąk Ministra Energetyki odebrałem certyfikat.

Nasze miasto zostało również laureatem Krajowej Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK - Zielona Wstęga Polski”. Wyróżnienie jest przyznawane za realizację działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę oraz stan środowiska naturalnego regionu, a także zwiększenie świadomości ekologicznej Polaków. Przedmiotem oceny były zrealizowane i zastosowane w praktyce przedsięwzięcia sfinansowane ze środków wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które miały szczególny wpływ na region lub całe województwo. Nad przebiegiem oraz wyborem nagrodzonych czuwała Narodowa Rada Ekologiczna powoływana spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska.

Mimo licznych, zrealizowanych już działań proekologicznych realizujemy kolejne. Aktualnie w szkołach podstawowych trwa realizowany przez Miasto program edukacyjny "OZE w mojej miejscowości". W ramach zajęć szkolnych uczniowie poszerzają wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii na podstawie działań i inwestycji prowadzonych na terenie Siemiatycz. W ramach projektu przeprowadzono także konkurs plastyczny. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej Siemiatycze urządzone na sposób ekologiczny, z ukazaniem praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii jako ekologicznych rozwiązań przyszłości. Prace wykonane przez uczniów można oglądać na wystawach szkolnych. Projekt "OZE w mojej miejscowości" otrzymał dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Mimo, że jeszcze nie rozpoczęły się wakacje przygotowana została organizacja kolejnego roku szkolnego. Opracowane przez dyrektorów placówek arkusze organizacyjne zostały skonsultowane z Kuratorem Oświaty w Białymstoku. Od nowego roku szkolnego szkoły podstawowe będą funkcjonowały jako 8- klasowe natomiast w wygaszanych gimnazjach, ostatni rok będą uczyli się uczniowie klas III. Według opracowanych arkuszy w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 będzie uczyło się 1088 uczniów w tym: 592 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 1, 436 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz 60 uczniów w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Świętojańskiej. Zatrudnienie w szkołach ukształtowało się na poziomie 116 nauczycieli z tym, że część osób na etat łączony w dwóch szkołach.

Miejskie przedszkola zapewniły miejsca wszystkim dzieciom zgłoszonym z terenu miasta. Przyjęto również kilkoro dzieci z innych gmin. Dzieci przyjęte z innych gmin w poprzednich latach kontynuują wychowanie przedszkolne w naszych przedszkolach. W roku szkolnym 2018/2019 do przedszkoli będzie uczęszczało: 150 dzieci w Przedszkolu Nr 1, 175 dzieci w Przedszkolu Nr 3 i 198 dzieci w Przedszkolu Nr 5.

Podpisana została umowa w ramach programu Maluch+ na utworzenie następnych 5 miejsc żłobkowych. Adaptacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 3 na żłobek zostanie przeprowadzona w miesiącach wakacyjnych. Od 1 września do miejskich żłobków będzie uczęszczało: 17 dzieci do Żłobka Nr 1, 15 dzieci do Żłobka Nr 2 i 72 dzieci do Żłobka Miejskiego. Razem 104 dzieci.

W ramach programu "Aktywna tablica" Szkole Podstawowej Nr 3 przyznano dofinansowanie w wys. 14 tys. zł na 2 tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Środki własne 3,5 tys. zł. Koszt całkowity 17 500 zł.

Po raz trzeci w naszym mieście zostały przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta. Pierwsza sesja kolejnej dwuletniej kadencji została zaplanowana na 18 czerwca.

W bieżącym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Z tej okazji również w naszym mieście przygotowano szereg imprez i wydarzeń. Kolejna – Piknik dla Niepodległej, odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zapraszam zarówno Państwa radnych jak i wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania. Całość rozpoczniemy uroczystym przemarszem z ul. Zaszkolnej na tereny rekreacyjne przy amfiteatrze miejskim. Uczestnicy pikniku mogą liczyć na moc atrakcji: występy sceniczne uczniów, koncerty muzyczne, karaoke niepodległościowe i inscenizacje historyczne.

Dziękuję za uwagę.


Sprawozdanie za rok 2017

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Po raz ostatni w kadencji 2014-2018 przeprowadzana jest procedura absolutorium. Zanim nastąpi analiza sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu chciałbym krótko posumować miniony rok.

Kierunki podejmowanych działań zostały wyznaczone uchwałą budżetową podjętą na sesji Rady 30 grudnia 2016 r. W ciągu roku budżet był zmieniany 21 razy w drodze uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza, by dostosować się do zmieniających się warunków zewnętrznych. Powyższe zmiany zwiększyły budżet po stronie dochodów i wydatków o 2 969 566 zł. Ostatecznie wysokość planu dochodów wyniosła 55 677 031 zł, a wydatków 57 027 031 zł. Dochody zrealizowano na poziomie 93,68%, natomiast wydatki na poziomie 90,53%.

Tak jak w poprzednich latach priorytetami w mojej pracy był zrównoważony rozwój miasta, poprawa infrastruktury, estetyki, ekologia, zwiększanie zainteresowania mieszkańców sprawami miasta i otwarcie na ich problemy. Staramy się, by przy realizacji poszczególnych zadań opierać się nie tylko na środkach własnych, lecz tam, gdzie to możliwe uzyskać wsparcie finansowe z innych źródeł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu możliwa była termomodernizacja części budynku Siemiatyckiego Ośrodka Kultury wykorzystywanego przez Szkołę Muzyczną oraz Biblioteki. W przypadku ośrodka kultury zakres prac obejmował docieplenie ścian i stropów, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, budowę własnej kotłowni, wymianę opraw oświetleniowych na ledowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Wartość inwestycji wyniosła 1 321 914 złotych brutto.

W przypadku remontu siedziby biblioteki kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2016 r. W ubiegłym roku: wymieniono posadzki, tynki wewnętrzne, drzwi wewnętrzne, okablowanie: elektryczne, monitoringu i teleinformatyczne, wymieniono również grzejniki i instalację grzewczą. Zakupiono nowe wyposażenie (meble: regały na książki, regały na czasopisma, szafy na dokumenty, biurka, fotele, stoliki oraz krzesła), a także sprzęt komputerowy i nagłośnieniowy do Czytelni i Pracowni Multimedialnej. Zakończenie inwestycji, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zaplanowane jest na 2 lipca 2018 r., zaś uroczyste otwarcie na 7 września. W 2017 koszty związane z inwestycją wyniosły 972 943 zł. Koszty całej inwestycji wyniosą 1 517 638 zł, w tym kwota dofinansowania 1 136 814,00 zł, własny wkład rzeczowy 304 224 zł i własny wkład finansowy 76 600 zł.

Zarówno w poprzedniej, jak i obecnej kadencji konsekwentnie zagospodarowujemy na nowo najbardziej atrakcyjne tereny nad zalewami, zwiększając w ten sposób potencjał turystyczny miasta. W ubiegłym roku z udziałem środków budżetu Państwa w ramach wieloletniego programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej przebudowano prowadzącą do zalewu nr 2 ulicę Słowackiego oraz części ulic Sportowej i Mickiewicza o łącznej długości 904 m. Poza przebudową nawierzchni bitumicznej, wymianą krawężników, budową chodników, zjazdów, przejść dla pieszych, powstała ścieżka rowerowa, która łączy się poprzez ulice Sportową i Mickiewicza ze ścieżką rowerową na ulicy Nadrzecznej. Wartość zadania wyniosła 932 288 zł, w tym 455 074 zł stanowiło dofinansowanie z budżetu Państwa. W związku z wymienioną inwestycją drogową nastąpiła konieczność przebudowy linii telekomunikacyjnej. W tym przypadku koszt przebudowy wyniósł 25 085 zł.

Wykorzystując kostkę brukową z odzysku przy przebudowie ulic Mickiewicza, Sportowej i Słowackiego ułożono chodniki na kilku ulicach miejskich: Sosnowej, Akacjowej, Kraszewskiego oraz na ulicy Mickiewicza, Sportowej i Słowackiego w miejscach nie objętych przebudową w ramach „schetynówki”. Łącznie wykonano 1 756 m2 chodników i wjazdów. Wartość wykonanych robót to 75 853 zł.

W ramach inwestycji drogowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym w sierpniu wykonana została droga wyjazdowa i chodnik z terenu szpitala na ulicę Legionów Piłsudskiego. Inwestycja wykonana została na działce Starostwa Powiatowego (teren SP ZOZ) i działce Miasta Siemiatycze (teren Szkoły Muzycznej). Koszt części zadania, której inwestorem było Miasto Siemiatycze wyniósł 27 037 zł. Zrealizowanie tego zadania w znacznym stopniu ułatwia wyjazd z terenu szpitala, który wcześniej na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej i 11 Listopada był bardzo utrudniony.

W tej części miasta, na ul. Szpitalnej, przybył również nowy ogólnodostępny parking na 7 miejsc postojowych wybudowany przez inwestora budynku mieszkalno-usługowego przy ul. 11 Listopada. Na mocy umowy parking przeszedł na rzecz zarządcy ul. Szpitalnej, czyli miasta.

Kolejnym ułatwieniem dla mieszkańców było wybudowanie ok. 70 m chodnika łączącego kładkę na rzece Kamionka z osiedlem Tarasy. Ciąg ten jest szczególnie intensywnie użytkowany przez uczniów Zespołu Szkół przy ul. T. Kościuszki oraz mieszkańców w dni targowe. Koszt zadania wyniósł 16 624 zł.

Podsumowując ubiegły rok należy wspomnieć o istotnych inwestycjach realizowanych przez miejskie spółki. Przedsiębiorstwo Komunalne w 2017 r. w ramach wieloletniego projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta” realizowało budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Plażowej, Słowiczej i 11 Listopada od Armii Krajowej do Żeromskiego. Wartość zadania wyniosła 880 000 zł. Budowa kanału w ulicy Plażowej jest już ostatnim elementem infrastruktury technicznej i ostatnim etapem przygotowania terenu pod budowę drogi.

W naszym mieście, podobnie jak w innych, występuje problem mieszkaniowy. Część rodzin nie jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Na koniec ubiegłego roku na liście oczekujących na mieszkanie komunalne znajdowało się 6 rodzin i na mieszkanie socjalne 3, ponadto 5 rodzin oczekiwało na zamianę mieszkania. W ciągu roku wpłynęło 38 wniosków o przydział mieszkania, z których 25 przekazano Społecznej Komisji Mieszkaniowej celem weryfikacji. W tej sytuacji w pełni uzasadniona jest budowa budynku zawierającego 12 lokali socjalnych, którą rozpoczął w ubiegłym roku Zarząd Mienia Komunalnego. Na koniec roku budowa była zaawansowana w 50%. Ostatecznie, inwestycja została zakończona 20 kwietnia. Koszt inwestycji wyniósł 842 152 zł, w tym 294 859 zł stanowiło dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ubiegły rok to również czas konsekwentnych działań zmierzających do powstania w naszym mieście oczekiwanej krytej pływalni. Biuro projektowe Architekci.PL Jerzy Hnat z Gliwic zakończyło opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projektu budowlanego i wykonawczego, która wychodząc naprzeciw trendom proekologicznym oraz wymogom programów, w ramach których możliwe jest uzyskanie dofinansowania, ewoluowała do projektu „Budowy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód-Zachód w Siemiatyczach”. W ramach planowanego centrum, będzie można, poza typowymi zajęciami sportowymi, prowadzić zajęcia edukacyjne poznając basen od drugiej strony, tj. zaobserwować jak zmienia się zapotrzebowanie obiektu na energię w zależności od ustalonych parametrów użytkowych takich jak: temperatura wody, temperatura powietrza, wilgotność i jaki to ma wpływ na zużycie energii całego kompleksu. Ponadto zakres prac projektowych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę został rozszerzony o projekt instalacji chłodu pasywnego istniejącej hali widowiskowo-sportowej. Produkt uboczny powstający w procesie podgrzewania wody za pomocą pomp ciepła w postaci czynnika o obniżonej temperaturze, zostanie wykorzystany w okresie letnim do schłodzenia powietrza w hali widowiskowo-sportowej. Zwiększy to komfort osób uprawiających sport oraz publiczności zgromadzonej na różnych imprezach sportowo-kulturalnych, organizowanych w hali przy ul. Świętojańskiej. Całkowita wartość prac projektowych, poniesionych na rzecz firmy Architekci.PL wyniosła 330 870 zł brutto.

W trybie zamówień publicznych został wybrany również zespół do pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego nad realizacją budowy krytej pływalni. W skład zespołu wchodzą inżynierowie specjalizujący się w nadzorach inwestorskich, posiadający doświadczenie przy realizacji tego typu obiektów w specjalnościach: konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Wynagrodzenie ryczałtowe całego zespołu, zostało ustalone na kwotę brutto 178 350 zł. Termin świadczenia usługi nadzoru rozpocznie się z chwilą podpisania umowy z wykonawcą basenu i będzie trwać przez okres realizacji inwestycji oraz okres gwarancji udzielonej przez generalnego wykonawcę.

Kolejnym etapem tego zamierzenia inwestycyjnego było ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej w ramach Centrum Edukacji Ekologicznej. Dwa z ogłoszonych przetargów zakończyły się niepowodzeniem. Aktualnie w trakcie rozpatrywania jest trzeci przetarg, w którym ofertę złożył jedynie UNIBEP Bielsk Podlaski.

Poza Centrum, ważną inicjatywą związaną z ekologią było powołanie, w ubiegłym roku, wspólnie z innymi samorządami i Grupą Eneris Siemiatyckiego Klastra Energii. Ideą tej inicjatywy jest, by energia cieplna i elektryczna były wytwarzane lokalnie z odnawialnych źródeł energii. Poza bezpieczeństwem energetycznym mieszkańcy zyskają również polepszenie jakości powietrza. Funkcję Lidera Klastra będzie pełniło miasto.

Z pozostałych zadań inwestycyjnych realizowanych w ubiegłym roku warto wymienić:
- remont mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Ks. Ściegiennego dofinansowany z rządowego Programu Integracji Społeczności Romskiej w zakresie wymiany pokrycia dachowego i częściowej wymiany stolarki okiennej,
- przebudowę linii oświetlenia ulicy Armii Krajowej,
- adaptację pomieszczeń przedszkolnych na żłobki dofinansowaną z Programu MALUCH+,
- innowacyjne rozwiązanie, jakie zastosowano w naszym mieście tj. zielone przystanki autobusowe w 92% sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Oczywiście, by móc korzystać ze środków zewnętrznych należy nieustannie śledzić informacje dotyczące ogłoszonych konkursów oraz składać wnioski do poszczególnych instytucji. W ubiegłym roku w Urzędzie Miasta przygotowano szereg wniosków o dofinansowanie. Poza wspomnianymi wcześniej były to między innymi:
- wniosek na dofinansowanie do projektu pt.: ”Zagospodarowanie północnego nabrzeża zalewu nr 2 na cele rekreacyjne i turystyczne poprzez budowę drewnianej wiaty rekreacyjnej, drogi dojazdowej, parkingu, chodników i elementów małej architektury”,
- dwa wnioski w ramach otwartego konkursu pt.: „Zielone technologie w gospodarstwach domowych”,
- 2 wnioski o dofinansowanie budowy basenu do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu rozwoju ponadlokalnej infrastruktury sportowej – pilotaż 2017 oraz do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
- wniosek o dofinansowanie remontu budynku komunalnego w 2018 r. z programu Integracji Społeczności Romskiej,
- 3 wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
- na edukacyjne wiaty śmietnikowe, które zostały ustawione w 3 miejscach na osiedlach: Tarasy i Wysokie,
- na Dzień Ziemi i wiosenne porządki,
- na przejazd na czymkolwiek.

Działania podejmowane przez władze miasta w zakresie pozyskiwania środków zostały docenione przez kapitułę konkursu „Wzorowa Gmina” organizowanego przez wydawnictwo Europa Press Media, wydawcę kwartalnika „Życie Regionów”. Siemiatycze w ubiegłym roku zwyciężyły w kategorii "Lider Wykorzystywania Środków Unijnych".

Rozwijanie potencjału turystycznego miasta wiąże się nie tylko z inwestycjami związanymi bezpośrednio z terenami rekreacyjnymi. To również dbanie o ogólną estetykę miasta czystość wód oraz szeroko pojętą ochronę środowiska. W ubiegłym roku kontynuowano program rewitalizacji i rekultywacji zbiorników wodnych polegający na wprowadzaniu do zalewów efektywnych mikroorganizmów, połączony z happeningiem ekologicznym współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzięki programowi od 2011 roku mieszkańcy mają ponownie możliwość korzystania z kąpieliska na zalewie nr 2. Od kilku lat plaża i molo są jednymi z najczęściej uczęszczanych miejsc w sezonie letnim.

Ważną pozycję w budżecie miasta stanowią wydatki oświatowe. W ubiegłym roku była to kwota 18 856 783 zł, w tym 10 906 160 zł stanowiły łącznie: subwencja oświatowa i dotacje celowe na zadania oświatowe. Dużo uwagi poświęcono dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Zdecydowano o przekształceniu zespołu szkół przy ul. Gen. W. Andersa w Szkołę Podstawową Nr 3 oraz o funkcjonowaniu Gimnazjum Nr 1 do czasu naturalnego wygaszenia, czyli do 31 sierpnia 2019 r. W roku szkolnym 2017/2018 ogólna liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez miasto, w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, pozostała praktycznie na tym samym poziomie i wyniosła 1092. Jednak w związku z reformą oświaty wzrosła ilość uczniów w szkołach podstawowych, spadła natomiast w klasach gimnazjalnych. W przedszkolach rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło 522 dzieci tj. o 21 mniej niż w roku poprzednim. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych otrzymali bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia. Na ten cel miasto otrzymało dotację w wysokości 152 658 zł. Inną realizowaną formą pomocy uczniom było przyznanie 112 uczniom stypendiów socjalnych oraz 6 zasiłków szkolnych. 3 wyróżniających się uczniów uhonorowano stypendium im. Jana Pawła II. Zarówno dyrektorzy szkół jak i przedszkoli dbali nie tylko o realizację podstawy programowej lecz również o wprowadzenie w swoich placówkach atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych.

W Szkole Podstawowej Nr 1 realizowany był projekt „WYSPA – Wyjątkowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach”. Skierowany był zarówno do uczniów, jak i nauczycieli w zakresie zwiększenia kompetencji. Wartość projektu wyniosła 571 315 zł, w tym środki finansowe zewnętrzne 535 956 zł.

Dla uczniów szkół podstawowych we współpracy z Politechniką Białostocką kontynuowano zajęcia w ramach Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz naukę pływania w ramach programu „Umiem pływać”. Na mocy porozumienia z Instytutem Pamięci Narodowej po raz kolejny czworo uczniów klas gimnazjalnych wraz z opiekunem uczestniczyło w projekcie „Śladami Bohaterów”, którego najważniejszym elementem był wyjazd do Włoch śladem II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa.

W ubiegłym roku na bazie przedszkoli (Nr 1 i Nr 5) powstały dwa kolejne żłobki z 32 miejscami. W ramach Programu MALUCH+ uzyskaliśmy dotację w wysokości 332 800 zł na utworzenie nowych miejsc żłobkowych oraz 112 238 zł jako dofinansowanie funkcjonowania już istniejących 67 miejsc żłobkowych. W sumie miasto obecnie dysponuje 99 miejscami żłobkowymi.

Poza zapewnieniem dzieciom i młodzieży dobrych warunków nauki, wychowania i opieki przez powołane do tego jednostki w ramach systemu oświaty istotne jest stworzenie warunków do rozwijania pasji i zainteresowań w formach pozaszkolnych. Tą działalnością zajmowały się Siemiatycki Ośrodek Kultury, Biblioteka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz wspierane finansowo przez miasto organizacje pozarządowe. Podejmowane formy pracy to zarówno szeroko pojęte koła zainteresowań jak i zajęcia organizowane w czasie ferii oraz wakacji. Dzięki wsparciu finansowemu miasta w wysokości 51 000 zł, 201 dzieci wyjechało na wypoczynek letni organizowany przez organizacje pozarządowe.

Oferta miejskich jednostek nie ograniczała się jedynie do dzieci i młodzieży. W zasadzie każdy z mieszkańców mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. W ośrodku kultury w ubiegłym roku funkcjonowało 13 zespołów zainteresowań, a w ośrodku sportu i rekreacji 6 stałych sekcji w podziale na różne grupy wiekowe. Osoby, które z braku czasu lub chęci nie uczestniczyły w stałych formach miały do dyspozycji licznie organizowane różnego rodzaju imprezy, zarówno kameralne jak i plenerowe.

W ramach gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2017 r. w trybie przetargu sprzedano zaledwie jedną działkę o pow. 0,0948 ha przy ul. Ciechanowieckiej za kwotę 75 750 zł netto. Sześć przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie wsi Anusin nie powiodło się ze względu na brak zainteresowania ze strony potencjalnych nabywców.

Na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - PSS Społem zbyto 15 działek na łączną kwotę 310 000 zł oraz przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności pięciu nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przyniosło miastu dochód w wysokości 57 373 zł.

Sądzę, że nie będzie przesadą jeśli powiem, że nasze miasto jest miastem otwartym zarówno na nowe, innowacyjne sposoby rozwiązywania problemów jak i na nawiązywanie kontaktów z nowymi społecznościami. W ubiegłym roku do grona naszych miast partnerskich oficjalnie dołączyła Gmina Etterbeek w rejonie stołecznym Bruksela oraz miasto Kobryń na Białorusi. Szczególnie uroczysty charakter miało podpisanie umowy z Gminą Etterbeek, które odbyło się w obecności Ambasadora Polski w Belgii Artura Orzechowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego i było kulminacyjnym punktem wydarzenia Etterbeek świętuje Polskę. Związki Siemiatycz z Brukselą są wszystkim doskonale znane. Biorąc pod uwagę ilość siemiatyczan tam przebywających, nasze miasto jako pierwsze w Polsce wprowadziło dyżury urzędników w Brukseli. Nasza inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno mediów, jak i siemiatyczan przebywających w Belgii, którzy licznie i chętnie korzystają z możliwości bezpośredniego kontaktu z urzędnikami.

W obecnym świecie tworzenie pozytywnego wizerunku jest wręcz obowiązkiem. Służą temu standardowe już narzędzia takie jak strona internetowa, materiały promocyjne, organizacja imprez kulturalnych, zawodów sportowych, konkursów, festynów itp. istotne jest jednak podejmowanie nowych, oryginalnych sposobów promocji. Taką nową formą zastosowaną w ubiegłym roku była promocja naszego miasta na blogu podróżniczym „Jak to Daleko”, prowadzonym przez siemiatyczanina Tomasza Jakimiuka.

Nie mniej ważna od promocji jest komunikacja z mieszkańcami. W tym zakresie nowe formy wprowadzone w ubiegłym roku to serwis NaprawmyTo służący do zgłaszania problemów w przestrzeni publicznej, serwis SMS służący do przekazywania mieszkańcom ważnych komunikatów i informacji oraz inicjatywa - Pomysł na Siemiatycze – niestandardowe rozwiązanie w postaci ogólnodostępnych skrzynek w kilkunastu lokalizacjach w mieście. Projekt, realizowany od grudnia 2017 r. umożliwia mieszkańcom przekazywanie własnych pomysłów na rozwój miasta. Pomysły są na bieżąco analizowane. Stosowano także sprawdzone narzędzia jak badania ankietowe, z których wynika, że mieszkańcy są zadowoleni z życia w naszym mieście.

W działalności samorządu istotne jest wykorzystywanie aktywności mieszkańców dla dobra lokalnej wspólnoty. Dostrzegając potencjał tkwiący w mieszkańcach nasze miasto od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i tak też było w roku ubiegłym. Współpraca zgodnie z przyjętym przez Radę programem miała charakter finansowy i pozafinansowy. W ramach wsparcia finansowego na realizację programów przez organizacje pozarządowe przyznano dotacje w łącznej wysokości 276 350 zł.

W ramach współpracy pozafinansowej prowadzono ogólnodostępną bazę danych organizacji, na stronie internetowej miasta i w Siemiatyckim Informatorze Miejskim zamieszczano informacje o inicjatywach zgłaszanych przez organizacje, umożliwiono organizacjom współtworzenie strony Miasta poprzez dodawanie artykułów, zorganizowano dwa szkolenia dotyczące pozyskiwania środków finansowych i promocji działań w organizacjach. Po raz 4 w naszym mieście odbył się Piknik Organizacji Pozarządowych największa w naszym powiecie impreza prezentująca potencjał organizacji oraz integrująca środowisko.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

W dzisiejszym wystąpieniu przedstawiłem jedynie niewielki wycinek realizowanych zadań. Bardziej szczegółowo informowałem Wysoką Radę w bieżących sprawozdaniach składanych na kolejnych sesjach. Na całokształt funkcjonowania samorządu w ubiegłym roku złożył się wysiłek wielu osób. Szczególną rolę odegrała Rady Miasta. Stare przysłowie, że zgoda buduje materializuje się w naszym mieście. To, że w codziennej pracy mogłem liczyć na Państwa zaufanie, zrozumienie, szacunek i współdziałanie pozwoliło na zrealizowanie z sukcesem wielu przedsięwzięć. Z tego też miejsca chciałbym za to wszystkim serdecznie podziękować.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1831 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 14:31

Kalendarz imprez

Styczeń 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×