Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 25 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwiecień 2018 10:41

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado,

Od kilku tygodni mamy taką pogodę, że możliwe jest prowadzenie prac porządkowych w mieście i realizacja zaplanowanych inwestycji. Pełną parą prowadzone są prace przy budowie chodnika i przebudowie chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową na ulicy Świerkowej. W ramach zadania wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej o szer. 1,5 m po jednej stronie ulicy oraz przebudowany zostanie istniejący chodnik po drugiej stronie ulicy na ścieżkę pieszo-rowerową. Przebudowa wykonana zostanie na całej długości ulicy, tj. na odcinku 635,90 mb. Wykonawcą robót jest firma „DIMEX” z Siemiatycz wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Wartość robót wynosi ok. 501 tys. zł. Ustalony termin zakończenia robót – do 30 czerwca br.

Również do 30 czerwca firma „DIMEX” na zlecenie miasta powiększy parking przy ul. Gen. W. Sikorskiego. W ramach zadania po północnej stronie ulicy wykonany zostanie parking z kostki brukowej na 9 stanowisk postojowych wraz z przyległym chodnikiem, natomiast po południowej stronie ulicy, o ok. 100 m2 powiększona zostanie istniejąca zatoka postojowa o nawierzchni bitumicznej. Wartość robót oszacowano na 44 tys. zł.
Nieopodal, przy ul. Gen. W. Andersa, powstanie wkrótce zielony skwer – kolejne miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Aktualnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

Lada moment rozpoczną się prace przy przebudowie nawierzchni ul. Bursztynowej. Zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie oraz robót towarzyszących, tj. krawężników, wjazdów do posesji oraz oznakowania pionowego i poziomego. Długość ulicy wynosi 412,5 mb. Również w tym przypadku wykonawcą wyłonionym w przetargu przeprowadzonym w listopadzie ub. roku jest firma „DIMEX” z Siemiatycz. Wartość kontraktu wynosi 351,6 tys. zł. Ustalony termin wykonania – do 30 maja 2018 r.

Po okresie zimowym utrudniona była przejezdność na ulicach o nawierzchni żwirowej i gruntowej, których na terenie miasta mamy ok. 20 km. Z chwilą wystąpienia warunków umożliwiających wykonanie robót utrzymaniowych na tych drogach, przystąpiono do wykonania ich profilowanie oraz dożwirowania w celu poprawy przejezdności. Prace prowadzone są sukcesywnie. Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem dróg żwirowych i gruntowych, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w bieżącym roku jest firma Maxi-Koparki Sawicki Marcin z Bacik Bliższych, opłacany według stawki godzinowej za pracę sprzętu i za ilość wbudowanego kruszywa.

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy odnowy oznakowania poziomego na ulicach miejskich. Wysłano zapytania do firm drogowych z prośbą o przesłanie ofert cenowych. Planujemy wykonać te prace do 25 maja br.

Realizując wniosek złożony przez jednego z radnych wprowadzono zmianę stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Młodych Orłów pomiędzy ul. Wesołą i ul. J. Kilińskiego, mającą na celu dopuszczenie ruchu pojazdów o ograniczonej masie całkowitej w przeciwnym kierunku na odcinku o obowiązującym obecnie ruchu jednokierunkowym. Wprowadzona zmiana umożliwia warunkowy przejazd samochodów w tej części miasta, z ulicy Wesołej do ulicy J. Kilińskiego.

31 marca br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy i montażu instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych, realizowanego w ramach projektu „Słoneczne Dachy Miasta Siemiatycze”. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż 120 kompletów dwupanelowych instalacji. Termin składania ofert upływa 9 maja br. Również w maju nastąpi otwarcie ofert na dostawę i montaż 30 kotłów na paliwo gazowe w budynkach mieszkalnych w ramach projektu „Czyste powietrze nad Siemiatyczami – wymiana kotłów c.o.”.

10 kwietnia br. ogłoszono drugi przetarg na budowę drewnianej wiaty oraz infrastruktury komunikacyjnej w ramach zagospodarowania północnego nabrzeża zalewu nr 2. Pierwszy przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia z powodu braku ofert. W drugim przetargu wpłynęła jedna oferta, która jest obecnie badana pod względem formalno-prawnym. Planuje się, że budowa wiaty zakończy się w czerwcu, a towarzyszącej infrastruktury komunikacyjnej w lipcu br.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinasowanie, z „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w latach 2014-2020”, dalszego remontu budynku mieszkalnego przy ul. Ks. P. Ściegiennego, z początkiem kwietnia bieżącego roku otrzymaliśmy informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji w wysokości 11 659 zł. W ramach remontu dokończona zostanie wymiana stolarki okiennej oraz ocieplona zostanie ściana budynku. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 17 565 zł brutto.

W bieżącym roku Siemiatyckie Stowarzyszenie IGNIS planuje remont użyczonego przez miasto Domu Rycerza przy ul. 11 Listopada. 17 kwietnia stowarzyszenie  ogłosiło zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy. W zakres prac wchodzi:
a) wymiana pokrycia dachowego i obróbki blacharskie;
b) remont kominów;
c) remont pomieszczenia socjalnego.

Planowany kosz inwestycji szacuje się na kwotę 63 tys. zł, z czego 50 tys. dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1 stycznia br. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wprowadzająca szereg zmian w zakresie gospodarowania wodami w Polsce. Istotną nowością są opłaty za usługi wodne. Jedną z nich jest wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Art. 269 ust. 1. Prawa wodnego wprowadza obowiązek ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub umiejscowienia obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wynoszą: od 5 gr do 50 gr za 1 m2 na rok, w zależności od rodzaju urządzeń do retencjonowania wody, jakie znajdują się na nieruchomości. Opłatę rozbija się na cztery części i wnosi co kwartał na podstawie informacji przekazanej przez Burmistrza. Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Obecnie trwa analiza oświadczeń, które złożyli właściciele wstępnie zakwalifikowanych nieruchomości. Szacuje się, że nowa opłata może dotknąć niewielki odsetek osób prawnych i fizycznych, które posiadają na terenie naszego miasta nieruchomości powyżej 3500 m2, które nie zostały ujęte w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku Siemiatyczom przyznano 20 tys. zł na realizację projektu z zakresu edukacji ekologicznej „OZE w mojej miejscowości”. Projekt skierowany jest przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Poza kampanią informacyjną, promującą zastosowanie odnawialnych źródeł energii, zadanie zakłada m.in. przeprowadzenie cyklu zajęć lekcyjnych, dedykowanych OZE, redukcji emisji odpadów i zanieczyszczeń oraz praktycznemu wykorzystaniu ekotechnologii w mieście na przykładzie ławeczek solarnych. Ławeczki solarne pozwalają w sposób ekologiczny – bez użycia prądu doładować baterie w urządzeniach elektronicznych takich jak telefon komórkowy, odtwarzacz mp3 czy tablet. Dodatkowo, przy wsparciu nauczycieli przedmiotów artystycznych, technicznych oraz wychowawców, w szkołach przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny poświęcony OZE. Celem projektu jest kształtowanie postawy współodpowiedzialności za stan środowiska oraz włączenie społeczności Siemiatycz do działań na rzecz jego ochrony. Całkowita wartość projektu wynosi 38 160 zł.

Miesiąc kwiecień to czas przygotowań do organizacji następnego roku szkolnego. Po podjęciu przez Radę uchwały intencyjnej w sprawie planowanej likwidacji Gimnazjum Nr 1 została ona wraz z uzasadnieniem przesłana do Podlaskiego Kuratora Oświaty. Ponieważ Kurator zaopiniował negatywnie projekt likwidacji szkoły, będzie ona funkcjonowała z 3 klasami do 31 sierpnia 2019 r. Zgodnie z przygotowanymi arkuszami organizacyjnymi szkół rok szkolny 2018/2019 rozpocznie 1089 uczniów w 51 oddziałach (w roku ubiegłym 1090 w 50 oddziałach). W nowym roku szkolnym jeden oddział klasy I będzie funkcjonował jako oddział integracyjny. W przedszkolach opieką zostanie objętych 523 dzieci w 21 oddziałach.

Sukcesywnie staramy się podnosić komfort nauki w szkołach i doposażać je w nowoczesne pomoce szkolne. W tym roku został złożony kolejny wniosek na zakup 2 tablic interaktywnych z projektorem ultrakrótkoogniskowym w ramach programu "Aktywna tablica". Koszt całkowity zakupu to 17 500 zł, w tym dotacja 14 000 zł i środki własne 3 500 zł.

W bieżącym roku upływa kadencja Młodzieżowej Rady Miasta. Wybory do Rady zarządzone zostały na 22 maja. Po wydaniu zarządzenia w sprawie wyborów informacje zostały przekazane do szkół i do 30 kwietnia komisje wyborcze powołane przez Dyrektorów Szkół będą przyjmowały zgłoszenia kandydatów do Rady.

Od poniedziałku 23 kwietnia br. mieszkańcy miasta mogą składać wnioski w ramach budżetu partycypacyjnego 2019. Wnioski będą przyjmowane do 21 maja, po czym nastąpi weryfikacja projektów według zasad ustalonych przez Radę. Jeśli zweryfikowane pozytywnie wnioski będą zawierały zadania przekraczające kwotę 80 000 zł przy zadaniach inwestycyjnych i 20 000 zł przy projektach społecznych przystąpimy do społecznej dyskusji na temat złożonych projektów i we wrześniu zostanie zorganizowane głosowanie. Przypomnę, że każdy składany wniosek powinien być poparty przynajmniej przez dziesięciu mieszkańców.

Sukcesywnie rozwija się miejski program Rodzina 5+. Do programu przystąpił kolejny partner - KOŁOWROTEK Piotr Jurczuk. W ramach Programu Rodzina 5+ przedsiębiorca proponuje 10% rabat na asortyment wędkarski oraz 10% rabat na asortyment zoologiczny w punkcie KOŁOWROTEK – sklep ludzi z żyłką przy ul. Wesołej 20A. Sklep oferuje szeroki wybór asortymentu wędkarskiego, konkurencyjne ceny, dogodne godziny otwarcia i profesjonalną obsługę. Dodatkowo w sklepie prowadzona jest sprzedaż artykułów zoologicznych – dla psów, kotów i gryzoni (karmy na wagę, karmy mokre, przysmaki, legowiska, obroże i smycze, preparaty owadobójcze, pielęgnacyjne i inne). Obecnie program wspiera już 24 przedsiębiorców.

Po raz pierwszy w Siemiatyczach odbył się festiwal podróżniczy. Festiwal ODYSEJA odbył się 14 kwietnia. Publiczność wysłuchała podróżniczych opowieści siedmiu prelegentów, którzy opowiadali m.in. o kolumbijskich bezdrożach, życiu na środku Pacyfiku, Kenii, Tanzanii, Indonezji i Mongolii. Największym zainteresowaniem cieszyła się historia gościa specjalnego - Jaśka Meli, który wspominał swoje wyprawy na Biegun Północny. Na zakończenie festiwalu wręczone zostały pamiątkowe statuetki zwycięzcom konkursów na najciekawszą prezentację podróżniczą oraz najciekawszą fotografię ukazującą piękno przyrody. Festiwal zakończył się projekcją filmu podróżniczego.

Na 13 maja br. zaplanowane jest plenerowe wydarzenie adresowane do mieszkańców - Majówka na Skwerze Artystów. To wyjątkowe spotkanie, w plenerze, twórców z Siemiatycz i okolic z mieszkańcami odbyło się po raz pierwszy w ubiegłym roku i spotkało się z ciepłym przyjęciem siemiatyczan. Mam nadzieję, że w bieżącym roku będzie podobnie.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na ostatniej sesji informowałem o miejskim programie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody zainaugurowaliśmy 12 kwietnia Siemiatyckim Biegiem Pamięci o Katyniu oraz konferencją „W drodze do niepodległości”. W dniu dzisiejszym zapraszam serdecznie do udziału w obchodach 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczną nabożeństwa w intencji mieszkańców - w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 8.30 oraz w kościele pw. św. Andrzeja Boboli o godz. 10.00. W programie także: koncert pn. “Biblia polska” w wykonaniu Dariusza Kowalskiego o godz. 11.00 (po mszy św. w kościele) oraz złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki o godz. 12.15. Zachęcam Państwa Radnych jak i wszystkich mieszkańców do wspólnego radosnego świętowania 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1347 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 kwiecień 2018 11:19

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×