Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta 29 kwietnia 2015

środa, 28 październik 2015 08:47

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado !

Dobiega końca realizacja projektu Dla Siemiatycz. Razem! założeniem którego było wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych poprzez szkolenia, prezentację dobrych praktyk i stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń. Projekt zakładał również zwiększenie udziału mieszkańców w publicznym życiu naszego miasta. Na warsztatach z udziałem mieszkańców zostały przygotowane projekty uchwał związane ze zwiększeniem partycypacji społecznej, spośród których dwa, zostały skierowane pod obrady na dzisiejszą sesję Rady. Pierwszy z nich dotyczy przyznania inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom i jest związany ze zmianą statutu miasta drugi to propozycja procedury wprowadzenia w naszym mieście budżetu partycypacyjnego zwanego inaczej obywatelskim. Zarówno pierwszy jak i drugi projekt zwiększają możliwości mieszkańców współdecydowania o sprawach miasta. Mam nadzieję, że oba projekty spotkają się z pełną akceptacją Rady

Wiosna jest naturalnym okresem kiedy przystępujemy do prac porządkowych oraz intensyfikowane są działania związane z planowanymi inwestycjami i remontami. Wyłoniony został podmiot na sprzątanie ulic miejskich. Jest to Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 104 tys. zł. Wybrany został również wykonawca odnowy oznakowania poziomego ulic. Będzie to firma PHU Drogownictwa z Białej Podlaskiej. W tym przypadku szacowana wartość robót wyniesie ok. 27 tys. zł. Prace mają zostać wykonane do 15 maja.

Kontynuowany jest projekt „Powiązanie infrastruktury komunikacyjnej osiedla Annopol z siecią dróg powiatowych i krajowych” współfinansowany ze środków Skarbu Państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych”. 25 marca zawarto umowę na przebudowę oraz budowę nawierzchni bitumicznej, zjazdów, chodników, ramp dla pieszych, budowę kanalizacji deszczowej, przykanalików i wpustów, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic: Annopolskiej i Sadowej. Łączna długość przebudowy to – 852,1 mb. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” z Bielska Podlaskiego. Koszt prac wyniesie ok. 1 040 000 zł. Dofinansowanie ze środków Skarbu Państwa to ok. 518 tys. zł. Prace mają zostać zakończone do końca września.

Złożony został wniosek do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie wykonania aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, a następnie opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Siemiatycze na lata 2007-2032“. Wniosek został opracowany przez Laboratorium Wiedzy z Rudnika nad Sanem, z którym została podpisana umowa zarówno na zaktualizowanie inwentaryzacji jak i aktualizację programu. Umowa będzie zrealizowana wyłącznie w przypadku pozytywnego dla Miasta Siemiatycze rozstrzygnięcia konkursu. Wartość usługi to 11 000 zł brutto, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki – 8 800 zł oraz środki własne – 2 200 zł.

Wykonana została analiza porównawcza ilości przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz liczby nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Siemiatycze.

Według posiadanych danych, w Siemiatyczach 2104 indywidualne gospodarstwa domowe posiadają przyłącze wodociągowe, a tylko 1433 z nich, tj. 68%, korzysta z sieci kanalizacyjnej. Istnieją również nieruchomości zamieszkałe, które korzystają z wody z własnej studni i nie są podłączone do kanalizacji. Nieruchomości nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków. Przeprowadzona analiza wykazała, że na terenie miasta Siemiatycze znajduje się 665 szamb i 22 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 475 szamb, co stanowi 71,4%, znajduje się na obszarze, który jest skanalizowany, natomiast pozostałe 190 szamb znajduje się na nieruchomościach, które nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji. Według danych za 2014 rok, przekazanych przez przedsiębiorców, prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w zeszłym roku opróżniono tylko 267 szamb. Obecnie trwa analiza porównawcza zużycia wody przez nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji i ilości odebranych nieczystości ciekłych w 2014 r.

Od grudnia ubiegłego roku Miasto realizuje projekt pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Siemiatycze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Do tej pory udało się wykonać inwentaryzację zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całego miasta dzięki między innymi dużemu zaangażowaniu kierowników jednostek podległych oraz mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym.

Kolejnym etapem realizacji planu będzie opracowanie projektu planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan będzie obejmował wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. Zostaną w nim uwzględnione, w szczególności:
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,
- termomodernizacja budynków mieszkalnych i usługowych,
- modernizacja oświetlenia publicznego,
- rozwój systemów dystrybucji ciepła,
- oraz programy wsparcia dla instalacji wykorzystujących Odnawialne Źródła Energii.

Oprócz działań inwestycyjnych przedstawione zostaną także zadania nie inwestycyjne takie jak: promowanie gospodarki niskoemisyjnej czy strategia komunikacji. Opracowany projekt planu, jego główne założenia i planowane do realizacji zadania zostaną przedstawione mieszkańcom miasta na konferencji podsumowującej, która odbędzie się w III kwartale br.

Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej samorządowi województwa w wysokości 60 000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Grodzieńskiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną. Na podstawie tej uchwały 16 kwietnia zawarta została umowa z Województwem Podlaskim. Jestem przekonany, że planowana przebudowa ulicy Grodzieńskiej w dużym stopniu wpłynie na poprawę płynności i bezpieczeństwo ruchu w tej części miasta.

Z zakresu gospodarki nieruchomościami

8 kwietnia przeprowadzono pierwszy przetarg ustny, ograniczony, na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicy Ciechanowieckiej, o pow. 656 m2. Cena wywoławcza wynosiła 30 000 zł + podatek VAT. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.

Tak jak w poprzednim roku samorząd województwa udzielił miastu pomocy finansowej w wysokości 45 000 zł na wsparcie czytelnictwa. Pomoc finansowa jest związana z przejęciem i udostępnianiem przez miasto księgozbioru dawnej biblioteki pedagogicznej.

Od kilku lat miasto współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej przy projekcie edukacyjnym „Katyń – w rocznicę zbrodni”. Czworo uczniów z siemiatyckich gimnazjów wraz z opiekunem bierze udział w spotkaniach w siedzibie IPN i wyjeździe organizowanym przez Instytut. Z powodu niepewnej sytuacji międzynarodowej i obaw o bezpieczeństwo uczestników wyjazd , tak jak w ubiegłym roku, zostanie organizowany nie do Katynia a na polskie cmentarze wojenne we Włoszech - Monte Cassino, w Loreto oraz Bolonii. Do udziału w projekcie po dwóch uczniów z każdego gimnazjum typują dyrektorzy szkół w porozumieniu z radami pedagogicznymi jest to nagroda zarówno za osiągane wyniki w nauce jak i działalność na rzecz szkoły.

Dzięki przystąpieniu miasta do ogólnopolskiego programu MALUCH od kilku lat funkcjonuje w Siemiatyczach żłobek. Poza środkami które uzyskaliśmy na adaptację pomieszczeń i wyposażenie, w ramach projektu ubiegamy się w każdym roku o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania placówki. Dotacja przyznana Miastu na ten cel w bieżącym roku wynosi 262 107 zł.

W marcu przeprowadzone zostały kontrole w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób taksówką. Kontroli poddanych zostało pięciu przedsiębiorców. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących cofnięciem licencji taxi. Również w marcu rozpoczęły się kontrole prawidłowości oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 r. które składają do Urzędu Miasta podmioty korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Program Rodzina 5+ przyjęty przez Radę w ubiegłym roku cieszy się dużym zainteresowaniem. Do programu przystąpili kolejni partnerzy - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z Warszawy, P.H.P.U. „ALKA” Rafał Demidowicz z Warszawy, OPTYKA OXYS Sp. J. z Będzina oraz MAX-FILM Anna Gierasimuk z Siemiatycz. Liczba partnerów Programu Rodzina 5+ wzrosła do 11 podmiotów. Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży "ANDY" partner Programu Rodzina 5+ - zwiększyło do 100% rabat na prowadzone przez siebie zajęcia sztuk walki, sportów walki dla dzieci i młodzieży oraz aerobic-fitness dla dziewcząt i pań.

Nasze miasto - jako jedna z 35 gmin z całej Polski - zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu na budowę PZU Trasy Zdrowia. PZU Trasy Zdrowia to mini kompleksy sportowo-rekreacyjne. Ich centralnym elementem jest wytyczona, oznakowana i wyposażona w proste instalacje ścieżka do bezpiecznego uprawiania sportu. Lokalizacje zgłoszone do konkursu objęły dwie trasy. Pierwszy projekt wytyczony został wokół zalewu nr 1. Druga propozycja dotyczy trasy wzdłuż linii brzegowej zalewu nr 2 oraz przyległych terenów leśnych. W dalszym etapie czeka nas cykl warsztatów, podczas których podjęta zostanie decyzja o ostatecznej lokalizacji i przebiegu siemiatyckiej trasy zdrowia. W trakcie spotkań uczestnicy wspólnie wypracują Plan Animacji na PZU Trasie Zdrowia, a także wybiorą Operatora Lokalnego Trasy.

W bieżącym roku przypada 25 rocznica istnienia samorządu. Z tej okazji w czasie dni Siemiatycz 14 czerwca planowane jest zorganizowanie Pikniku Samorządowego połączonego z II Targami Organizacji Pozarządowych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko. Naszym zamiarem jest przedstawienie mieszkańcom w przystępnej i lekkiej formie dokonań ostatniego dwudziestopięciolecia oraz zaprezentowanie istniejącego potencjału zarówno samorządu jak i współpracujących z miastem organizacji. Podczas pikniku planujemy szeroką akcję informacyjną na temat budżetu obywatelskiego. W przeddzień planowane jest zorganizowanie Dnia Otwartego w Urzędzie Miasta podczas którego będzie można zapoznać się z pracą Urzędu. Już dzisiaj zapraszam Państwa radnych do aktywnego uczestnictwa w planowanych imprezach. Jedną z propozycji może być na przykład zorganizowanie dyżurów radnych w specjalnie przygotowanym namiocie co będzie okazją do indywidualnych spotkań z mieszkańcami.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2305 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 14:39

Kalendarz imprez

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×