Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:43
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USLUGI

UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Numer karty USC 13 wersja 1. z dnia 31 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( t.j Dz.U z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U z 2017 r. , poz. 2482)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej (Dz.U z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz.U z 2019 r. poz. 1212)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie interesu prawnego do uzyskania danych.
 • Dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych .
 • W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz wniosku o udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL do pobrania w pokoju 203 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Opłata za udostępnienie danych ( dotyczy jednej osoby) wynosi 31 zł.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

wynosi 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu dziadkom i wnukom.

Opłatę skarbową i opłatę za udostępnienie danych wnosi się na rachunek bankowy – Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2 , nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 :

z dopiskiem „opłata od pełnomocnictwa” oraz „ opłata za udostępnienie danych”

Opłat można dokonać bez prowizji w kasie Urzędu Miasta kartą płatniczą bądź gotówką,

Ustawa o opłacie skarbowej określa zwolnienia z opłat.

Opłaty należy wnieść przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze, II piętro, pokój nr 203.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 203

tel. 85 656 58 31

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udostępnienia danych, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

UWAGI:

 1. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 7. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.
 8. Dane z rejestru PESEL udostępnia organ dowolnej gminy, jeżeli dotyczy danych jednostkowych dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3.
 9. Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dowolnej gminy.

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu udostępnienia danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 • Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia, natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach. Dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach. Dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 • Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

karta usługi - udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

wzór pełnomocnictwa

Czytany 219 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 12:48