Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Udostępnianie rejestru wyborców

czwartek, 31 grudzień 2020 11:06
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW W MIEJSCU STAŁEGO ZAMIESZKANIA

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW

Numer karty USC 12 wersja 1.z dnia 31 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 5 stycznia  2011  r. - Kodeks wyborczy  (t.j Dz.U z  2020 r. poz. 1319 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r.  w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim  Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U z 2017 r., poz. 1316 )

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.
 2. Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje imiona, nazwisko, obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (+ kserokopia tego dokumentu)

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz wniosku o   wpisanie do rejestru wyborców do pobrania w pokoju 203  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

5 dni od daty złożenia wniosku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze, II piętro, pokój nr  203.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro, pok. 203
tel. 85 656 58 31
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnioskodawca może wnieść skargę do Sądu Rejonowego za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji  lub powodującą skreślenie z rejestru wyborcy wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść skargę do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem  właściwego urzędu w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

 1. Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendach.
 2. Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wyborcze. Rejestr wyborców dzieli się na część A, która obejmuje obywateli polskich i część B dla obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wyborca może być wpisany tylko do jednego rejestru wyborców.
 4. Zgodnie z art. 5 pkt. 9 Kodeksu wyborczego przez pojęcie stałe zamieszkanie należy rozumieć zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego pobytu. Stałe zamieszkanie jest sprawą faktów i okoliczności świadczących, że w miejscu pobytu koncentrują się ważne interesy życiowe, majątkowe i inne danej osoby.
 5. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców urząd wydaje w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że wyborca stale zamieszkuje pod określonym adresem. Urząd potwierdza stałe zamieszkiwanie na terenie gminy poprzez przeprowadzenie dowodu z oględzin lokalu, który wnioskodawca wskazuje jako adres stałego przebywania.
 6. Wyborcy będący obywatelami polskimi, zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, są wpisywani do rejestru wyborców z urzędu.
 7. Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek , do wglądu w urzędzie gminy.
 8. Na nieprawidłowości w rejestrze mogą być wnoszone reklamacje

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru wyborców na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawna opiekę będą przechowywane w przypadku: prowadzenia rejestru wyborców w systemie informatycznym przez okres stałego zameldowania lub 1 roku od daty wyłączenia informacji dodatkowej w rejestru wyborców; dokumentacji prowadzonej w formie papierowej dotyczącej rejestru wyborców przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone; załatwiania spraw, dotyczących prowadzenia spisu wyborów i spisu osób uprawnionych do głosowania w referendum, przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

 • Wpis do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania. Udostępnianie rejestru wyborców
 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców A i B
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • pisemna deklaracja załącznik do wniosku o dopisanie do rejestru wyborców

 

Czytany 189 razy Ostatnio zmieniany środa, 13 styczeń 2021 15:54