Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

wtorek, 14 lipiec 2015 11:31
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

UDOSTĘPNIENIE DANYCH W TRYBIE JEDNOSTKOWYM Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Numer karty USC 6 wersja 1. z dnia 29 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 332 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych
 • W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika – do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia
 • Dokumenty potwierdzające interes faktyczny lub prawny w uzyskaniu danych
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

FORMULARZE DO POBRANIA:

Wniosek do pobrania w pokoju 202 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych wynosi 31 zł.

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu)

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202,

tel. 85 656 58 32

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- piątek od 7:30 do 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze.

UWAGI:

 1. Przez dane udostępniane w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych rozumie się informacje dotyczące jednego dokumentu lub jednej osoby udzielane na jednorazowy wniosek.
 2. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego. 
 3. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć kopie dokumentów potwierdzających ten interes. Przykładowe  sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne. 
 4. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych występuje o uzyskanie zgody osoby, o udostępnienie danych której wystąpił wnioskodawca.
 5. Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 6. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą  lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wydania dowodu osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

Dane, dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 r. (włącznie) będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane osobowe dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie od 1980 do 2010 będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przechowywane bezterminowo.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 • Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

karta usługi - udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

wzór pełnomocnictwa

Czytany 2994 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 31 grudzień 2020 09:21