Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

wtorek, 14 lipiec 2015 11:24

KARTA USŁUGI

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY (NIE DOTYCZY CUDZOZIEMCÓW)

Numer karty USC 7 wersja 1. z dnia 30 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U z  2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r. , poz. 2411)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o połacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony i podpisany formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM lub ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM zawierający określone ustawą dane dotyczące osoby, nowego miejsca pobytu czasowego wraz z deklarowanym okresem tego pobytu, oraz wskazanie adresu miejsca pobytu stałego i dotychczasowego miejsca pobytu czasowego, jeśli taki posiadał, a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu – sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
 2. Do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
 3. Do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia w przypadku osób pobierających zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy.
 5. Obywatel polski dokonujący zameldowania w formie dokumentu elektronicznego (www.obywatel.gov.pl) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dołącza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia  do pobrania w pokoju 203  lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro, pok. 203
tel. 85 656 58 31

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
- poniedziałek od 7:30 do 17:00
- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
- piątek od 7:30 do 14:00

 TRYB ODWOŁAWCZY:

 Brak

UWAGI:

 1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowanego pobytu obowiązany jest wymeldować się.
 2. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego/czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.
 3. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru.  http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 4. Wymeldowania z pobytu stałego/czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego  się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun  prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 6. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.
 7. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej.

 

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2,17-300 Siemiatycze;
 3. Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 5. Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo. Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia, natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach. Dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach. Dokumentacja spraw związanych  z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

 • karta usługi - zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)
 • zgłoszenie pobytu czasowego
 • zgłoszenie pobytu stałego
 • oświadczenie właściciela lokalu
 • pełnomocnictwo
Czytany 2285 razy Ostatnio zmieniany środa, 30 grudzień 2020 14:33