Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

poniedziałek, 21 grudzień 2020 11:54
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

ZAŚWIADCZENIE O BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI LUB PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Numer karty IF 5, wersja 1 z dnia 18 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości / o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:

  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie każdego z zaświadczeń;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk wniosku do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze pod adresem: www.siemiatycze.eu.

OPŁATY

17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia (ewentualne zwolnienia z opłaty   stosownie do art. 2 i 7 ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł pobiera się od każdego zaświadczenia urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, nie zaś od każdego dokumentu zaświadczenia, który może zawierać więcej niż jedno zaświadczenie.

Należna opłata stanowi iloczyn zaświadczanych faktów oraz stawki opłaty – 17 zł (np. liczba działek wymienionych we wniosku x 17 zł = kwota należnej opłaty skarbowej).

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,

- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem: www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury, pokój nr 1, telefon 85 65 65 827

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

-poniedziałek od 7:30 do 17:00,

-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

-piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od wydanego zaświadczenia nie przysługuje tryb odwoławczy. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

UWAGI

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Część terenów miasta Siemiatycze posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku wątpliwości co do statusu nieruchomości zaleca się zadzwonić pod numer 85 65 65 827.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta uslugi - zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości / o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

wniosek o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości /o przeznaczeniu nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Czytany 405 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:53