Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 12 grudnia 2018 r.

czwartek, 08 sierpień 2019 10:06

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Stało się tradycją, że na sesjach Rady Miasta przedstawiam sprawozdanie z bieżącej działalności z uwzględnieniem realizacji uchwał Rady. Pozwala to zarówno radnym jak i mieszkańcom na bieżące śledzenie realizowanych w mieście zadań i problemów które stają przed samorządem. Tę tradycję chciałbym kontynuować również w bieżącej kadencji.

W październiku rozpoczęta została budowa miejskiego basenu. W ramach inwestycji odbył się pierwszy odbiór wykonanych robót na wartość ponad 1,6 mln zł. Wykonano głównie roboty rozbiórkowe i fundamenty. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem. Zakładany termin oddania  obiektu do użytkowania to październik 2020 roku. Do połowy grudnia do Urzędu Marszałkowskiego zostanie złożony wniosek o dofinansowanie budowy tego obiektu w ramach Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Wschód Zachód, które będzie demonstracyjnym, modelowym budynkiem pasywnym, zawierającym w swojej strukturze niecki basenowe i strefy saunowe. Projekt obejmie także koszty już rozpoczętych prac budowlanych. Równocześnie część prac jest dofinansowywana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 5 grudnia złożony został wniosek o uruchomienie pierwszej transzy środków w wysokości 1 mln zł. W zakres refundacji weszły koszty związane z wykonaniem dokumentacji, wykonaniem części prac budowlanych, nadzorem autorskim oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

W ostatnich dniach listopada wykonano remont nawierzchni asfaltowych w postaci nakładek bitumicznych na ulicach gdzie zarządcą jest miasto. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MAKSBUD Spółka z o. o. z Bielska Podlaskiego.

W ramach remontu wykonano:

- nawierzchnię asfaltową na drodze wjazdowej do osiedla POM przy ul. Ciechanowieckiej,

- nawierzchnię asfaltową na odcinku ul. Witosa – ok. 100 mb,

- wymieniono zniszczoną, zdeformowaną nawierzchnię asfaltową na dojazdach do mostu (po obu stronach) na ul. Spacerowej. Wartość wykonanych robót wyniosła brutto ok. 56,7 tys. zł.

Podlaski Urząd Wojewódzki ogłosił ostateczną listę rankingową wniosków zgłoszonych do dofinansowania w 2019 roku w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Wniosek złożony przez Miasto, dotyczący przebudowy ul. Kosynierów, ul. Fieldorfa oraz ul. Grottgera uzyskując 24,2 punkty znalazł się tym razem na 59 miejscu listy (obejmującej 76 wniosków gmin województwa podlaskiego zakwalifikowanych do programu), bez szans na dofinasowanie. W ubiegłym roku podobny wniosek (zamiast przebudowy ul. Grottgera wskazana była przebudowa odcinka ul. Brzóski) z 16,8 punktami, był na 70 miejscu listy, na 74 wnioski zakwalifikowane do programu. 

Słaba pozycja naszego wniosku wiąże się przede wszystkim ze zmianą, od ubiegłego roku, kryteriów oceny wniosków poprzez zmianę limitów punktowych, likwidację kryterium „współpracy finansowej” oraz wprowadzenie nowych kryteriów: „dochodowego” i „bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Wprowadzone nowe kryteria promują gminy o niższych dochodach (uzyskać można max. 8 pkt) oraz obszary o najwyższym poziomie wypadkowości (max. 3 pkt). W kryterium dochodowym nie uzyskuje się punktów, jeśli wnioskodawca uzyskuje dochody własne na poziomie wyższym od średniego dochodu własnego w danym województwie. Poziom dochodów własnych gminy obliczany jest wg określonego wzoru na podstawie danych z GUS-u. Wniosek Miasta Siemiatycze nie otrzymuje tu punktów, a dla przykładu wnioski Gminy Grodzisk czy Powiatu Siemiatyckiego otrzymują po 7 pkt.

W przypadku kryterium „bezpieczeństwa ruchu drogowego” punkty otrzymują wnioski z  terenu powiatów o zwiększonym ryzyku wypadkowości, na podstawie opracowanej i udostępnionej na stronie internetowej mapy zagrożeń wypadkami. W naszym przypadku również w tym kryterium nie uzyskujemy punktów.

Z końcem listopada, do Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, został złożony wniosek na realizację projektu adaptacji budynku po gimnazjum na potrzeby Szkoły Muzycznej. W ramach zadania planowane jest przystosowanie istniejących pomieszczeń do wymagań szkoły artystycznej, w tym między innymi: adaptacja sali gimnastycznej na salę koncertową, remont klas, montaż instalacji przeciwpożarowej, przeciwwłamaniowej oraz monitoringu. Całość inwestycji, zgodnie z kosztorysem ofertowym wyniesie 1 386 314 zł. Kwota dofinansowania o którą się ubiegamy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w to 998 146 zł.

Z kolei w grudniu do LGD „Tygiel Doliny Bugu” został  złożony wniosek o dofinansowanie prac związanych z utworzeniem nowoczesnej świetlicy środowiskowej dla grupy ok. 15 dzieci w budynku zlokalizowanym przy basenie, nieopodal amfiteatru. Koszty prac adaptacyjnych oszacowane zostały na 391 337 zł. Liczę, że otrzymamy wsparcie finansowe w wysokości 243 412 zł i placówka zostanie utworzona do końca następnego roku.

Do końca grudnia złożone zostaną wnioski o dofinansowanie wydatków związanych z realizacją robót w zakresie poprawy efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz budynku po gimnazjum przeznaczonym na szkołę muzyczną. Szacowane koszty realizacji tych projektów to w sumie 6 600 000  zł. W przypadku  szkoły Nr  3 zakres prac obejmie docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymianę instalacji c.o., montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła sali gimnastycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu led, w tym modernizację całej instalacji elektrycznej w hali gimnastycznej.

W budynku przy Świętojańskiej zakres prac finansowanych w ramach projektu obejmie izolację termiczną ścian zewnętrznym, wymianę rynien i rur spustowych, izolację termiczną części dachu, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie konstrukcji i otworów dla wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, montaż konstrukcji dla kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych wspomagających podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji klimatyzacji z odzyskiem ciepła, wymianę kotła c.o. z palnikiem gazowym, układów pompowych oraz instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, wymianę opraw oświetleniowych i instalacji elektrycznej, montaż paneli fotowoltaicznych, montaż systemu zarządzania energią.

Dla obu tych projektów posiadamy już pełną dokumentację techniczną, dla prac w zakresie SP 3 posiadamy aktualne pozwolenie na budowę, natomiast dla prac w  gimnazjum trwa proces uzyskiwania pozwolenia.

Mimo długiej ciepłej jesieni  październiku przeprowadzono przetarg na zimowe utrzymanie dróg miejskich w okresie trzech, najbliższych sezonów zimowych. Wpłynęła tylko jedna oferta. Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg miejskich w najbliższych trzech sezonach zimowych, podobnie jak przez pięć poprzednich, wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz. Koszty zimowego utrzymania wynikać będą z ilości wykonanych prac, których wymiar i rodzaj będą uzależnione  od występujących warunków pogodowych i sytuacji na drogach oraz jednostkowych cen wykonania poszczególnych prac z przyjętej oferty cenowej. Z porównania tych cen z cenami obowiązującymi przez ostatnie dwa sezony zimowe wynika, że są one wyższe średnio o 14%.

Potwierdzeniem proekologicznych działań miasta jest uzyskanie 40 tysięcy zł brutto ze sprzedaży Białych certyfikatów. Białe certyfikaty to świadectwa potwierdzające zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji, służących poprawie efektywności energetycznej. Do takich inwestycji należy zaliczyć przeprowadzone w 2015 r. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w naszym mieście w tym: Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkoli nr 3 i 5.

Dzięki tym inwestycjom mogliśmy ubiegać się o otrzymanie świadectwa efektywności energetycznej. W drodze zapytania ofertowego w ubiegłym roku zawarliśmy umowę z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, w przedmiocie uzyskania i sprzedaży na giełdzie towarowej Świadectwa Efektywności Energetycznej, potwierdzającego oszczędności energii wynikające z przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Owocem tej umowy było uzyskanie przez Miasto Siemiatycze 21 września Świadectwa Efektywności Energetycznej wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki a następnie jego sprzedaż na Towarowej Giełdzie Energii. Jest to premia za nasze działania zmierzające do zmniejszenia zapotrzebowania na energię i dbanie o klimat poprzez zmniejszenie niskiej emisji.

W zakresie zarządzania gruntami wynikiem pozytywnym zakończył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Sienkiewicza, o pow. 153 m2. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wyniosła 8 080 zł + 23% VAT.

W listopadzie Miasto przystąpiło do sprzedaży działek budowlanych na nowo powstającym osiedlu przy ul. Kościelnej i Fiołkowej. W wyniku podziału dwóch nieruchomości miejskich powstało 16 działek budowlanych o powierzchniach od 600 m2 do 900 m2. W ulicach, do których przylegają działki, rozprowadzone są nowo wybudowane sieci infrastruktury technicznej: elektryczna, wodociągowa i kanalizacja sanitarna. Aktualnie ogłoszonych jest sześć przetargów, które zostaną rozstrzygnięte 31 grudnia tego roku.

W listopadzie 2018 r. nastąpiło podpisanie aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz firmy EXATEL  dotyczącej budowy urządzeń przesyłowych na 2 działkach położonych przy ul. Ogrodowej. Jednorazowy dochód miasta  z tytułu ustanowienia służebności wyniósł 7 025  zł.

Po wprowadzeniu, przez Radę Miasta, bonifikat od cen lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, na rzecz najemców, do urzędu wpłynęły 4 wnioski o sprzedaż lokalu mieszkalnego. Skorzystaniem z wykupu zajmowanego lokalu przy 50% bonifikacie zainteresowanych na dzień dzisiejszy jest 6% najemców. Bonifikaty mają zastosowanie do wniosków złożonych do końca tego roku.

Ze względu na planowaną rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 22, w październiku i listopadzie miały miejsce przeprowadzki lokatorów powyższego budynku do nowo wybudowanego budynku  socjalnego. Spośród 11 lokatorów wszyscy podpisali nowe umowy najmu i przeprowadzili się.

Zakończona została tegoroczna akcja usuwania wyrobów zawierających azbest. Wykonawca zadania, firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o. z Katowic, odebrał i unieszkodliwił ponad 21 ton wyrobów z 16 nieruchomości. Całkowity koszt zadania wyniósł 10 050 zł, w tym 6 345 zł pochodziło z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Według naszych szacunków  do usunięcia w kolejnych latach, z terenu miasta, pozostaje jeszcze 1 712 ton wyrobów zawierających azbest.

W ofercie zajęć siemiatyckich placówek oświatowych pojawiły się dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Cykl spotkań pn. “Komunikacja interpersonalna oraz elementy savoir vivre” realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Przedszkolu nr 1. W semestrze letnim  zajęcia będą prowadzone w Szkole Podstawowej Nr 3 i pozostałych przedszkolach. Zajęcia zbudowane są głównie z ćwiczeń dających okazję do praktycznego posługiwania się umiejętnościami: słuchania, mówienia i odczytywania zachowań innych osób w życiu codziennym. Z myślą o dzieciach i młodzieży poszukujemy nowych pomysłów, wychodzących poza edukację szkolną i standardowy program nauczania.

Tak jak w poprzednich latach również w tym roku szkolnym będzie funkcjonował Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy. W bieżącym roku akademickim w zajęciach na Politechnice Białostockiej uczestniczy, z obu szkół podstawowych, łącznie 40 uczniów. Głównym celem projektu jest popularyzacja nauki oraz stworzenie możliwości rozwoju naukowych pasji i zainteresowań. W roku akademickim 2018/2019 zaplanowano 15 spotkań poświęconych różnym dziedzinom wiedzy: matematyce, bioinżynierii, budownictwu, informatyce itp. Udział w zajęciach jest nieodpłatny, dowóz do Białegostoku i opiekę podczas przejazdu organizuje miasto.

Kolejną wspólną inicjatywą edukacyjną Miasta i Politechniki Białostockiej - obok Siemiatyckiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku - jest Podlaska Akademia Młodego Inżyniera. 80 uczniów klas VII i VIII siemiatyckich szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 bezpłatnie uczestniczy w zajęciach oraz warsztatach technicznych dotyczących zjawisk i procesów zachodzących w otoczeniu. Uczniowie poznają m.in. procesy chemiczne w środowisku przyrodniczym, prawa mechaniki, podstawy przetwórstwa i zastosowania tworzyw, druk 3D, programowanie, sztuczną inteligencję oraz inżynierię kreatywności. Dodatkowym elementem projektu są zajęcia dla rodziców, mające na celu m.in. podniesienie umiejętności wychowawczych.

W zakresie profilaktyki uzależnień ostatnie miesiące roku to głównie spotkania Pełnomocnika ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom z młodzieżą. Od października do grudnia odbyło się 7 spotkań w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3, Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Technicznych w Czartajewie. Podejmowana tematyka obejmowała zagadnienia profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dopalaczy, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, pobudzania empatii i zrozumienia dla innych uczniów oraz trening asertywności.

Ponadto w dwóch szkołach przeprowadzono wywiadówki profilaktyczne pod hasłem „bliżej siebie, dalej od uzależnień”. Poruszana tematyka dotyczyła zacieśniania więzi między rodzicami a dziećmi jako skutecznej metody profilaktycznej.

W działania profilaktyczne została zaangażowana również Młodzieżowa Rada Miasta, która przy współpracy z Pełnomocnikiem rozpoczęła realizację projektu „Gdy słabość staje się siłą”. Przykład pokonywania własnych słabości dali radni Młodzieżowej Rady Miasta aktywnie uczestnicząc w inauguracji sezonu morsowego 11 listopada. Jednym z realizowanych w ramach projektu zadań jest  miejska gra terenowa z udziałem kodów QR. 3 razy w tygodniu w różnych częściach miasta pojawiają się kody które uczestnicy gry skanują, udzielają odpowiedzi na określone pytania a następnie przesyłają poprawne odpowiedzi do organizatorów. 10 najlepszych i najszybszych osób biorących udział w grze zostanie nagrodzonych podczas podsumowania projektu w styczniu 2019 r. na którym mamy nadzieję gościć Jerzego Górskiego bohatera filmu „Najlepszy”, który po 14 latach bycia narkomanem zrywa z nałogiem i oddaje się pasji sportowej.

Do programów społecznych realizowanych na terenie Miasta Siemiatycze przystąpili kolejni partnerzy. Nowym Partnerem Programu Rodzina 5+ została firma HELP Mariusz Niewiarowski a do grona partnerów Karty Seniora  dołączyli: EL-STAW Adam Stawiecki oraz M-SAT Maciej Bujnowski.

Firma HELP Mariusz Niewiarowski świadczy usługi m.in. z zakresu budowy i serwisu instalacji telewizji satelitarnej i naziemnej, budowy i serwisu instalacji sieciowych, konfiguracji urządzeń sieciowych oraz serwisu i urządzeń komputerowych pod kątem oprogramowania, konserwacji i rozbudowy. W ramach Programu Rodzina 5+ przedsiębiorca oferuje: 10% rabat na montaż, instalacje, serwis anten do telewizji satelitarnej i naziemnej, 10% rabat na instalacje oprogramowania komputerowego oraz 10% rabat na budowę instalacji sieciowych i konfigurację urządzeń sieciowych.

EL-STAW Adam Stawiecki to firma usługowo-elektryczna, która poza szerokim zakresem świadczonych usług, w tym dotyczących wykonywania instalacji elektrycznych budynków i budowli, prowadzi też hurtownię materiałów elektrycznych. Przedsiębiorca proponuje posiadaczom Karty Seniora 5% rabat na oświetlenie przy zakupach w hurtowni przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 23.

M-SAT Maciej Bujnowski zajmuje się profesjonalnymi instalacjami telewizji satelitarnej, naziemnej oraz budowaniem sieci dostępu do Internetu mobilnego, radiowego, stacjonarnego z pełnym serwisem w/w instalacji. W ramach Programu Karta Seniora M-SAT Maciej Bujnowski proponuje 20% rabat na wszystkie usługi (montaż, serwis anten satelitarnych i naziemnych oraz usługi związane z dostępem do Internetu), instalację oraz aktualizację oprogramowania. 

W listopadzie zakończyliśmy miejskie uroczystości związane z obchodami 100-rocznicy odzyskania niepodległości. W programie znalazły się nie tylko oficjalne uroczystości, lecz także wydarzenia kulturalne i sportowe. Obchody zainaugurowano 12 kwietnia Siemiatyckim Biegiem Pamięci o Katyniu oraz konferencją „W drodze do niepodległości”. Hasło „Dla Niepodległej” towarzyszyło m.in. festynom, koncertom oraz zawodom sportowym organizowanym w kolejnych miesiącach. Główne uroczystości miejskie odbyły się 11 listopada pod Obeliskiem Niepodległości. W przeddzień, 10 listopada, na budynku Urzędu Miasta pojawiła się tablica upamiętniająca stulecie niepodległości Polski. Kronika wydarzeń “Siemiatycze dla Niepodległej” dostępna jest na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.

Od 19 listopada w Urzędzie Miasta Siemiatycze prowadzone jest anonimowe badanie ankietowe dotyczące poziomu zadowolenia klienta z usług świadczonych przez Urząd. Badanie odbywa się z wykorzystaniem ankiety wśród osób załatwiających sprawy w urzędzie. Opinie naszych klientów będą cenną wskazówką w jaki sposób możemy doskonalić pracę, tak by odpowiadała na nowe potrzeby i wymagania interesantów w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Badanie zakończy się 19 grudnia br. Ich wyniki zostaną przedstawione Radzie.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 447 razy

Kalendarz imprez

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
×