Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu w dniu 2 marca 2016 r.

poniedziałek, 04 kwiecień 2016 16:05

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Na początek chciałbym wyjaśnić powód ekspresowego zwołania dzisiejszej sesji Rady. Jak Państwo wiecie, od 1 kwietnia miasto będzie realizowało nowe zadanie związane z wypłatą świadczeń w ramach programu Rodzina 500 +. Mimo, że o programie jest głośno od dłuższego czasu dopiero 17 lutego został opublikowany tekst ustawy i od tego czasu możliwe jest podejmowanie decyzji dotyczących organizacji realizacji zadania. Jest to duże przedsięwzięcie i już teraz trwają przygotowania by realizacja jego przebiegała sprawnie. Na dzisiejszą sesję Rady został skierowany w trybie pilnym projekt zmian statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej któremu proponuję powierzenie tego zadania. Przemawia za tym wiele argumentów między innymi ten, że ośrodki pomocy społecznej są połączone z systemami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które będą wykorzystywane przy realizacji tego zadania. Na realizację świadczeń Rodzina 500 + ministerstwo przewidziało dla naszego miasta środki w wysokości 5 884 886 zł łącznie z kosztami obsługi, które wynoszą w bieżącym roku 2% kwoty wypłaconych świadczeń.

Na marginesie chciałbym zasygnalizować problem dotyczący naszego MOPS. W związku z coraz większą liczbą zadań realizowanych przez ośrodek i związanym z tym zwiększaniem zatrudnienia, jako samorząd musimy zastanowić się nad nową siedzibą dla tej jednostki gdyż już w tej chwili panują tam trudne warunki lokalowe.

Po tych krótkich wyjaśnieniach chciałbym przedstawić Wysokiej Radzie informację dotyczącą bieżących spraw miasta.

Rozpoczęte zostały przygotowania do inwestycji zaplanowanych na bieżący rok. 22 lutego odbył się przetarg na przebudowę ulicy Nadrzecznej. Zadanie realizowane będzie pod nazwą „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 693”. Zadanie współfinansowane będzie w 50 % ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zakres robót przewiduje wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej na odc. 487 mb, dodatkowy kanał deszczowy z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, parkingi na 96 miejsc postojowych, zatokę autobusową, chodniki i zjazdy, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż zalewu, oświetlenie ścieżki oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Złożone zostały 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach z ceną ofertową 1 375 800 zł.

Termin zakończenia robót ustalono na 8 lipca br.

Po przeprowadzeniu rozeznania rynkowego wybrano wykonawców do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży elektrycznej (przy budowie oświetlenia) i sanitarnej (budowa kanalizacji deszczowej) do tego zadania. Koszt nadzoru w tych branżach wyniesie łącznie ok. 14,2 tys. zł. Nadzór w branży elektrycznej sprawować będzie p. Piotr Putko, natomiast branży sanitarnej p. Andrzej Kranz.

Po przygotowaniu wytycznych projektowych, 26 lutego ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Świętojańskiej. Termin składa ofert wyznaczono na 14 marca .

Opracowana dokumentacja będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a następnie podstawą do zrealizowania inwestycji. Oczekiwania z naszej strony są takie, że pływalnia charakteryzować się będzie możliwie niskim zapotrzebowaniem na energię oraz niskimi kosztami eksploatacji.

W bieżącym roku i w 2017 planowane jest odnowienie i uzupełnienie zieleni miejskiej. Na realizację tego przedsięwzięcia możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zgodnie z założeniami programu 70 % dofinansowania można przeznaczyć na nowe nasadzenia a 30 % na budowę ciągów komunikacyjnych związanych z terenami zielonymi. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Siemiatyczach”. Jest ona niezbędna do ubiegania się o środki finansowe. Przeprowadzono inwentaryzację zieleni na terenie ok. 4 ha objętych projektem.

Najważniejsze lokalizacje objęte projektem to: Plac Jana Pawła II, teren przy Szkole Muzycznej, ulice: Wysoka, Górna, Nadrzeczna, Sportowa, Pałacowa i Zaszkolna.

Tegoroczna zima była dla nas łaskawa. Opady śniegu były niewielkie i prace związane z zimowym utrzymaniem dróg polegały przede wszystkim na zwalczaniu śliskości przez posypywanie piasko-solą. Usługa realizowana była przez Przedsiębiorstwo Usługowe MPO-J z Siemiatycz. Koszt zimowego utrzymania ulic za styczeń wyniósł ok. 29 tys. zł.

Po okresie zimowym utrudniona była przejezdność na ulicach o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Z chwilą wystąpienia warunków umożliwiających wykonanie robót na tych drogach, wykonano profilowanie dróg żwirowych w celu poprawy ich przejezdności. Wykonawcą robót związanych z utrzymaniem dróg żwirowych i gruntowych w bieżącym roku jest Przedsiębiorstwo Maxi-koparki Marcin Sawicki z Siemiatycz. Zaoferowana przez przedsiębiorstwo cena za profilowanie wynosi 108 zł/h + podatek VAT.

Okres bezlistny wykorzystywany jest do usuwania zakrzaczenia z brzegów Kamionki na odcinku od ulicy Grodzieńskiej do Armii Krajowej. Oczyszczono również pobocze drogi do składowiska odpadów. Prace są wykonane przez pracowników fizycznych Urzędu Miasta.

Jak informowałem w poprzednim sprawozdaniu w grudniu ubiegłego roku rozpoczęła się procedura przygotowywania listy przydziałów mieszkań komunalnych i socjalnych.

Po weryfikacji złożonych wniosków w lutym Społeczna Komisja Mieszkaniowa przeprowadziła wizje lokalne mieszkań zajmowanych przez osoby ubiegające się o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta. Po raz pierwszy rozpatrywany był również wniosek wychowanki Domu Dziecka. Spotkanie przeprowadzono w obecności opiekuna usamodzielnienia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

W marcu Społeczna Komisja Mieszkaniowa opracuje projekt listy osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu. Projekt listy zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 1 miesiąca.

Realizując uchwały Rady w sprawie budżetu miasta na 2016 r. , programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspierania rozwoju sportu przeprowadzone zostały postępowania konkursowe na wsparcie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe.

W konkursie na wsparcie zadań z zakresu sportu złożone zostały dwie oferty. Środki finansowe zostały rozdysponowane zgodnie ze złożonymi wnioskami. Cresovii przyznano dofinansowanie w wysokości 70 000 zł i 20 000 zł przyznano Towarzystwu Sportowemu.

W konkursie wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej związanych z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych w 2016 r. wpłynęła 1 oferta CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej. Przyznana kwota dofinansowania to 35 000 zł.

W konkursie wsparcie realizacji programów związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w 2016 r. wpłynęło 11 ofert. Wysokość środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 44 000 zł. Dotacje przyznano następującym podmiotom:

1) Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ”- 10 000 zł
2) Uczniowski Klub Sportowy „ LIDER” – 2 000 zł
3) Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR”- 9 000 zł
4) Uczniowski Klub Sportowy „DANEX”- 4 000 zł
5) Towarzystwo Sportowe- 3 500 zł
6) Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej- 3 500 zł
7) Miejski Klub Sportowy ,, CRESOVIA”- 5 000 zł
8) CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej- 5 000 zł
9) Mazowiecko – Podlaski Klub Karate, Ciechanowiec – 2 000 zł.

W konkursie na wsparcie realizacji programów związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2016 r. wpłynęło 12 ofert. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60 000 zł. Dotacje przyznano 10 podmiotom w następującej wysokości:

1) Towarzystwo Sportowe- 3 500 zł
2) Katolicki Klub Sportowy „ORZEŁ” – 12 000 zł
3) Uczniowski Klub Sportowy „DANEX” – 9 480 zł
4) Uczniowski Klub Sportowy „KANGUR”- 8 000 zł
5) Uczniowski Klub Sportowy„ LIDER”- 3 500 zł
6) Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej- 5 000 zł
7) CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej- 5 000 zł
8) Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Siemiatyczach Wokaliza- 3 200 zł
9) Podlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ANDY”- 2 000 zł
10) Polskie Towarzystwo Krajoznawcze Zielona Góra- 8 320 zł.

Spośród wszystkich ofert złożonych w poszczególnych konkursach, 4 nie spełniały wymogów formalnych w związku z czym zostały odrzucone przez komisję konkursową. Były to dwie oferty Stowarzyszenia Sprinter oraz dwie Stowarzyszenia Rycerz.

Na konkurs wsparcie realizacji programów związanych z podtrzymywaniem polskiej tradycji narodowej z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień w 2016 r. nie wpłynęła żadna oferta. W związku z brakiem ofert został ogłoszony drugi konkurs – termin składania ofert mija 8 marca b.r.

Od stycznia kontynuowane są bezpłatne przejazdy na basen w Siedlcach. Od nowego roku, sprawami przejazdów i ich koordynacją zajmuje się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Przejazdy finansowane są z budżetu miasta, miasto nie pokrywa kosztów związanych z biletami wstępu na pływalnię.

9 lutego obchodzony był w naszym kraju Dzień Bezpiecznego Internetu. Wzorem lat ubiegłych w tym dniu Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach odwiedzili miejskie szkoły podstawowe w których realizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Podjęta inicjatywa ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci oraz młodzieży do treści dostępnych w Internecie. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Od 10 lutego br. pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze dostarczali podatnikom decyzje ustalające wymiar podatku na rok 2016. Z decyzją przekazywane były także: informacja na temat nowych kont bankowych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotychczasowe konta będą obowiązywać do 30 kwietnia br.) oraz druki ankiet. Badanie zostało przeprowadzone wzorem lat ubiegłych. Celem badania ankietowego jest poznanie opinii na temat jakości, dostępności i efektywności usług publicznych. W związku z planowanymi inwestycjami władze miasta chciałyby również dowiedzieć się jakie jest zapotrzebowanie wspólnoty lokalnej w zakresie inwestycji w energię odnawialną.

W lutym, do realizowanego przez miasto programu Rodzina 5+, przystąpiły nowe podmioty. Z karty Rodzina 5+ na terenie Siemiatycz korzysta blisko 500 osób. Zainteresowanie programem wśród mieszkańców jest duże. Cieszy także fakt, że zwiększa się także liczba Partnerów programu. Na koniec grudnia 2015 roku program wspierało 12 przedsiębiorców, w lutym przystąpiły kolejne firmy: Feniks Sp. z o. o. oraz KOROLEXPORT Michał Korol. Obecnie program wspiera 14 podmiotów.

Na zakończenie chciałbym poinformować o nowym przedsięwzięciu które jest realizowane przez miasto w ramach współpracy z Politechniką Białostocką. Ta nowa inicjatywa to projekt skierowany do uczniów szkół podstawowych o nazwie Politechnika Białostocka - Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy. Nasze miasto jest drugim, po Białymstoku, miastem w województwie które zaoferowało uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach realizowanych na wyższej uczelni. W zajęciach uniwersytetu uczestniczy ogółem 30 dzieci ze szkół NR 1 i Nr 3 w ilości proporcjonalnej do liczby uczniów danej szkoły. Zainteresowanie udziałem w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego było tak duże, że kwalifikacja odbywała się w drodze publicznego losowania. Pierwsze zajęcia i immatrykulacja studentów odbyły się w sobotę 27 lutego. W tym roku akademickim odbędą się jeszcze 4 zajęcia wszystkie w obiektach Politechniki. Dojazd na zajęcia zapewnia miasto a opiekę podczas przejazdu i podczas zajęć nauczyciele ze szkół podstawowych.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 1970 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 15:15

Kalendarz imprez

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×