Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Sprawozdanie Burmistrza złożone na sesji Rady Miasta w dniu 30 grudnia 2015 r.

środa, 13 styczeń 2016 14:22

UWAGA! Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado

Dzisiejsza Sesja Rady Miasta ma szczególny charakter zarówno ze względu na świąteczno-noworoczny okres w którym została zorganizowana jak i na zawarty w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia budżetu miasta na 2016 r. W budżecie roku 2016 po raz kolejny nie zaplanowano deficytu. Dochody budżetu zostały ustalone na poziomie 40.895.327 zł, natomiast wydatki 39.745.327 zł. Nadwyżka budżetowa w kwocie 1.150.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia. Pomimo oszczędności zaplanowanych zostało 8 inwestycji, na łączną kwotę 4.222.000 zł, co stanowi 11% wydatków ogólnych budżetu. Liczymy na to, że w roku 2016 podobnie jak w roku bieżącym, wydatki na zaplanowanie inwestycje ulegną zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych i ilość inwestycji w ciągu roku będzie ulegała sukcesywnie zwiększeniu. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu jest optymalnym rozwiązaniem w obecnych realiach i proszę Wysoką Radę o uchwalenie go w przedstawionym kształcie.

Zanim nastąpi debata na temat przyszłorocznego budżetu chciałbym krótko przedstawić informację dotyczącą realizacji wybranych zadań miasta.

Praktycznie zakończono wszelkie prace remontowe i porządkowe w terenie. W ramach bieżącego utrzymania dróg na początku grudnia wykonano, ostatnie już w tym roku, profilowanie ok. 9 km dróg miejskich o nawierzchni żwirowej i gruntowej.

Zakończono prace związane z budową 160 mb chodnika z kostki brukowej ul. Słowackiego na odcinku od ul. Sportowej do ul. Chopina. Roboty wykonane zostały przez pracowników Urzędu Miasta.

Dobiegły końca prace związane z realizacją projektu „Oznakowanie obiektów turystycznych w województwie podlaskim znakami typu E-22c”. Projekt realizowany był we współpracy z Podlaską Organizacją Turystyczną. W ramach podejmowanych działań na terenie Siemiatycz zainstalowane zostały charakterystyczne znaki turystyczne E22c (brązowe tablice z nazwą miejscowości i wskazaniem najciekawszych dla turysty atrakcji w mieście). Znaki ustawiono przy ulicach: Ciechanowieckiej, Górnej, Wysokiej, Drohiczyńskiej i 11 Listopada. Wkład miasta polegał na przygotowaniu dokumentacji, koniecznej do uzyskania pozwoleń na ustawienie znaków. Dwa znaki zostały zlokalizowane przy drodze krajowej - na działkach będących własnością miasta (w pasie drogowym nie uzyskaliśmy zgody na ich instalację).

W połowie grudnia podpisano umowę na wykonanie linii oświetlenia ulicy Miłkowskiego w Siemiatyczach z terminem wykonania do końca br. Wartość robót wynosi 33 472 zł. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski, Sienicki Sp. Jawna z Łomży. Wykonanie tego oświetlenia pozwoli zapewnić kompleksowe oświetlenie ulic w tej części miasta.

Na poprzedniej sesji Rady informowałem Wysoką Radę o złożeniu wniosku o dofinansowanie przebudowy ulicy Nadrzecznej w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Z przyjemnością pragnę poinformować, że nasz wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w przyszłym roku ogłoszonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki. W ramach zadania przewidziane jest wykonanie: przebudowy nawierzchni bitumicznej na odcinku 487 mb, dodatkowego kanału deszczowego z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, parkingów na 96 miejsc postojowych, zatoki autobusowej, chodników i zjazdów, ścieżki pieszo-rowerowej, oświetlenia ścieżki oraz oznakowania pionowego i poziomego. Wartość kosztorysowa zadania wynosi ok. 2 575 000 zł, a wielkość dotacji 50%. Ogłoszenie przetargu na wykonanie tego zadania planowane jest w miesiącu styczniu przyszłego roku.

Na początku października została podpisana umowa na opracowanie założeń projektowych dla inwestycji związanej z planowaną budową basenu sportowo-rekreacyjnego przy Gimnazjum Nr 1 w Siemiatyczach. Założenia pozwolą na ogłoszenie przetargu na opracowanie projektu technicznego już na początku stycznia przyszłego roku. Do opracowania wspomnianych założeń zostały zaproszone osoby z doświadczeniem w realizacji tego typu obiektów. Zakładam, że właściwe przygotowanie założeń daje większą gwarancję wyboru optymalnej technologii dla planowanej inwestycji.

Rozpoczęto procedurę tworzenia listy przydziału mieszkań. 7 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Komisja dokonała analizy 21 wniosków o przydział lub zamianę mieszkań socjalnych i komunalnych złożonych do 30 listopada 2015 r. , które zweryfikowała w oparciu o zapisy obowiązującej Uchwały Rady Miasta z 29 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Siemiatycze. 15 wniosków przeszło pomyślnie ocenę formalną, 5 wniosków odrzucono w związku z tym, iż okres zamieszkania wnioskodawców na terenie Miasta Siemiatycze był krótszy niż wymagane uchwałą 5 lat oraz 1 wniosek został odrzucony ze względu na brak podstaw do zamiany lokalu na lokal o większej powierzchni. W kolejnym etapie komisja przeprowadzi wizję lokalną obecnych warunków mieszkaniowych i na tej podstawie zostanie stworzony projekt listy. Do Społecznej Komisji Mieszkaniowej zostały skierowane 2 wnioski od wychowanków domów dziecka prośbą o ponowne rozpatrzenie z uwzględnieniem ostatniej zmiany uchwały Rady Miasta i z uwagi na szczególny charakter tych spraw.

W końcu listopada przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w 5 klasach Liceum Ogólnokształcącego przeprowadzono Ogólnopolską Kampanię „Białej Wstążki”.

Głównym celem prowadzonej kampanii jest:
- budowanie świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
- wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
- budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
- wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie,
- tworzenie narzędzi nacisku na rządy, w celu wyegzekwowania wywiązania się władz z deklaracji powstrzymania przemocy wobec kobiet.

W tym roku kampania odbywa się pod hasłem: "Poprzez pokój w domu do pokoju na świecie - powstrzymajmy przemoc wobec kobiet". W kampanii wzięło udział 145 uczniów klas II.

Złożony został wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w Gimnazjum Nr 1 i Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na kwotę 24 tys. zł. Obowiązkowy udział własny Miasta w projekcie wynosi 20% tj. 6 tys. zł.. Program rozwoju czytelnictwa jest programem wieloletnim do 2020 r. , w następnym roku planowane jest doposażenie księgozbioru w Szkole Podstawowej Nr 1.

Przygotowane zostały projekty nowego regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych oraz innych składników wynagrodzenia oraz regulaminu przyznawania nagród. Zwiększone zostały środki finansowe na dodatki oraz stawki dodatków. W ten sposób chcemy zmniejszyć wysokość dodatków wyrównawczych wypłacanych jednorazowo na początku nowego roku za rok poprzedni. Oba dokumenty zakładają finansowe premiowanie nauczycieli którzy wyróżniają się w pracy zaangażowaniem, aktywnością i osiąganiem wysokich wyników przez uczniów. Pierwszy z dokumentów został uzgodniony ze związkami zawodowymi drugi zaś był opiniowany przez związki. Na wniosek związków zawodowych w regulaminie przyznawania nagród przyznano związkom zawodowym status wnioskodawcy. Oba dokumenty zostały skierowane pod obrady dzisiejszej sesji Rady.

Realizując uchwałę Rady o przeprowadzeniu wyborów zarządów osiedli od 5 listopada do 10 grudnia przeprowadzono w siedmiu osiedlach zebrania wyborcze. Z pewnym trudem, wynikającym z niskiej frekwencji mieszkańców uczestniczących w spotkaniach, udało się dokonać wyboru zarządów na nową kadencję.

W bieżącym roku wiele uwagi poświęciliśmy działaniom mającym na celu wzmocnienie lokalnych organizacji pozarządowych. Kolejna taka inicjatywa to zorganizowane 16 grudnia szkolenie dla przedstawicieli trzeciego sektora, którego głównym celem było zapoznanie z nowelizacją ustaw Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie oraz Ustawy o rachunkowości. Tak znaczących zmian w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych nie było od wielu lat. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób. Szkolenie prowadziła Katarzyna Łotowska Prezes Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

16 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie ze specjalistą ds. funduszy unijnych. Konsultacje odbywały się bezpłatnie od czerwca br. i skierowane były do osób zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych na działalność gospodarczą. Zainteresowani otrzymali także pomoc w postaci przekazywanych raportów o odstępnych środkach zewnętrznych na wsparcie działalności. Raport za miesiąc listopad przesyłany został do blisko 200 osób.

W ramach poszukiwania potencjalnych parterów, zainteresowanych wspólną realizacją projektów z programu Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, w dniach 17-19 grudnia br. uczestniczyłem w spotkaniu miast partnerskich w Grodnie na Białorusi. W trakcie spotkań w grupach roboczych omawiane były m.in. możliwości wspólnej realizacji projektu transgranicznego.

23 grudnia o godz. 17.00 wspólnie z mieszkańcami spotkaliśmy się na Placu Jana Pawła II przy szopce na pierwszym, miejskim spotkaniu wigilijnym. Spotkanie wigilijne zaszczycił swoją obecnością Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Tadeusz Pikus, obecni byli także proboszczowie siemiatyckich parafii katolickiej i prawosławnej – ks. Stanisław Ulaczyk proboszcz parafii pw. WNMP oraz ks. Andrzej Jakimiuk proboszcz Parafii pw. św. App. Piotra i Pawła, przedstawiciele władz miasta, powiatu oraz radni. W czasie spotkania wigilijnego przy szopce mieszkańcy symbolicznie podzielili się opłatkiem i prosforą, życząc sobie wzajemnie wesołych i radosnych świąt. Nawiązaniem do polskiej tradycji wigilijnej było przygotowanie wigilijnych potraw. Potrawy przygotowała Restauracja Folwark Księżnej Anny i z tego miejsca chciałbym podziękować właścicielom restauracji Państwu Agnieszce i Marcinowi Balińskim za przygotowanie wigilijnego stołu. Ważnym momentem spotkania było przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Mam nadzieję, że spotkania wigilijne w coraz liczniejszym gronie staną się tradycją w naszym mieście.

Dziękuję za uwagę.

Czytany 2117 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 kwiecień 2018 15:15

Kalendarz imprez

Lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
×