Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

NGO Logowanie

Nawigacja

Standardy Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi (Zarządzenie nr 61/15)

czwartek, 25 czerwiec 2015 09:59

Standardy Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi wprowadzono w ramach projektu Dla Siemiatycz. Razem!.

Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Standardów Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi
http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/Urzad/zarzadzenie_s/zarz_0615_61_15.htm


Standardy współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi

1. Informacje ogólne

Standard został wypracowany w  ramach projektu „Dla Siemiatycz. Razem!” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
Samorząd terytorialny to wspólnota mieszkańców zamieszkujących określone, wspólne terytorium, uczestnicząca z mocy prawa w sprawowaniu władzy publicznej w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Wspólnota mieszkańców tworzy społeczność lokalną o określonych potrzebach, uwarunkowaniach i specyfice.
Jesteśmy członkami tej wspólnoty lokalnej, na której terytorium mieszkamy. Jeśli zmieniamy miejsce zamieszkania, stajemy się członkiem innej wspólnoty lokalnej. Jesteśmy członkami takiej wspólnoty z mocy prawa. Nie możemy z niej zrezygnować ani być członkiem innej wspólnoty niż tej, z którą jesteśmy związani miejscem zamieszkania. Nie musimy jednak zapisywać się do niej – ważne jest to, że mieszkamy na danym obszarze.
Wspólnota ta, w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność, zaspokaja swoje potrzeby, dba o podstawowe dla niej interesy, gospodaruje własnym majątkiem i finansami. Mieszkańcy tworzący lokalną społeczność są odpowiedzialni za ten obszar naszej planety, którą wspólnie zamieszkują.
Wspólnota samorządowa, zgodnie z Konstytucją RP, to ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego. Mówimy o wspólnocie lokalnej (w Polsce będzie to gmina i powiat), wspólnocie regionalnej (w Polsce będzie to województwo). Każdy z nas jest jednocześnie członkiem wspólnoty lokalnej i regionalnej.
Współpraca pomiędzy jednostkami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi opiera się na zapisanych w Konstytucji RP z 1997 r. zasadzie pomocniczości i dialogu społecznego oraz zapisach ustawy o samorządzie terytorialnym, zgodnie z którymi, „współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego”. Wejście w życie z początkiem 1999 r. Ustawy o finansach publicznych i późniejsze nowelizacje tejże ustawy, nałożyło na organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określania trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania z zapewnieniem jawności postępowania i rozliczania dotacji.
Istnienie odpowiednich przepisów prawnych nie oznacza jednak, że w sposób automatyczny rozpoczyna się proces nawiązywania współpracy pomiędzy władzami lokalnymi a organizacjami pozarządowymi. Aby mówić o współtworzeniu przez lokale władze i przedstawicieli społecznych kultury współpracy, należy pamiętać o kilku zasadach.
Warunkiem skutecznej komunikacji jest traktowanie przez władze publiczne społeczności lokalnej jako równoprawnego partnera.
Dlatego u podstaw tworzenia modelu współpracy powinno znaleźć się przekonanie, że nikt nie posiada wyłączności na najlepsze rozwiązania danego problemu czy też załatwienie określonej sprawy.

Istotną przesłanką dla  współpracy władz lokalnych z mieszkańcami jest istnienie atmosfery wzajemnego zaufania. Aby stan taki mógł zaistnieć, konieczne jest, by władze lokalne nie tylko informowały mieszkańców o swoich działaniach czy też zamierzeniach, ale żeby podejmowały działania pozwalające poczuć im się ich współautorami (np. zapraszanie mieszkańców do ciał opiniujących, przeprowadzanie sondaży na temat ich preferencji dotyczących sposobu rozwiązania określonego problemu). Uzyskanie akceptacji i zaufania mieszkańców wymaga wielu starań i zabiegów. Zawsze się jednak opłaca, gdyż w przeciwnym razie rozwiązywanie lokalnych problemów i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań będzie niemożliwe. W krańcowych przypadkach może to doprowadzić do utraty przez władze lokalne społecznej legitymizacji.
W ramach spotkań, warsztatów, itp. reprezentanci organizacji pozarządowych i władz lokalnych Miasta Siemiatycze wspólnie wypracowali szereg zasad współpracy.
Wszystkie stworzone dokumenty, tj. procedura wprowadzenia budżetu obywatelskiego, procedura związana z realizacją inicjatywy uchwałodawczej, zasady współpracy pozafinansowej i finansowej organizacji pozarządowych z jednostką samorządu terytorialnego, model konsultacji są częścią Standardu współpracy z organizacjami pozarządowymi dla Miasta Siemiatycze.

2. Standardy Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi

Standardy Współpracy Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi przyjęte zostały następującymi aktami prawnymi:
Uchwała Nr VII/41/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1529), stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszych Standardów - zmiana związana jest z przyznaniem inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom;
Uchwała Nr VII/42/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Partycypacyjnego 2016 w Siemiatyczach, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszych Standardów;
Uchwała Nr X/47/15 Rady Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszych Standardów;
Zarządzenie Nr 52/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Siemiatycze udzielanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszych Standardów;
Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Miasta Siemiatycze z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad współpracy pozafinansowej Miasta Siemiatycze z organizacjami pozarządowymi, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszych Standardów.

Czytany 1861 razy Ostatnio zmieniany środa, 09 marzec 2016 14:21

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×