Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Ogłoszenie o naborze wniosków o granty na instalacje fotowoltaiczne do projektu pn. „Słoneczne Siemiatycze”

poniedziałek, 09 sierpień 2021 15:17

logooze2020

WAŻNA INFORMACJA: Na prośby mieszkańców, termin naboru wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej w ramach projektu pn. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” został wydłużony do 27 sierpnia 2021 r. do godz. 14:00.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O GRANTY NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE
DO PROJEKTU PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”
Numer naboru: 1/2021

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Typ projektu: 4. Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza

Miasto Siemiatycze ogłasza, że od dnia 9 sierpnia 2021 roku rozpoczęty zostanie nabór wniosków o GRANTY NA ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI OZE na nieruchomościach znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
Nabór i ocena wniosków oraz realizacja i rozliczenie nastąpią w oparciu o REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE” wraz z załącznikami.

Więcej informacji o Programie, w tym osobach uprawnionych do składania wniosków, rodzajach przedsięwzięć i poziomach dofinansowania, a także kryteriach wyboru przedsięwzięć i warunkach dofinansowania, można znaleźć w REGULAMINIE NABORU WNIOSKÓW zamieszczonym poniżej.

Gdzie składać wnioski
Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy złożyć wyłącznie w wersji papierowej w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta Siemiatycze, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek: 7.30 – 17.00, wtorek - czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.00 w terminie od 9 sierpnia 2021 do 20 sierpnia 2021 r do godz. 14:00.
W przypadku złożenia dokumentów drogą pocztową decydować będzie data wpływu do Biura Podawczego. Tym samym, nie dopuszcza się składania dokumentacji w wersji elektronicznej.

Deklaracje przystąpienia do projektu złożone w 2020 roku nie są uwzględniane w tym naborze. Były one zbierane w celach ankietyzacji i nakreślenia ram projektu. Jedynie złożenie wniosku w ramach tego naboru stanowi ostateczne zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie.

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania grantu. Wnioski będą podlegać ocenie formalno-merytorycznej zgodnie ze wskazanymi w regulaminie kryteriami.

Nabór Grantobiorców przeprowadzany będzie w oparciu o dokumenty zgłoszeniowe, na które składają się:
Wniosek o przyznanie Grantu wraz z załącznikami (załącznik nr 1 do Regulaminu),
w tym:

 1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej, akt własności, umowa etc.),
 2. Rachunki za energię elektryczną (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę) za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu, przy czym:
  o w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest dłuższy niż rok, Grantobiorca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnych informacji za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających termin złożenia Wniosku o przyznanie Grantu,
  o w przypadku, gdy okres użytkowania i zamieszkiwania w danym budynku jest krótszy niż rok, należy przedłożyć rachunki za faktyczny okres użytkowania. Wówczas do obliczenia mocy Instalacji OZE należy przyjąć średnią wartość z okresu rozliczeniowego,
  o w przypadku, gdy instalacja OZE zostanie zamontowana w budynku dotychczas nieużytkowanym i niezamieszkałym, Grantobiorca zobowiązany jest do uzasadnienia wysokości prognozowanego zużycia energii, np. poprzez określenie bilansu mocy urządzeń elektrycznych etc.
 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania poświadczone notarialnie (jeżeli dotyczy).

Wszystkie dokumenty muszą być czytelnie wypełnione (wszystkie pola), podpisane przez właściciela/współwłaścicieli lub osobę upoważnioną na podstawie załączonego pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Grantobiorca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych poprzez opatrzenie kopii Wniosku o powierzenie grantu pieczątką z datą wpływu.
Dla kogo dofinansowanie

 1. Granty udzielane będą na zakup i montaż Instalacji OZE znajdujących się na terenie Miasta Siemiatycze w postaci instalacji fotowoltaicznej (w tym panele fotowoltaiczne) przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.
 2. Energia elektryczna wytworzona w instalacji fotowoltaicznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby Grantobiorców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.
 3. Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną/cieplną Grantobiorcy, przy czym nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznych przekraczających 5 kWp.
 4. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą̨ Grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Grantobiorcę w tym samym okresie rozliczeniowym. Niewykorzystana część energii elektrycznej, wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej może być wprowadzona do sieci elektroenergetycznej w celu jej zmagazynowania i bilansowego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Finansowanie

 1. Wysokość Grantu dla Grantobiorcy nie może przekroczyć 65% kosztów kwalifikowalnych związanych z daną Inwestycją.
 2. Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje wydatki dotyczące nabycia Instalacji OZE w następującym zakresie:
  a) Zakup i montaż urządzeń produkujących energię elektryczną z promieniowania słonecznego (instalacja fotowoltaiczna),
  b) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci budynku mieszkalnego,
  c) Zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących energię z OZE,
  d) Wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej przed wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowalnym nie może być instalacja odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu PV).,
  e) Koszty przygotowawcze i powykonawcze w postaci opracowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji kosztorysowej.
 3. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy dla Instalacji fotowoltaicznej o mocy nieprzekraczającej 5 kWp wynosi 6 000,00 PLN brutto za 1 kWp.
 4. Wartość Grantu uzależniona jest od mocy Instalacji fotowoltaicznej produkującej energię elektryczną na potrzeby Budynku mieszkalnego

Dane do kontaktu w sprawie:
Grzegorz Twarowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: (85) 656 58 15
Agnieszka Koc
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: (85) 656 58 15

Załączniki:
REGULAMIN WYBORU GRANTOBIORCÓW ORAZ REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PN. „SŁONECZNE SIEMIATYCZE”

Załączniki do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 – Wzór Wniosku o przyznanie Grantu, w tym
  1.1. Oświadczenie współwłaściciela nieruchomości na udział w Projekcie grantowym,
 2. Załącznik nr 2 – Wzór Karty oceny formalno-merytorycznej Wniosku o przyznanie Grantu,
 3. Załącznik nr 3 - Wzór Karty oceny punktowej Wniosku o przyznanie Grantu,
 4. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy o powierzenie Grantu wraz z załącznikami, w tym:
  4.1. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii na cele działalności gospodarczej i rolniczej,
  4.2. Oświadczenie o wymianie pokrycia dachowego na nowe i nie zawierające azbestu,
  4.3. Oświadczenie o oddaniu do użytkowania budynku, na którym zostanie zamontowana Instalacja OZE,
  4.4. Oświadczenie o niewykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania
  4.5. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 5. Załącznik nr 5 – Wzór formularzy dotyczących procedury wyboru wykonawcy Instalacji OZE, w tym:
  5.1. Formularz ofertowy,
  5.2. Protokół wyboru ofert,
 6. Załącznik nr 6 – Wzór umowy na wykonanie Instalacji OZE z wykonawcą,
 7. Załącznik nr 7 – Minimalny zakres dokumentacji technicznej opracowywanej przez wykonawcę,
 8. Załącznik nr 8 - Wzór protokołu odbioru Instalacji OZE,
 9. Załącznik nr 9 – Wzór Wniosku o wypłatę Grantu wraz z załącznikami, w tym:
  9.1. Oświadczenie dotyczące sposobu wyboru wykonawcy Instalacji OZE,
  9.2. Oświadczenie o braku podwójnego dofinansowania.
 10. Załącznik nr 10 – Wzór formularza dotyczącego rezygnacji z udziału w Projekcie grantowym,
 11. Załącznik nr 11 – Wzór Sprawozdania rocznego o osiągniętym efekcie ekologicznym
  w okresie trwałości Projektu

Czytany 1050 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 sierpień 2021 07:39