Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

NGO Logowanie

Nawigacja

Inicjatywa lokalna w społecznościach

poniedziałek, 11 wrzesień 2017 08:17

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Tygiel Doliny Bugu” ogłosiło nabór nr 15/2017 – Inicjatywa lokalna w społecznościach.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 15/2017

w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

CEL OGÓLNY 1: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r.
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.2: Inicjatywa lokalna w społecznościach

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
b) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

I. Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski: od 18 września 2017 r. od godziny 8.00
Termin, do którego można składać wnioski: do 29 września 2017 r. do godziny 15.30

II. Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
ul. Warszawska 51 lok. 7
17-312 Drohiczyn

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

1) Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;
2) Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
3) Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;
4) Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;
5) Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w biurze LGD ten wniosek;
6) O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
7) Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;
8) Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;
9) Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

IV. Formy wsparcia:

1) Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości max. 95% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.

V. Warunki udzielenia wsparcia:

1. Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1) Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

2. Dofinansowanie można otrzymać na:

a) budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.);

b) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.);

3. Przedsięwzięcie zakłada wsparcie operacji, których inicjatorami będą organizacje pozarządowe działające na rzecz społeczności lokalnej, wspierające inicjatywę lokalną, odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnej lub gminy w zakresie inicjatyw lokalnych wynikających z potrzeb, deficytów infrastrukturalnych w społecznościach lokalnych. Operacje dotyczyć będą małej infrastruktury kulturalnej (m.in. świetlice, domy kultury). Aktywność mieszkańców wiąże się nierozerwalnie z infrastrukturą użyteczności publicznej, kulturalną, rekreacyjną. Ważne jest aby stwarzać warunki, również infrastrukturalne, ludziom chcącym ze sobą współpracować na rzecz rozwoju społeczności, regionu, zachowania dziedzictwa lokalnego. Jednocześnie to lokalna społeczność najlepiej wie, co jest jej potrzebne w tym zakresie i to ona powinna być inicjatorem i pomysłodawcą rozwiązań w swoim miejscu zamieszkania. Takie potrzeby najbardziej wspierać mogą organizacje pozarządowe, ośrodki kultury czy biblioteki.

4. Wskaźniki:

Informujemy, że zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w ramach realizowanego przedsięwzięcia planuje się realizację wskaźników produktu:

- Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury;
- Liczba operacji realizowanych przez organizacje pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwie.

W ramach realizacji celu szczegółowego 1.2. LSR zaplanowano realizację następujących wskaźników rezultatu:

- Wzrost liczby osób korzystających z obiektów działających w sferze kultury.

Wnioskodawca na etapie konstruowania wniosku o przyznanie pomocy powinien zawrzeć w/w wskaźniki specyficzne dla operacji, o ile wynikają one z zaplanowanych działań.

5. Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu warunki w pkt 1 i któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych - nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
4) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);
5) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
6) podmiot ten wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować;
7) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
8) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

6. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn. zm.).

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku – nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

7. Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
2) zakupu robót budowlanych lub usług,
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt 5 i 6, w tym materiałów,
8) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

a) Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.).
b) Wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.), w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
c) Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
d) W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
e) Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu - w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:

1. Poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia bezgotówkowego;
2. Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

8. Operacja musi:

1) Spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570 z późn.zm.),
2) Spełnić warunki oceny wstępnej,
3) Zostać uznaną za zgodną z LSR, czyli z:
- celem ogólnym: Podniesienie aktywności mieszkańców i integracji pokoleń na rzecz kapitału społecznego SLGD TDB do 2023r. - celem szczegółowym: Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB, - przedsięwzięciem: Inicjatywa lokalna w społecznościach.
4) Zostać uznaną za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
5) Przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR, zgodnie z dokumentem „Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki”,
6) Osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru to 60% sumy możliwych z 70 punktów do uzyskania.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

a) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływania operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
b) przyznanie punktów w kryterium wyboru operacji korzystania z doradztwa, zgodnie z zasadą „czy przyznano punkty w ramach kryterium”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
c) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

a) Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” udostępnionej na stronie internetowej SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”: www.tygieldolinybugu.pl
b) Aby wniosek podlegał wyborowi musi uzyskać minimum 60% sumy z 70 punktów możliwych do uzyskania w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru zgodnymi z LSR.

VII. Finanse

1) Wysokość wsparcia operacji wynosi – 50 000,00 zł. (co stanowi max. 95% kosztów kwalifikowalnych).
2) Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.
3) Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 500.000,00 zł.

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”:
- Lokalna Strategia Rozwoju 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;
- Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;
- Karta oceny wniosku i wyboru operacji o udzielenie wsparcia;
- Lokalne Kryteria Wyboru - załącznik nr 2.1. Procedur oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;
- Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”.

Zestawienie dokumentów:

1. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji;
2. Wniosek o przyznanie pomocy;
3. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
4. Wzór umowy o przyznanie pomocy;
5. Załączniki do umowy o przyznanie pomocy w tym:
a) Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji;
b) Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych;
c) Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych;
d) Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020).
6. Wniosek o płatność;
7. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
9. Dodatkowe dokumenty LGD:
a) zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD);
b) umowa lub porozumienie jednoznacznie określające reguły współpracy oraz zawierające zadania i obowiązki partnerów w związku z realizacją operacji - 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD lub notariusza);
c) oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych - 1 egz. (oryginał);
d) wnioskodawca jeżeli uzna za stosowne może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru.

IX. Inne ważne informacje

1. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1) Procedurach oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”;
2) Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378 z późn. zm.).
2. Miejsce udostępnienia dokumentacji:
Pełna dokumentacja dotycząca naboru jest udostępniona:
1) w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok. 7, 17-312 Drohiczyn,
2) na stronie www.tygieldolinybugu.pl
3. Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”:
- ul. Warszawska 51, lok. 7, 17-312 Drohiczyn(Biuro nad halą sportową w Zespole Szkół w Drohiczynie)
- tel.: 797 091 197
- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Doradztwo udzielane jest zgodnie z zasadami doradztwa świadczonego przez pracowników biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu” zamieszczonymi na stronie internetowej www.tygieldolinybugu.pl

4. Wycofanie wniosku
Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wycofania wniosku. W przypadku wycofania wniosku przez podmiot ubiegający się o wsparcie zobowiązany jest on do pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku, lub innej deklaracji związanej z wnioskiem, z pozostawieniem śladu rewizyjnego.

5. Przydatne dokumenty programowe:
a) Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 – Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,
b) Procedury oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”,
c) Ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.),
d) Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 349 z późn. zm. ),
e) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.),
f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),
g) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005,
h) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
i) Regulamin Rady SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,
j) Regulamin Biura SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”,
k) Statut SLGD ,,Tygiel Doliny Bugu”.

Czytany 843 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 11 wrzesień 2017 08:22
×