Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

Wydanie dowodu osobistego

wtorek, 14 lipiec 2015 12:05
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Numer karty USC 1 wersja 1. z dnia 29 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r. Poz. 31)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego, 
 • Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 × 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 × 45 mm, spełniającą powyższe wymogi. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej
  w Rzeczypospolitej Polskiej.  W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami. Fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, której stan nie pozwala na spełnienie wymogów dotyczących załączonej fotografii w zakresie wizerunku a także fotografia dziecka do 5. roku życia może przedstawić osobę z zamkniętymi oczami innymi niż naturalny wyraz twarzy lub otwartymi ustami. Przykłady prawidłowych i nieprawidłowych zdjęć do dowodu: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu.
 • Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych – skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.

FORMULARZE DO POBRANIA:

Druk do pobrania w pokoju 202 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Brak opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten zostanie wydłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony). Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie www.obywatel.gov.pl

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urzędzie Miasta Siemiatycze

Urzędzie Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202

Możesz to zrobić także:

 • przez internet
 • dzwoniąc do Urzędu (tel.85 656 58 32) - jeśli z powodu choroby albo niepełnosprawności lub z innego powodu nie możesz osobiście przyjść do urzędu, możesz złożyć wniosek o dowód w miejscu, w którym przebywasz. W tym celu skontaktuj się bezpośrednio z urzędem gminy, w której przebywasz.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202

tel. 85 656 58 32

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- piątek od 7:30 do 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego lub stwierdzenia nieważności wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

UWAGI:

Zasady składania wniosku:

 • Wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie RP.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • Osoba która nie ukończyła 18 lat nie może wnioskować o podpis osobisty.

Zasady odbioru dowodu:

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek.
 • Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby (wyjątek stanowi dziecko do 5. roku życia).
 • W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku  o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, jeżeli miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której wniosek został złożony.
 • Tożsamość osób, które nabyły obywatelstwo polskie jest potwierdzana na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 • Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP, jeżeli ten dokument był wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
 • Warstwa elektroniczna dowodu osobistego tj. ustalenie kodów PIN dla poszczególnych certyfikatów może być aktywowana wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w Urzędzie gminy.
 • Kod PUK może być odebrany wyłącznie przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie gminy, który wydał dowód.

Zobacz czym jest e-dowód: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-informacja-o-dokumencie

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2,17-300 Siemiatycze;
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wydania dowodu osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

Dane, dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 r. (włącznie) będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane osobowe dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie od 1980 do 2010 będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przechowywane bezterminowo.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 • Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

- karta usługi - wydanie dowodu osobistego

- wniosek o wydanie dowodu osobistego

Czytany 5986 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 grudzień 2020 14:34