Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 października 2012 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2015 15:04

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Siemiatycze złożone na sesji Rady Miasta Siemiatycze w dniu 23 października 2012 r.

 

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado!

Trwają prace ziemne przy budowie kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” wykonywane przez podwykonawcę - Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Biorąc pod uwagę harmonogram finansowo-rzeczowy, zadanie jest realizowane z dużym opóźnieniem. Zwłoka powstała z winy głównego wykonawcy – firmy „HALIFAX International” z Poznania - który nie przystąpił do dnia dzisiejszego do robót budowlanych w budynku szkoły oraz wokół niego. Opóźnienie prac szacuje się na około 4 tygodnie pod warunkiem bezzwłocznego przystąpienia do wspomnianych robót.

1 października został rozstrzygnięty przetarg, a 10 października została podpisana umowa na budowę SKATEPARKU. Wykonawcą jest firma DOMBUD spółka jawna z Gliwic. Termin wykonania prac ustalono do 15 grudnia br. Koszt inwestycji ustalony w wyniku przetargu wyniesie 555 148 zł. Prace zostały już rozpoczęte. Wykonawca zapewnia, że posiada duże doświadczenie w budowie tego typu obiektów, liczę więc, że inwestycja zostanie zrealizowana terminowo.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Cichorskiego-Zameczka na odcinku między ulicami Bartosza Głowackiego i Powstania Styczniowego. Wykonawcą, w wyniku rozstrzygniętego przetargu, zostało Przedsiębiorstwo Bielbud Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego. Przebudowa obejmuje budowę jezdni, chodnika oraz kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac ustalono do 30 listopada. Wartość zadania wyniesie 121 639 zł. Oddanie do użytku tego odcinka ulicy jest od dawna oczekiwane i ułatwi w znacznym stopniu komunikację między wschodnią a zachodnią częścią Miasta.

Zakończone zostały prace przy budowie nawierzchni z kostki brukowej 137 metrowego odcinka ulicy Sosnowej. Nawierzchnię, tej części ulicy, ułożono z kostki brukowej, gdyż miasto nie uzyskało wymaganych uzgodnień z Gazownią na nawierzchnię bitumiczną ze względu na przebiegającą tam sieć gazową. Wykonawcą robót była firma DIMEX, a wartość zadania wynosi 72 870 zł.

Rozpatrzone zostały oferty na budowę oświetlenia ulicy osiedlowej od Żwirki i Wigury do osiedla Tarasy. Na zaproszenie do złożenia oferty cenowej odpowiedzi udzieliło trzech przedsiębiorców. Najkorzystniejszą ofertę – z kwotą 21 402 zł brutto - złożył Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Mikołaj Maksymiuk z Bielska Podlaskiego. Obecnie przygotowana jest umowa z wykonawcą.

12 października został ogłoszony przetarg na ocieplenie stropodachu oraz wymianę pokrycia dachowego z papy na blachę trapezową wraz z obróbkami blacharskimi i remontem kominów budynku Przedszkola nr 3. Planowane jest, by prace wykonać jeszcze w tym roku. Inwestycja będzie realizowana przez przedszkole.

Do Starostwa Powiatowego został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę oświetlenia ulicznego, ulicy Armii Krajowej na odcinku od Hortexu w kierunku Zakładu produkcyjnego PRONAR długości ok. 600 m.

Do Wojewody Podlaskiego został złożony wniosek o dofinansowanie w 2013 r. budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy nawierzchni w ulicy S. Żeromskiego i A. Jabłonowskiej. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe miasta przebudowa wspomnianych ulic została podzielona na dwa etapy. W 2013 r. planowana jest budowa 549 mb ulicy S. Żeromskiego i 231 mb ulicy A. Jabłonowskiej. Wnioskowana kwota dofinansowania to 941 309 zł, co stanowi 30% kosztów kwalifikowanych wartości inwestycji. Miasto ubiega się o wspomniane środki w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Dobiegają końca uzgodnienia dokumentacji projektowej z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Białymstoku na drogę wyjazdową łączącą projektowane parkingi przy Siemiatyckim Ośrodku Kultury z ulicą Legionów Piłsudskiego. Przewidywany termin składania wniosku o pozwolenie na budowę to 25 października. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku uda się zrealizować tę inwestycję.

18 października odbył się przetarg na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1. Wykonawcą została firmę DIMEX z Siemiatycz.

26 października odbędzie się przetarg na przebudowę ul. Słowiczej o długości 530 m od ul. Słowiczyńskiej do przewężenia jezdni. Prace będą polegały na wykonaniu nawierzchni bitumicznej.

W ostatnim okresie można zaobserwować zastój na lokalnym rynku nieruchomości. Mimo ogłoszonych przetargów na sprzedaż dwóch nieruchomości miejskich:

1) przy ul. Żwirki i Wigury o pow. 353 m2,

2) oraz przy ul. 11 Listopada o pow. 1044 m2.

Nie było osób zainteresowanych zakupem. Nie było również wniosków najemców w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego.

 

W omawianym okresie wydano 1 decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Grodzieńskiej. Opłatę z tytułu przekształcenia, ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 21 890 zł, na wniosek osób, na rzecz których przekształcono prawa, rozłożono na 10 rat rocznych.

W dniach od 14 września do 8 października 2012 r. w Urzędzie Miasta był wyłożony do wglądu publicznego projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze, położonej przy ul. T. Kościuszki. 8 października odbyła się dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, z udziałem projektantki planu Pani Joanny Jasiewicz i opracowującego zagadnienia komunikacyjne w niniejszym planie – Pana Jana Kruszewskiego. W trakcie dyskusji nie wniesiono żadnych uwag ani wniosków. Zgodnie z przepisami, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w okresie wyłożenia projektu planu i w terminie 14 od dnia zakończenia okresu wyłożenia, tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 października br. Po upływie tego terminu wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w ciągu 21 dni. Zależnie od zakresu koniecznych do wprowadzenia zmian, w projekcie planu, ponowione będą niezbędne uzgodnienia. Lista nieuwzględnionych uwag zostanie przedłożona Radzie Miasta wraz z zweryfikowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedstawionym do uchwalenia. Pragnę zaznaczyć, że do chwili obecnej żadne uwagi nie wpłynęły.

Miastu udało się uzyskać dofinansowanie wydatków bieżących żłobka w wysokości 104 785 zł. Środki uzyskano w ramach dofinansowania przez Rząd wydatków bieżących przeznaczonych na zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

       Na konto Miasta wpłynęła także II transza środków w ramach programu Wyprawka Szkolna. Tym samym zakończony zostanie proces zwrotu wydatków poniesionych na podręczniki dla osób zakwalifikowanych do programu.

W połowie września została rozpropagowana w siemiatyckich szkołach kampania „Narkotyki na co mi to. Odleć z nami nie narkotykami”, której organizatorem było Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Wśród wszystkich kandydatów biorących udział w konkursie z każdego województwa został wytypowany jeden laureat. Z województwa podlaskiego wygrał uczeń siemiatyckiego Liceum Ogólnokształcącego – Majkel Parafiniuk, który stworzył utwór hip-hop. W nagrodę laureat wziął udział w inauguracyjnym pikniku w Warszawie. Nagrodzony utwór hip-hop można słuchać na stronie www.nacomito.pl.

12 października przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z jedną z pierwszych klas gimnazjum Zespołu Szkół przy ul. Andersa. Celem warsztatów było podniesienie świadomości młodzieży w zakresie narkomanii - zagrożeń, konsekwencji oraz skutecznych sposobów przeciwdziałania zjawisku. Zajęcia są prowadzone cyklicznie już drugi rok we wszystkich klasach pierwszych.

18 października przy współpracy z Zespołem Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji przeprowadzone zostały zajęcia w klasach maturalnych siemiatyckiego liceum w związku z przypadającym w tym dniu Europejskim Dniem Walki Handlem Ludźmi. Poza tematem handlu ludźmi poruszone zostały zagadnienia z zakresu narkomanii i nieostrożnego eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

Na 30 i 31 października, w ramach lepszego przygotowania nauczycieli do prowadzenia działań profilaktycznych oraz właściwego reagowania w przypadku stwierdzenia zażywania przez uczniów substancji uzależniających zaplanowano szkolenia, dla grupy 17 pedagogów wytypowanych przez dyrektorów szkół. Szkolenie poprowadzą terapeuta – Elżbieta Powichrowska oraz policjant Komendy Wojewódzkiej z Białegostoku. Zajęcia będą trwały 13 godzin i obejmą:

- psychospołeczny aspekt uzależnień,

- podstawy prowadzenia działań profilaktycznych,

- prawne aspekty uzależnień.

Szkolenia będą realizowane w ramach projektu edukacyjno-informacyjnego „Szkoła Dobrego Wyboru” stworzonego przez Kuratorium Oświaty, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku i Stowarzyszenie Droga.

We wrześniu miasto złożyło dwa wnioski o dofinansowanie projektów „SMS - Siemiatyccy Młodzi Samorządowcy” oraz „Siemiatycka Akademia NGO”. Wnioski zostały złożone w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski – działanie 9.5 Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich. Pierwszy wniosek zakłada m.in. powołanie do życia Młodzieżowej Rady Miasta Siemiatycze oraz podniesienie kompetencji w zakresie działalności w samorządzie młodzieżowym uczniów siemiatyckich szkół. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i poddany zostanie ocenie merytorycznej. Drugi ze złożonych wniosków zakłada m.in. profesjonalne szkolenia dla organizacji pozarządowych w trzech modułach: zarządzanie organizacją, księgowość oraz pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Na zakończenie chciałbym wspomnieć o wydarzeniach i uroczystościach zaplanowanych w najbliższym terminie w naszym mieście.

W najbliższą niedzielę 28 października w ramach obchodów jubileuszu 470-lecia nadania praw miejskich Siemiatyczom w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny o godz. 19.00 odbędzie się koncert – kameralne spotkania z muzyką organową.

5 listopada odbędą się w naszym mieście obchody 70 rocznicy likwidacji siemiatyckiego getta. W ramach obchodów zaplanowane jest odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej ofiary tego tragicznego wydarzenia oraz otwarcie wystawy dokumentującej pomoc ludności żydowskiej pod okupacją niemiecką w województwie białostockim.

Z kolei na 11 listopada zaplanowane zostały obchody 94 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Zarówno na koncert, jak i na obie uroczystości serdecznie zapraszam Państwa Radnych.

Dziękuję za uwagę

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Piotr Siniakowicz

Czytany 1873 razy

Kalendarz imprez

Sierpień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
×