Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

czwartek, 16 kwiecień 2015 21:09

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH znajduje się w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 23. Przyjmuje odpady od mieszkańców miasta z nieruchomości zamieszkałych w dniach: wtorek, czwartek w godz. 12-18 i sobota w godz. 8-14.            
            
            
a) Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie z podgrupy 15 01 i 20 01, z wyłączeniem odpadów kuchennych ulegających biodegradacji kod 20 01 08,    
b) Odpady biodegradowalne,            
c) Odpady wielkogabarytowe,            
d) Opony średnicy nie przekraczającej  56 cm,            
e) Odpady budowlane i remontowe (grupa 17 w katalogu odpadów) – z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych, w ilości wskazującej na pochodzenie z gospodarstwa domowego,   
f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie,            
g) Meble i inne odpady wielkogabarytowe,            
h) Popiół i żużel z palenisk domowych,            
i)  Przeterminowane leki,            
j) Chemikalia.            

UWAGA!            

W ramach działalności punktu, Wykonawca będzie mógł odbierać odpłatnie odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (tam gdzie powstają odpady) i przedsiębiorców.      


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych działający w Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 23 prowadzony jest przez firmę MPO Sp. z .o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 48 , 15-950 Białystok.



REGULAMIN
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  
W SIEMIATYCZACH

1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siemiatyczach, zwanym dalej PSZOK.
2. PSZOK na terenie miasta zlokalizowany jest przy ul. Ciechanowieckiej 23 ,
17-300 Siemiatycze
3. Do PSZOK nieodpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące  z nieruchomości  zamieszkałych z terenu Miasta Siemiatycze, za które wnoszona jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Siemiatycze.
4. Do PSZOK odpłatnie przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące  z nieruchomości  niezamieszkałych.
5. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
6. Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów
7. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.


§ 1

Do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Siemiatycze, legitymujących się dokumentem potwierdzającym miejsce zameldowania, (w przypadku braku meldunku dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania np. umowa najmu lokalu itp.) lub dowodem dokonania opłaty za odbiór odpadów


§ 2

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK:

1. Zużyte opony (kod 16 01 03)
2. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) (kod 20 01 13*, 20 01 14*, 20 01  15*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 29*
3. Zużyte baterie i akumulatory (kod 20 01 34)
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kod 20 01 23, 20 01 35*,  20 01 36)
5. Odpady wielkogabarytowe (kod 20 03 07)
6. Odpady budowlano–rozbiórkowe o kodach z grupy 17 (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemiatycze)
7. Odpady zielone (biodegradowalne) o kodzie 20 02 01
8. Opakowania ze szkła (kod 15 01 07)
9. Opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02)
10. Opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01)
11. Opakowania z metalu (kod 15 01 04)
12. Opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 06)
13. Przeterminowane leki (kod 20 01 32)
14. Popiół i żużel (kod 20 01 99).

Uwaga: Odpady zielone (biodegradowalne) będą przyjmowane wyłącznie w workach (skoszona trawa, chwasty, liście, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie) lub inne gałęzie w wiązkach o długości nieprzekraczającej 1metra.

§ 3

Punkt Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  czynny jest :
- w każdy wtorek i czwartek od 12:00 – 18:00
- w każdą sobotę od 8.00-14.00

§ 4

Odpady wymienione w § 2 gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Sposób gromadzenia odpadów określa się według niżej wymienionych zasad :

1. Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
2. Zużyte baterie i akumulatory – pojemnik o pojemności 120 l,
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
4. Odpady wielkogabarytowe – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
5. Odpady budowlano – rozbiórkowe – kontener od 5,5 m3,
6. Zużyte opony – wyznaczone miejsce do magazynowania odpadów lub kontener,
7. Odpady zielone – kontener od 4 m3,
8. Opakowania ze szkła – pojemnik o pojemności 1,1 m3
9. Opakowania z tworzyw sztucznych – pojemnik o pojemności 1,1 m3
10. Opakowania z papieru i tektury – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
11. Opakowania z metalu – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
12. Opakowania wielomateriałowe – pojemnik o pojemności 1,1 m3.
13. Przeterminowane leki – pojemnik o pojemności 240l.
14. Popiół i żużel – kontener od 4m3

§ 5

Do PSZOK wyłącznie odpłatnie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1. odpady zawierające azbest i smołę (papa)
2. szyby samochodowe
3. szkło zbrojone i hartowane
4. części samochodowe
5. odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami.

Do PSZOK nie są przyjmowane:
1. zmieszane odpady komunalne
2. padłe zwierzęta.


§ 6

Odpady dostarczane do PSZOK nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone. Opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych (farby, lakiery, chemikalia, środki ochrony roślin, smary, oleje itp.) winny być nieuszkodzone. Rodzaje i ilości odpadów przyjmowanych do PSZOK w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemiatycze. Wszystkie odpady przyjmowane do PSZOK są ewidencjonowane.

§ 7

Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów w przypadku:

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych,
- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach,
- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych.

§ 8

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

1. Przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK.
2. Zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł otwartego ognia.
3. Stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
4. Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

Czytany 6400 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 10 listopad 2016 10:26