Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Informacja o składaniu wniosków na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy (2017/2018)

środa, 09 sierpień 2017 07:50

INFORMACJA O SKŁADANIU WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY/ZASIŁKOWY (2017/2018)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach - Dział Pomocy Rodzinie informuje, iż nowe wnioski o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (Program Rodzina 500+)
 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
 • specjalnego zasiłku opiekuńczego

są wydawane i przyjmowane od 1 sierpnia 2017 r.

Aktualne formularze wniosków oraz załączniki można znaleźć na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/.

Wnioski można również złożyć drogą elektroniczną na cztery sposoby: przez bankowość elektroniczną, na portalu Emp@tia, za pomocą ePUAP lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.


OGÓLNE INFORMACJE O WYPŁACANYCH ŚWIADCZENIACH

 Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?
Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

Kryterium dochodowe
W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko nie jest brany pod uwagę dochód rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również na pierwsze dziecko (najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin, w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

W bieżącym okresie świadczeniowym należy wykazać dochody za rok 2014 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. W kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wysokość świadczenia wychowawczego
Świadczenie wychowawcze wynosi 500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.

Jak jest przyznawane jest świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do  dnia w którym uprawnione dziecko kończy 18 lat lub do dnia ukończenia przez pierwsze najstarsze dziecko 18-go roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Wymagane dokumenty dla wszystkich osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze:

Stan cywilny:

 1. kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 2. separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 3. rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód
 4. wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Wymagane dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Dochód  (dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)

Działalność gospodarcza prowadzona na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku lub na podstawie karty podatkowej (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

− w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego – dotyczy wniosków na okres świadczeniowy 2017/2018

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne

 

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
 3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
 4. Świadczenie rodzicielskie

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto:

674,00 zł w okresie zasiłkowym 2017/2018, trwającym od 01.11.2017 r. do 31.10.2018 r. lub 764,00 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia rodzinne przysługują:

 1. obywatelom polskim;
 2. cudzoziemcom:
  •  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  •  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  •  przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej; z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nie przekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę RP lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wnioskodawca jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia.

 

ZASIŁEK RODZINNY I DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

ZASIŁEK RODZINNY:

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. Okres ten wydłuża się:

 1. do 21 lat, jeśli dziecko uczy się w szkole (nie dotyczy to uczelni wyższej),
 2. do 24 lat, jeśli dziecko uczy się lub studiuje i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do ukończenia 24 roku życia przysługuje osobie uczącej się (pełnoletnia osoba, która się uczy i jednocześnie utrzymuje się samodzielnie, gdyż rodzice nie żyją, bądź od obojga zostały zasądzone alimenty).

NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli dziecko lub osoba ucząca się:

 1. pozostaje w związku małżeńskim,
 2. umieszczone jest w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w domu dziecka, pogotowiu opiekuńczym itd.) i instytucja ta zapewnia nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 3. zostało umieszczone w rodzinnie zastępczej;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest upoważniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

 1. rodzice lub jedno z rodziców nie żyje,
 2. ojciec jest nieznany,
 3. powództwo o alimenty zostało oddalone,
 4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego do świadczenia alimentacyjnego.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 1. na dziecko do 5 lat – 95 zł miesięcznie,
 2. na dziecko powyżej 5 lat do 18 lat – 124 zł miesięcznie,
 3. na dziecko powyżej 18 lat do 24 lat – 135 zł miesięcznie.

DODATKI  PRZYSŁUGUJĄCE DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

Prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Osoba mająca prawo do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o następujące dodatki:

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka uprawnionym do zasiłku rodzinnego w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Przysługuje także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie została przyznana rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu, dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wysokość dodatku wynosi 1000,00 zł na każde dziecko – jednorazowo. 

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka NIE PRZYSŁUGUJE:

 1. w przypadku pobrania dodatku z tytułu urodzenia dziecka przez matkę lub ojca w innym organie,
 2. jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną później niż od 10 tygodnia ciąży.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, uprawnionemu do urlopu wychowawczego przez okres:

 1. 24 miesięcy,
 2. 36 miesięcy, jeżeli podczas jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko,
 3. 72 miesięcy przy dziecku legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Wysokość dodatku wynosi 400,00 zł miesięcznie.

DODATEK NIE PRZYSŁUGUJE, gdy:

 1. bezpośrednio przed urlopem wychowawczym rodzic pozostawał w stosunku pracy krócej niż przez 6 miesięcy,
 2. osoba ubiegająca się o dodatek podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez więcej niż 5 dni w tygodniu, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta z całodobowej opieki w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem dziecka niepełnosprawnego przebywającego w żłobku albo w przedszkolu ze względów terapeutycznych oraz dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 4. w okresie urlopu wychowawczego ubiegający się korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 5. w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA PRZYSŁUGUJE:

 1. samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka tylko wówczas, gdy nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka, ponieważ:
  • drugi rodzic nie żyje;
  • ojciec dziecka jest nieznany;
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 2. osobie uczącej się, gdy:
  oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;
  • ojciec jest nieznany.

Wysokość dodatku wynosi:
193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 340 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
288,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka niepełnosprawnego (orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności), nie więcej niż 500 zł na wszystkie dzieci.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu, jeśli w rodzinie wychowuje się co najmniej troje dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego.

Wysokość dodatku wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, a także osobie uczącej się:

 • do ukończenia 16 lat – przy orzeczeniu o niepełnosprawności,
 • od 16 do 24 lat – przy umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość dodatku wynosi:

90,00 zł na dziecko do 5 roku życia,
110,00 zł na dziecko od 5 roku życia do 24 lat.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na wydatki szkolne związane z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.

Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”).

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wysokość dodatku wynosi 100,00 zł jednorazowo.

DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI W SZKOLE POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA PRZYSŁUGUJE matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się:

w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoła podstawowa lub gimnazjalna, ale tylko w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Wysokość dodatku wynosi 113,00 zł miesięcznie;

w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, gdzie znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także artystyczna.

Wysokość dodatku wynosi 69,00 zł miesięcznie.

WYMAGANE DOKUMENTY :

 1. dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy – rodzica dziecka i odpowiednio: dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka albo datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. postanowienie sądu lub zaświadczenie, dotyczy wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawna);
 2. karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) lub w związku z uzyskanie w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; z adnotacją „dostęp do rynku pracy” z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.
 3. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów członków rodziny w 2016 r., w tym odpowiednio:
  a) oświadczenie członka rodziny o deklarowanym dochodzie w 2016 r.,jeżeli członek rodziny rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub karty podatkowej;
  b) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów uzyskanych w 2016 r., tj.:

oświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego w 2016 r. dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (m.in. alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia i inne określone w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych);

- w przypadku uzyskania w 2016 r. alimentów niższych niż zasądzone w wyroku sądowym należy dołączyć zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów oraz  o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r. lub informację sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych w wykonaniem tytułu wykonawczego, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;

- w przypadku utraty dochodu przez któregokolwiek członka rodziny w 2016 r. należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty potwierdzające utratę dochodu:
* uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego – zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2016 r.;
* utrata prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie i PIT 11 z UP za 2016 r.;
* utrata zatrudnienia ze stosunku pracy – świadectwo pracy i PIT 11 za 2016 r.;
* utrata zatrudnienia z umowy zlecenia – zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2016 r.;
* utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie organu emerytalno-rentowego i PIT za 2016 r. wystawiony przez ten organ;
* wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz – w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 r. z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego;
* utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ;
* utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń – akt zgonu;

w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016 i osiąganie go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2016 r.

Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
* zakończenie urlopu wychowawczego – zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2016 r.;
* uzyskanie prawa do świadczeń z Urzędu Pracy – oświadczenie lub decyzja Urzędu Pracy o przyznanym rodzaju świadczenia;
* uzyskanie zatrudnienia – stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie – umowa i PIT 11 za 2016 r.
* uzyskanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej – zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno – rentowego i PIT 11 za 2016 r.;
* rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej – decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych – kopia PIT 36 za 2016 r.;
* uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA – świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2016 r. wystawiony przez właściwy organ;

w przypadku uzyskania dochodu przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny w roku 2016/2017 (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąganie go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIOGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany, a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność;

- jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny posiada gospodarstwo rolne – zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w 2016 r. (w hektarach przeliczeniowych) lub złożenie oświadczenia dotyczącego wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 r.;

- w przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę – umowę dzierżawy, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

- jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osób spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych w 2015 r. alimentów, celem odliczenia ich od dochodu członka rodziny oraz kopie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, na podstawie których płacone są alimenty na rzecz osoby spoza rodziny;

- kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz za zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

w przypadku zmian w sytuacji  zawodowej, dochodowej rodziny (m.in. podpisanie kolejnej umowy z obecnym pracodawcą, podjęcie nowego zatrudnienia, uzyskanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, rozpoczęciem lub zakończeniem działalności gospodarczej, uzyskanie zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego po utracie zatrudnienia) należy dołączyć umowy, świadectwa pracy i decyzje dotyczące zmian, a także zaświadczenie o wysokości netto dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po uzyskaniu nowego dochodu;

w przypadku rejestracji w Urzędzie Pracy - aktualna decyzja PUP potwierdzająca rejestrację;

 1. inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego, w tym:
  a) zupełny odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
  b) orzeczenie o niepełnosprawnościalbo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko/dzieci;
  c) zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej albo złożenie oświadczenia potwierdzającego fakt kontynuowania przez dziecko/dzieci  nauki, w przypadku gdy ukończyło/y 18 rok życia;
  d) postanowienie lub zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
  e) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym o przysposobienie dziecka;
  f) w przypadku “osoby uczącej się” – akty zgonu rodziców lub odpis wyroku sądu zasądzający alimenty;
  g) w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji:

•  akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka
•  prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód/separację, wyrok lub ugodę w sprawie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka,
•  odpis wyroku sądu oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka,
•  orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

h) w okresie korzystania z urlopu wychowawczegonależy dostarczyć odpowiednio do sytuacji:

•  zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko) oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
•  zaświadczenie organu emerytalno-rentowego albo oświadczenie, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w przypadku, gdy osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego;
•  imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek, w przypadku złożenia oświadczenia;

i) zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym;

j) w przypadku podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania należy dostarczyć odpowiednio do sytuacji:

•  zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
•  zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
•  inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w oryginale. Kopie dokumentów zostaną uwierzytelnione przez pracownika Referatu na miejscu.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie, bez względu na kryterium dochodowe rodziny (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

Świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
1. matce albo ojcu dziecka,

2. opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,  
3. rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej,  w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia,
4. osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10. roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1. – 52 tygodni – w przypadku jednego dziecka,
2. – 65 tygodni – w przypadku dwojga dzieci,
3. – 67 tygodni – w przypadku trojga dzieci,
4. – 69 tygodni – w przypadku czworga dzieci,
5. – 71 tygodni – w wypadku pięciorga i więcej dzieci.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
1. skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
2. śmierci matki dziecka,
3. porzucenia dziecka przez matkę.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
1. co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego,
2. dziecko zostało  umieszczone w pieczy zastępczej,
3. osoba nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwia sprawowanie tej opieki,
4. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka, lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub zasiłku dla opiekuna,
5. osobie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez Sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji musi być potwierdzona zaświadczeniem organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji lub oświadczeniem o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.

Bezskuteczność egzekucji oznacza to egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

 1. braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 2. braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 • Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 złotych.

Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • W okresie świadczeniowym 2017/2018 trwającym od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku uwzględnia się dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy czyli za rok 2016.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia,
 • w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

 Zasiłek rodzinny

Czas trwania okresu zasiłkowego 2016/2017:
Od 1 listopada 2016 do 31 października 2017 roku.

Czas trwania okresu zasiłkowego 2017/2018:
Od 1 listopada 2017 do 31 października 2018 roku.

Jak ubiegać się o zasiłek rodzinny?

 • Należy pobrać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego dostępny na stronie internetowej http://bip.mops.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/, a także w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35A
 • Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w MOPS w Siemiatyczach, pokój nr 5 lub 6 

Godziny przyjęć wniosków
Poniedziałek: w godz. od 8.00 do 16.00

Wtorek-piątek: w godz. od 7.30 do 15.30

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?
Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (musi wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka).

O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Kryterium dochodowe

 • Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 674 złotych lub 764 złotych (w rodzinie z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
 • W bieżącym okresie zasiłkowym 2016/2017 trwającym od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku należy wykazać dochody za rok 2015 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.
 • W kolejnym okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę”

W przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego,  zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodzin.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym: zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;  oraz następjących dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 • Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 • Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 • Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;  dodatków do zasiłku rodzinnego:
 • Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
 • Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 • Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania podzielonych przez 12 miesięcy.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z zasadą ”złotówka za złotówkę” jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia  lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej.

Wysokość zasiłku rodzinnego

 • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jak jest przyznawany zasiłek rodzinny?
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przyznaje się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego lub do miesiąca, w którym uprawnione dziecko kończy 18/21/24 lata lub do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia..

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?
Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji, gdy:

 • wnioskodawca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym  terminie, wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
 • wnioskodawca nie podejmuje świadczeń rodzinnych przez trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

Wymagane dokumenty
Dokumenty dotyczące wnioskodawcy:
Potwierdzenie tożsamości -  dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu pracownika

Dokumenty dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie:
zupełny akt urodzenia, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej

Uprawnieni wnioskodawcy:

 • rodzic – brak dokumentu
 • opiekun prawny - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego
 • opiekun faktyczny – zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka
 • osoba ucząca się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica lub od obojga rodziców

Stan cywilny:

 • kawaler/panna oraz żonaty/zamężna – brak dokumentu
 • separacja – prawomocny wyrok sądu orzekający separację
 • rozwiedziony/a – prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
 • wdowa/wdowiec – akt zgonu współmałżonka

Współmałżonek zaginął:
aktualne zaświadczenie właściwej w sprawie jednostki Policji o przyjęciu zgłoszenia zaginięcia małżonka

Dochód: (Dotyczy wszystkich pełnoletnich członków rodziny)


Działalność gospodarcza (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały):

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Gospodarstwo rolne (dotyczy osób, które taki dochód uzyskiwały)

UWAGA!
Ośrodek jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek
 3. zaświadczenia lub informacji o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych;
 4. informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:
 • datę i rodzaj wydanego orzeczenia,
 • wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,
 • okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

 

WAŻNE!
W przypadku braku możliwości samodzielnego uzyskania przez Ośrodek informacji lub zaświadczeń z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, Ośrodek będzie wzywał wnioskodawcę do dołączenia tych informacji lub zaświadczeń.

Inne dane:
Alimenty świadczone na rzecz innych osób/zasądzone na rzecz osób w rodzinie w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres zasiłkowy należy potwierdzić poniższymi dokumentami.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą

Utrata dochodu (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 672 ze zmianami) ,utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników):

 1. dokument określający datę utraty dochodu  (na przykład  świadectwo pracy, decyzja o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej,
 2. dokument potwierdzający miesięczną wysokość utraconego dochodu na przykład rozliczenie podatkowe "PIT" adekwatny do osiągniętych dochodów za rok bazowy lub zaświadczenie

Uzyskanie dochodu (oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,  uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny, osoba ucząca się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą - dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 

Uzyskanie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy lub okres, w których dochód był osiągany (na przykład umowa o pracę oraz rozliczenie podatkowe ”PIT”);
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku

w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Uzyskanie dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy:


Składanie wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych drogą elektroniczną

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia(serwis zewnętrzny)

Wniosek elektroniczny i załączniki do wniosku opatruje się:

 1. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 2. podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP(serwis zewnętrzny)

Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu wyżej wymienionych mechanizmów.

Czytany 626 razy Ostatnio zmieniany piątek, 13 październik 2017 07:58

Kalendarz imprez

Lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
×