Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 742

KARTA USŁUGI

ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 

Numer karty USC 33 wersja 1. z dnia 21 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (t. j.Dz.U.2020 r. poz. 138).

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U 2004.277.2743).

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość jubilatów.

FORMULARZE DO POBRANIA

Brak

OPŁATY

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Informacji o terminie wręczenia medali udziela Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Brak

UWAGI

 • Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 • Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa i sporządzeniu projektu wniosku. Burmistrz Miasta Siemiatycze występuje z inicjatywą odznaczenia do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia zgłoszenia jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

 • karta usługi - zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

 

KARTA USŁUGI

PRZENIESIENIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO REJESTRU STANU CYWILNEGO 

Numer karty USC 32 wersja 1. z dnia 21 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U.2020 poz. 463 z późn. zm).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U z  2020 poz. 1645 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 2. Oryginał zagranicznego aktu podlegający przeniesieniu wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej
 4. Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek do pobrania w pokoju 204 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY

50 zł za wydanie odpisu zupełnego po przeniesieniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Bez zbędnej zwłoki

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji, odmawiającej wydanej przez Kierownika USC w Siemiatyczach przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI

 • Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.
 • Obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego powinien obligatoryjnie złożyć wniosek o transkrypcję ww. dokumentu w przypadku gdy posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 • Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie, małżeństwo lub zgon, złożony wraz z wnioskiem o jego przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji nie podlega zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego , można zwrócić ten dokument po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, ale tylko wtedy, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

 

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia wniosku o przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączniku: 

 • karta usługi_przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • wniosek o przeniesienie aktu MAŁŻEŃSTWA
 • wniosek o przeniesienie aktu URODZENIA
 • wniosek o przeniesienie aktu ZGONU
poniedziałek, 18 styczeń 2021 07:55

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

KARTA USŁUGI

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

Numer karty USC 25 wersja 1. z dnia 15 stycznia 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 28 listopada 2014  r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 463 z późn. zm.)
Ustawa z dnia  16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Wniosek
 • Dokumenty tożsamości do wzglądu.
 • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną przez właściwy organ reprodukcję tych materiałów
 • Wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, należy przedłożyć stosowny dokument, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli stwierdza zdarzenie wcześniejsze i dotyczy tej samej osoby lub jej wstępnych - wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

FORMULARZE DO POBRANIA

Wniosek do pobrania w pokoju 204 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY

39 zł opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego w wyniku sprostowania aktu stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Bez zbędnej zwłoki.
 • Do 1 miesiąca sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze II piętro, pokój nr 204

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Stanu Cywilnego
II piętro pokój nr 204
tel. 85 65 65 835

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Siemiatyczach, przysługuje odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI

 • Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który go sporządził.
 • Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno-technicznej.
 • Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska
 3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach, mający siedzibę w Siemiatyczach (17-300) ul. Pałacowa 2 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach  można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Siemiatyczach wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego, na podstawie art. 6 ust 1 lit. e ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres - zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Załączniki:

 • karta usługi - sprostowanie aktu stanu cywilnego
 • wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
czwartek, 29 wrzesień 2016 13:53

Złote Gody w Siemiatyczach

W czwartek 29 września br. pary małżeńskie z Siemiatycz świętowały okrągły jubileusz pożycia małżeńskiego. Za wspólnie spędzone 50 lat w związku małżeńskim, Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz wręczył 26 parom medale Prezydenta RP. Małżonkowie otrzymali również listy gratulacyjne oraz drobne upominki. Wydarzeniu towarzyszyło dużo emocji i wzruszeń, nie zabrakło życzeń oraz wielu ciepłych słów. Wspólnie z jubilatami świętowali ich najbliżsi, którzy licznie przybyli na uroczystość.

Miłość, wierność, ale przede wszystkim zaufanie - to według małżonków obchodzących swój jubileusz, przepis na udane życie przy boku kochanej osoby.

środa, 28 wrzesień 2016 12:45

Bezpłatne przejazdy na basen

Po wakacyjnej przerwie wracają wyjazdy do parku wodnego w Siedlcach. Mogą z nich korzystać mieszkańcy Siemiatycz.

środa, 28 wrzesień 2016 11:51

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych, nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej na terenie miasta Siemiatycze.

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado !

Za nami wakacje z jednej strony czas wypoczynku z drugiej, okres sprzyjający realizacji inwestycji i remontów.

Dzięki wsparciu finansowemu z budżetu miasta i współpracy z organizacjami pozarządowymi podczas tegorocznych wakacji 225 dzieci wyjechało na wypoczynek poza miasto a 25 uczestniczyło w półkoloniach zorganizowanych przez Dekanalny Instytut Kultury Prawosławnej. Każdy z organizatorów był zobowiązany do realizacji w czasie turnusu programu związanego z profilaktyką uzależnień połączono więc wypoczynek z profilaktyką co pozwoliło na sfinansowanie go z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Ciekawą ofertę zaproponowano również osobom przebywającym w Siemiatyczach. W tym roku z okazji Światowych Dni Młodzieży mieszkańcy naszego miasta gościli pielgrzymów z Włoch. Dla nich i pielgrzymów przebywających w sąsiednich gminach zorganizowano koncert zespołów rokowych. Miłośnicy folkloru mogli uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Kultura bez Granic połączonym z XI Targami Pogranicza i w Festynie Białoruskim. Po raz 12 odbył się Blues Festiwal oraz na zakończenie wakacji Siemiatycze Flow! Festiwal. Po raz czwarty funkcjonowało, cieszące się powodzeniem, Kino pod Gwiazdami. W bieżącym roku w kinie plenerowym prezentowane były głównie nowości. W wakacyjne weekendy odbyło się 18 seansów.

W czasie wakacji funkcjonowały 2 miejsca do kąpieli: otwarty basen przy małym zalewie oraz miejsce wykorzystywane do kąpieli przy zalewie numer 2. Nad bezpieczeństwem czuwało pięciu wykwalifikowanych ratowników. Przed rozpoczęciem sezonu uzupełniono i zakupiono dodatkowy sprzęt do udzielania pomocy wypoczywającym nad wodą. Wartość zakupionego sprzętu to 10 000 zł.  Przed sezonem kąpielowym oraz w jego trakcie dokonywano bieżącej oceny jakości wody na podstawie przeprowadzanych badań. Badania nie wykazywały nieprawidłowości, woda przez całe wakacje nadawała się do kąpieli.  Wypoczywającym, głównie, dzieciom i młodzieży zorganizowano cykl zawodów, turniejów i zajęć sportowych.
Każdorazowo uczestników nagradzano pamiątkowymi medalami i upominkami.  Do dyspozycji były też 2 boiska orlik, 3 boiska wielofunkcyjne oraz
3 boiska do siatkówki plażowej.  Zajęcia na boiskach były prowadzone przez
animatorów sportu. Wydarzeniem, był I Wieczorny Przejazd na Czymkolwiek. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców, wzięło w niej udział kilkaset osób. Wśród ciekawych imprez należy wymienić również Towarzyskie Zawody Wędkarskie o Puchar Burmistrza, paradę motocykli, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Maratonie MTB - jazdę terenową na rowerach czy też wrześniowy Maraton Sumowy.

W okresie wakacyjnym funkcjonował punkt Informacji Turystycznej przy Placu Jana Pawła II. W punkcie dostępne były ulotki, plany, mapki, foldery, pocztówki i inne materiały promocyjne. Punkt miasta został certyfikowany przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną. Z informacji w punkcie skorzystało blisko 1500 osób indywidualnych. Ponadto Siemiatycze w okresie wakacyjnym odwiedziło ponad 30 grup wycieczkowych. Miasto coraz liczniej odwiedzają turyści, przyciągają do nas czyste powietrze i piękny zalew. Wśród odwiedzających były także grupy z zagranicy, m.in. z Niemiec, Francji, Białorusi, Belgii i Skandynawii.

Jeśli chodzi o inwestycje to na początku wakacji została zakończona przebudowa ul. Nadrzecznej współfinansowana ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni bitumicznej na odcinku 487 m, dodatkowy kanał deszczowy długości 545 m z wymianą wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, parkingi na 96 miejsc postojowych, zatokę autobusową, chodniki, zjazdy, ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż zalewu, oświetlenie ścieżki oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wykonawcą zadania był Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Siemiatyczach. Wartość zadania ok. 1 400 000 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne 700 tys. zł. Zgodnie z ustaleniami, Rejon Energetyczny przystąpił do przebudowy linii napowietrznej ulicy Nadrzecznej i części Mickiewicza. Do połowy następnego roku z ulicy powinny zniknąć słupy średniego napięcia i tym samym teren nad zalewem zyska na wyglądzie.

Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej chcemy również skorzystać w następnym roku. W ubiegłym tygodniu złożony został wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przebudowy odcinków ulic Mickiewicza, Sportowej i Słowackiego o łącznej długości 904 m. Zadanie zatytułowano „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w obrębie Siemiatyckich Zalewów poprzez przebudowę dróg gminnych nr 109349B, 109373B i 109371B w Siemiatyczach”. Zakres przebudowy obejmuje wykonanie: przebudowy nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników, budowę chodników i zjazdów, budowę ścieżki rowerowej z kostki brukowej tzw. bezfazowej. W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się wykonanie: zatoki autobusowej wraz z peronem przy ul. Sportowej, przebudowę skrzyżowania ul. Chopina z ul. Słowackiego na mini rondo, 4 wyniesione przejścia dla pieszych, wymianę wpustów ulicznych na krawężnikowo-jezdniowe, doświetlenie 9 szt. przejść dla pieszych i przejazdu dla rowerów, oznakowanie poziome i pionowe. Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego wynosi ok. 1 087 000 zł. Wnioskowana wysokość dotacji – 50 % wartości zadania.

Zrealizowano również remont mieszkalnego budynku komunalnego przy ulicy Krótkiej. Zakres remontu obejmował wymianę części stolarki okiennej, obróbki stolarki, wykonanie elewacji deską szalunkową oraz uzupełnienie i malowanie tynków zewnętrznych. Koszt prac wyniósł 20 tys. złotych. Z tej kwoty 13 tys. zł było pozyskane ze środków Programu Integracji Społeczności Romskiej w Polsce w 2016 r.

Ku końcowi zmierzają prace związane z wybudowaniem placu zabaw na Osiedlu POM – pierwszego projektu realizowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. Wykonawca firma York s.c. z Białegostoku zobowiązała do zakończenia prac wraz z końcem września br. Wartość zadania wyniesie prawie 33 tys. zł. Najmłodsi siemiatyczanie będą mogli korzystać z ośmiu atestowanych urządzeń. Wśród nich są między innymi bujak sprężynowy i sześcian sprawnościowy .

Kolejną inwestycją na ukończeniu jest budowa Skweru Artystów przy ul. 11 Listopada. Zakres prac obejmuje odrestaurowanie fontanny i jej podświetlenie. Teren wokół został utwardzony kostką betonową, wykonany zostanie zjazd dla wózków z dziećmi i osób niepełnosprawnych, zainstalowane zostanie oświetlenie oraz zamontowane zostaną ławki. Mam nadzieję, że będzie to kolejne w naszym mieście miejsce, gdzie mieszkańcy, szczególnie pobliskich bloków, chętnie będą spędzać czas.

Od 1 września Miejska Biblioteka Publiczna realizuje projekt pn. - ''Czytam, więc jestem – Biblioteka nowoczesna formą i stała treścią”. Realizacja zadania obejmie wyburzenie fragmentów ścian, wymianę stolarki wewnątrz budynku, instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymianę posadzki, zabudowę tarasów ok. 80 m², utworzenie dwóch pracowni komputerowych. Przeniesione zostanie wejście główne do budynku, co wpłynie na bezpieczeństwo i komfort korzystania z biblioteki. W ramach projektu zakupionych zostanie 18 zestawów komputerowych, w tym do obsługi osób niewidomych, skaner do digitalizacji, rzutnik i ekran. W rezultacie biblioteka zyska powierzchnię i dodatkowe pomieszczenia wielofunkcyjne, powstanie nowa jakość infrastruktury w zakresie promocji literatury, czytelnictwa oraz kultury. Biblioteka zmieni się w nowoczesne centrum kultury dostępne i przyjazne mieszkańcom. Całkowity koszt projektu wynosi 1 517 638 zł z tego 75 % zostanie sfinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obecnie prace skoncentrowane są na przygotowaniu przetargu mającego wyłonić wykonawcę prac objętych zadaniem inwestycyjnym.

Z Banku Gospodarstwa Krajowego przyznane zostało Miastu dofinansowanie w wysokości 294 859 zł na budowę zespołu lokali socjalnych przy ul. Armii Krajowej. Zaprojektowany budynek będzie składał się z 12 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 301 m2. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy to wiosna następnego roku. Inwestycja powinna zostać zakończona wiosną 2018 r. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 850 000 zł.

Na końcowym etapie są prace projektowe związane z budową krytej pływalni przy ulicy Świętojańskiej. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę i kompletowana dokumentacja.

Prace projektowe prowadzone są również w związku z planowaną termomodernizacją budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ulicy Gen. Andersa i Szkoły Muzycznej przy ulicy Piłsudskiego. Realizacja zadania będzie uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W zakresie utrzymania dróg przeprowadzony został remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej ulic Dąbrowskiego, Rogińskiego, Spacerowej, Słowackiego, Kasztanowej, Szpitalnej, wjazdu do kotłowni na os. Wysokie, drogi wewnętrznej przy weterynarii oraz drogi od ul. Drohiczyńskiej do wysypiska. Koszt wykonanych remontów wyniósł ok. 7 tys. zł. W miarę potrzeb wykonywane było także profilowanie i doziarnianie kruszywem dróg gruntowych i żwirowych. Koszt tych prac wyniósł ok. 10 tys. zł.

Wprowadzono dwie zmiany w organizacji ruchu na ulicach miejskich:
- w celu poprawy widoczności na skrzyżowaniu ul. Ściegiennego i ul. Wesołej ustawiono lustro drogowe,
- na skrzyżowaniu ul. Powstania Styczniowego i ul. Cichorskiego-Zameczka zamieniono znaki A-7 „ustąp pierwszeństwa” na znaki B-20 „STOP” oraz oznakowano dwa przejścia dla pieszych znakami pionowymi i poziomymi.

W miesiącu wrześniu ustawione zostały dwie wiaty przystankowe typu Afrodyta na przystankach komunikacji miejskiej przy ul. 11 Listopada w okolicy ul. S. Żeromskiego i na wysokości Posterunku Energetycznego. Koszt zakupu i montażu wiat wyniósł 9 tys. zł.

Sukcesywnie prowadzone są prace porządkowe na ulicach i działkach miejskich – zamiatanie, zwalczanie chwastów, pielęgnacja kwiatów, krzewów ozdobnych i drzew, koszenie traw. Pracownikom Urzędu Miasta pomagają osoby zatrudnione w ramach prac społecznie – użytecznych.

7 września podpisałem z Powiatem Siemiatyckim porozumienie o przejęciu na własność miasta 20 m2 działki z przeznaczeniem na poszerzenie ul. Szpitalnej w rejonie skrzyżowania z drogą wewnętrzną ZOZ. Miasto zapłaciło odszkodowanie w wysokości 7 955 zł, które zasiliło konto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach.

W ramach gospodarowania nieruchomościami w ostatnim okresie sprzedano dwie miejskie działki:
- przy ul. 11 Listopada o pow. 4850 m2, działka została zbyta użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym za kwotę wynikającą z różnicy między wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego plus koszty sporządzenia operatu: tj. za 112 621 zł,
- oraz przy ul. Ciechanowieckiej o pow. 656 m2 w trybie przetargu ograniczonego za kwotę 25 250 zł plus podatek VAT.

Nie znalazły nabywców dwie działki wystawione na sprzedaż w drodze przetargu:
- przy ul. T. Kościuszki, cena wywoławcza 35 000 zł plus podatek VAT,
- oraz przy ul. 11 Listopada, cena wywoławcza 51 000 zł plus podatek VAT.

Dokonana została zamiana dwóch działek położonych przy ul. Ogrodowej stanowiących własność Miasta Siemiatycze o łącznej powierzchni 34m2 na dwie inne działki przy tej samej ulicy i o tej samej wielkości z przeznaczeniem na realizację drogi. W wyniku powyższej zamiany Miasto zapłaciło właścicielowi działek różnicę wynikającą z operatów szacunkowych w wysokości 26,61 zł.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę usług przewozowych komunikacji miejskiej w okresie od 1 września br. do 31 sierpnia 2017 r.. Jedyną i najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach Sp. z o.o. Cena brutto zamówienia wynosi: 222 382,80 zł. Zarówno linie komunikacyjne jak i rozkład jazdy w stosunku do lat poprzednich pozostają bez zmian.

Po wakacyjnej przerwie do Urzędu Miasta wracają dyżury specjalisty ds. funduszy europejskich. Bezpłatna forma wsparcia skierowana jest do osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących jej rozpoczęcie, organizacji pozarządowych oraz osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania z funduszy unijnych. Dyżury stanowią uzupełnienie comiesięcznych raportów wysyłanych do przedsiębiorców o dostępnych krajowych i zagranicznych środkach finansowych na rozwój przedsiębiorstw.

Do 15 września prowadzony był nabór na dwa bezpłatne szkolenia z tematyki przedsiębiorczości: „Bezpłatne narzędzia do marketingu on-line (i nie tylko)” oraz „Zanim zostanę przedsiębiorcą – trening przedsiębiorczości”. Szkolenia są dedykowane osobom prowadzącym lub zainteresowanym prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Zgłosiło się na nie 36 osób w tym 25 uczniów technikum ekonomicznego. Szkolenia poprowadzą specjaliści z Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku.

Wraz z powrotem dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół wznowiona została zapoczątkowana w czerwcu akcja bezpłatnych przeglądów zębów. Przeglądy zębów odbywają się w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto. Po przeprowadzonych badaniach rodzice otrzymują informację o wynikach konsultacji. Działania połączone zostaną z edukacją, której celem będzie wykształcenie nawyków dbania o higienę jamy ustnej oraz regularnych wizyt u stomatologa. Wraz z wynikami konsultacji rodzice przebadanych dzieci otrzymają informację o tym gdzie i z jakich świadczeń stomatologicznych można skorzystać bezpłatnie.

Od lutego przyszłego roku Szkoła Podstawowa Nr 1 przystąpi do realizacji projektu edukacyjnego "WYSPA - wyjątkowa Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach". Środki na realizację projektu zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Wartość projektu wynosi : 582 166 zł, w tym wkład własny w wysokości 37 900 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony do szkoły nowy sprzęt, będą realizowane zajęcia dodatkowe dla uczniów z matematyki i języka angielskiego, doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów, wycieczki edukacyjne, stypendia dla najlepszych uczniów, usprawnienia dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania kompetencji kluczowych.

W dniach 16 i 19 września zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016”. Zaangażowano w nią ok. 700 uczniów siemiatyckich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz zespołu szkół. W wyniku sprzątania zebrano łącznie 143 worki z odpadami, co dało 17,2 m³ odpadów.

Z dniem 1 lipca wprowadzone zostały w Urzędzie Miasta zmiany organizacyjne. Zlikwidowany został Referat Spraw Obywatelskich i jego zadania przejął Urząd Stanu Cywilnego natomiast dotychczasowy Referat Infrastruktury i Geodezji został podzielony na dwa referaty Referat Gospodarki Komunalnej i Referat Infrastruktury. Liczba referatów w Urzędzie pozostała taka sama jednak zmiany organizacyjne zapewnią sprawniejszą realizację zadań i lepszy nadzór.

Na zakończenie chciałbym zaprosić Państwa do licznego uczestnictwa, w najbliższą niedzielę, w obchodach dnia bez samochodu. W naszym mieście impreza odbywa się po raz drugi. W tym roku w ramach atrakcji przewidziany został o godz. 14 aktywny spacer z przewodnikiem, podczas którego przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy o Siemiatyczach, w którym nagrodą główną jest rower. Od godz. 15 przy amfiteatrze rozpocznie się pokaz akrobatyki rowerowej w wykonaniu Piotra Bielaka. W programie także: bezpłatne znakowanie i przegląd rowerów, pokazy pierwszej pomocy, pokazy z wykorzystaniem symulatora zderzeń i alkogogli i darmowe dmuchańce dla dzieci.

Dziękuję za uwagę.

SC

Sprzedaż napojów spirytusowych i alkoholowych, jak i sama ich degustacja podlegają przepisom prawnym m.in. z zakresu rejestracji produkcji, znakowania wyrobów, podatku akcyzowego zawartych w ustawach:

1.      z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.),

2.      z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),

3.      z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 822).

 

Ponadto przepisy karne zawarte w poniższych aktach prawnych, penalizują odkażanie alkoholu, unikanie podatku akcyzowego, wprowadzanie do konsumpcji wyrobów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi:

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;

Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;

 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm).+


Jakiekolwiek wątpliwości, podejrzenia lub zdarzenia, co do legalności prezentowanych wyrobów alkoholowych podczas imprez plenerowych należy zgłaszać pod nr telefonu:

1.      800 060 000 (całodobowo),

2.      (22) 330 03 30 (od pn.-pt. w godz. 7:00-18:00),

3.      (95) 750 91 72 lub (68) 322 92 79 (od pn.-pt. w godz. 7:00-15:00).

SC

Sprzedaż napojów spirytusowych i alkoholowych, jak i sama ich degustacja podlegają przepisom prawnym m.in. z zakresu rejestracji produkcji, znakowania wyrobów, podatku akcyzowego zawartych w ustawach:

1.      z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.),

2.      z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.),

3.      z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 822).

 

Ponadto przepisy karne zawarte w poniższych aktach prawnych, penalizują odkażanie alkoholu, unikanie podatku akcyzowego, wprowadzanie do konsumpcji wyrobów szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi:

Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie;

Kto bez wymaganego wpisu do rejestru wyrabia lub rozlewa napoje spirytusowe, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w stosunku do napojów spirytusowych
o znacznej wartości, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

Kto odkaża alkohol etylowy skażony lub w jakikolwiek sposób osłabia działanie środka skażającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku;

 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186, z późn. zm).+


Jakiekolwiek wątpliwości, podejrzenia lub zdarzenia, co do legalności prezentowanych wyrobów alkoholowych podczas imprez plenerowych należy zgłaszać pod nr telefonu:

1.      800 060 000 (całodobowo),

2.      (22) 330 03 30 (od pn.-pt. w godz. 7:00-18:00),

3.      (95) 750 91 72 lub (68) 322 92 79 (od pn.-pt. w godz. 7:00-15:00).

wtorek, 27 wrzesień 2016 08:30

Siemiatycze różnorodne

Siemiatycki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w IX edycji konkursu plastycznego im. Stefana Feista - Siemiatycze Różnorodne.

Strona 1 z 77