Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 753

Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy (33)

W tym dziale:

PB SUD 2016 (6)

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

(tekst ujednolicony z uwzględnieniem zmiany wynikającej z aneksu z dnia 12 lutego 2016 r.)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przez Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.
3. PB SUD jest projektem non-profit.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze,
2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji oraz jej prawidłowy przebieg, która powoływana jest przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
4) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
5) Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD,
6) Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu


CELE i ZADANIA PB SUD
§3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń szkoły podstawowej.
2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić arkusz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD i złożyć go w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza.
7. Burmistrz Miasta Siemiatycze powołuje Komisję Rekrutacyjną która, w drodze losowania, dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB SUD .
8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
10. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte się do udziału w PB SUD (z obu szkół) Komisja Rekrutacyjna ( zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3) losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa ( załącznik Nr 2) , w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:
1) zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,
2) zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
3) śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

§7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB SUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

§8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
3) rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.


ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

1. Zajęcia w ramach PB SUD prowadzone są w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów i warsztatów w cyklu, zwanym rokiem akademickim.


§10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

§11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
5. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
6. Na zakończenie zajęć Student PB SUD otrzymuje wpis w indeksie.
7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§13

1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB SUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.
2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności Studenta PB SUD na zajęciach jest lista obecności podpisywana przez rodzica/opiekuna prawnego przed zajęciami.

§14

1. Student PB SUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB SUD.
2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§15

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§16

1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają arkusze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa wyrażają tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych osobowych w celach związanych z organizacją PB SUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, otrzymywanie informacji dotyczących PB SUD drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
3. Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Studenta PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.
5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2016 roku .

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Zobacz artykuły...

PB SUD 2016/2017 (9)

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przez Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.
3. PB SUD jest projektem non-profit.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze,
2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji oraz jej prawidłowy przebieg, która powoływana jest przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
4) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
5) Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD,
6) Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu .

CELE i ZADANIA PB SUD
§3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń klas IV - VI szkoły podstawowej.
2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić arkusz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD i złożyć go w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza.
7. Burmistrz Miasta Siemiatycze powołuje Komisję Rekrutacyjną która, dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB SUD .
8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
10. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte się do udziału w PB SUD (z obu szkół) Komisja Rekrutacyjna (zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3) losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (załącznik Nr 2), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:
1) zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,
2) zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
3) śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

§7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB SUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

§8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
3) rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

1. Zajęcia w ramach PB SUD prowadzone są w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów i warsztatów w cyklu, zwanym rokiem akademickim.

§10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

§11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
5. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
6. Na zakończenie zajęć Student PB SUD otrzymuje wpis w indeksie.
7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§13

1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB SUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.
2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności Studenta PB SUD na zajęciach jest lista obecności podpisywana przez rodzica/opiekuna prawnego przed zajęciami.

§14

1. Student PB SUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB SUD.
2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§15

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§16

1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają arkusze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa wyrażają tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych osobowych w celach związanych z organizacją PB SUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, otrzymywanie informacji dotyczących PB SUD drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
3. Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Studenta PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.
5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 października 2016 roku.

Burmistrz
Piotr Siniakowicz

Zobacz artykuły...

PB SUD 2017/2018 (6)

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przez Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.
3. PB SUD jest projektem non-profit.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze,
2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji oraz jej prawidłowy przebieg, która powoływana jest przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
4) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
5) Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD,
6) Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu .

 CELE i ZADANIA PB SUD
§3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń klas IV - VI szkoły podstawowej.
2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD i złożyć go w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza.
7. Burmistrz Miasta Siemiatycze powołuje Komisję Rekrutacyjną która, dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB SUD .
8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
10. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte do udziału w PB SUD (z obu szkół) Komisja Rekrutacyjna (zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3) losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (załącznik Nr 2), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:
1) zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,
2) zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
3) śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

§7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, należy wysłać na adres poczty elektronicznej PB SUD pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

§8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,
3) rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

1. Zajęcia w ramach PB SUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB SUD.

§10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

§11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
5. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
6. Na zakończenie zajęć Student PB SUD otrzymuje wpis w indeksie.
7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§ 13

1. W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB SUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim. Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.
2. Dodatkowym potwierdzeniem obecności Studenta PB SUD na zajęciach jest lista obecności podpisywana przez rodzica/opiekuna prawnego przed zajęciami.

§ 14

1. Student PB SUD na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB SUD.
2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma charakter symboliczny.

§ 15

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA
§ 16

1. Student PB SUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 17

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania uczestnictwo w PB SUD nie jest możliwe.
2. Dane będą przetwarzane w celu realizacji PB SUD, a także w celach archiwalnych i statystycznych i nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
3. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają i przesyłają formularze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa:
1. zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażają zgodę na:
a) podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska dziecka w związku z udziałem w zajęciach w ramach PB SUD we wszystkich działaniach związanych z organizowaniem tego przedsięwzięcia.
b) przetwarzanie przez Organizatora danych w zakresie prowadzenia i realizacji PB SUD.
c) nieodpłatne przetwarzanie i publikację wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
5. Dane osobowe zawarte w formularzu rekrutacyjnym i deklaracji uczestnictwa wykorzystywane będą przez okres trwania edycji PB SUD. Następnie będą archiwizowane przez okres co najmniej 5 lat.
6. Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD poprzez przesłanie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.
5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2017 roku .

Załącznik Nr 1 Formularz rekrutacyjny
Załącznik Nr 2 Deklaracja uczestnictwa
Załącznik Nr 3 - Zasady korzystania z biblioteki młodego naukowca w czytelni książek BPB
Załącznik Nr 4 – Zasady wypożyczania książek z biblioteki młodego naukowca w czytelni książek BPB

Burmistrz Miasta Siemiatycze
         Piotr Siniakowicz

Zobacz artykuły...

PB SUD 2018/2019 (6)

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – SIEMIATYCKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB SUD, organizowanego przez Miasto Siemiatycze (ul. Pałacowa 2; 17-300 Siemiatycze) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
2. Uczestnictwo w zajęciach PB SUD jest nieodpłatne.
3. PB SUD jest projektem non-profit.

DEFINICJE
§2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Siemiatycze,
2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką
3) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie rekrutacji oraz jej prawidłowy przebieg, która powoływana jest przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
4) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB SUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,
5) Studencie PB SUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB SUD,
6) Stronie internetowej PB SUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu.

 CELE i ZADANIA PB SUD
§3

1. Celem PB SUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata. Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
2. Program zajęć w ramach PB SUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY REKRUTACJI
§4

1. Studentem PB SUD może zostać uczeń klas IV - VI szkoły podstawowej.
2. Rekrutacja dotyczy tylko uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Siemiatyczach oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Siemiatyczach.
3. Limit miejsc w ramach PB SUD określany jest przed rozpoczęciem rekrutacji i rozkłada się proporcjonalnie w zależności od liczby uczniów pomiędzy jednostkami wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla drugiej zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
5. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi zasadami oraz w określonym terminie, podanymi do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB SUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
6. Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB SUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik Nr 1) dostępny na stronie internetowej PB SUD i złożyć go w sekretariacie szkoły do której dziecko uczęszcza.
7. Burmistrz Miasta Siemiatycze powołuje Komisję Rekrutacyjną która, dokona kwalifikacji dzieci do udziału w PB SUD .
8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB SUD.
9. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc o przyjęciu zdecyduje losowanie.
10. Spośród dzieci, które nie zostały przyjęte do udziału w PB SUD (z obu szkół) Komisja Rekrutacyjna (zachowując zasadę proporcjonalności o której mowa w § 4 ust. 3) losuje 10 osobową listę rezerwową, przypisując kolejno wylosowanym dzieciom numery od 1 do 10.
11. Przyjęcie dziecka do udziału w PB SUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu Studenta PB SUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
12. W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.

§5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (załącznik Nr 2), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

 ZASADY UCZESTNICTWA
§6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB SUD zobowiązani są do:
1) zapoznania się z harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB SUD,
2) zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB SUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,
3) śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB SUD i stosowania się do nich.

§7

1. Student PB SUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć pisemną prośbę do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu.
3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB SUD w zajęciach w ramach PB SUD.

§8

Skreślenie Studenta PB SUD z listy uczestników następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,
2) rażącego naruszania przez Studenta PB SUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§9

1. Zajęcia w ramach PB SUD (w formie zajęć edukacyjnych, tj. pojedynczych wykładów, warsztatów albo cykli wykładów) prowadzone są w cyklu rocznym, zwanym rokiem akademickim.
2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji.

§10

1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej PB SUD.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej PB SUD.

§11

1. Każdy Student PB SUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej lub innej instytucji.
2. Student PB SUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
3. Przed rozpoczęciem zajęć bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej lub innej instytucji, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
5. Studenci PB SUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
6. Na zakończenie zajęć Student PB SUD otrzymuje wpis w indeksie.
7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.

§12

1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej lub innej instytucji, opiekę nad Studentami PB SUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§ 13

1. Student PB SUD na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB SUD.
2. Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma charakter symboliczny.

§ 14

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) ewentualne zdarzenia czy wypadki w trakcie zajęć lub po ich zakończeniu,
b) rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do pokrycia szkód spowodowanych przez dziecko w trakcie zajęć PB SUD.

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

§ 15

1. Student PB SUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki Nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
§ 16

1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają formularze rekrutacyjne wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji dotyczącej PB SUD na podany przez siebie adres.
2. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Pałacowa 2. W celu skontaktowania się z Administratorem, osoba, której dane osobowe będą przetwarzane może napisać e-maila do Inspektora Ochrony Danych, na adres iod@siemiatycze. eu, tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• rekrutacji,
• promocji na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• realizacji PB SUD w tym rozliczenia,
• archiwizacji – na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67),
4. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą udostępnione Politechnice Białostockiej i innym instytucjom w przypadku, gdy obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa w celu realizacji PB SUD.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów, a brak ich podania uniemożliwi udział w PB SUD.
8. Rodzice/opiekunowie prawni posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku zbierania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, także do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody.
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17

1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB SUD poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku utrwalonego podczas zajęć w ramach PB SUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB SUD.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB SUD.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB SUD.
5. Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 roku .

Załącznik Nr 1 - Formularz rekrutacyjny
Załącznik Nr 2 - Deklaracja uczestnictwa
Załącznik Nr 3 - Zasady korzystania z biblioteki młodego naukowca w czytelni książek BPB
Załącznik Nr 4 – Zasady wypożyczania książek z biblioteki młodego naukowca w czytelni książek BPB

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze
         Piotr Siniakowicz

Zobacz artykuły...
piątek, 05 październik 2018 10:36

Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy 2018/2019

Napisane przez

Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych - Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy - realizowana będzie w roku akademickim 2018/2019 podobnie jak w latach ubiegłych w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Młodzi siemiatyczanie znajdą się wśród 300 żaków z województwa podlaskiego, którzy uczestniczyć będą w dziesiątej edycji zajęć prowadzonych przez Politechnikę Białostocką.

Miasto Siemiatycze dołączyło do projektu “Podlaski Uniwersytet Dziecięcy” cztery lata temu jako drugi samorząd w województwie podlaskim (po Białymstoku). Siemiatycki Uniwersytet Dziecięcy ukończyło dotychczas 130 słuchaczy.

W ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VI) uczą się np. podstaw programowania, robotyki, konstruowania, projektowania przestrzeni miejskiej, poznają tajniki dziennikarstwa radiowego. Dowiadują się, jak inżynierowie pomagają osobom niepełnosprawnym. Poznają uczelnię wyższą. Zbierają zaliczenia w indeksach i przekonują się, że nauka może być pasjonująca i z pewnością nie jest nudna. Program uzupełniają zajęcia organizowane przez partnerów projektu: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Galerię Arsenał w Białymstoku, Narodowy Bank Polski - Oddział Okręgowy w Białymstoku, Urząd Komunikacji Elektronicznej - Delegatura w Białymstoku, Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej.

Umowa o współpracy pomiędzy Miastem Siemiatycze a Politechniką Białostocką została podpisana 2 października br. w Białymstoku.

Źródło: Politechnika Białostocka


Szczegóły dotyczące rekrutacji już wkrótce pojawią się na stronie internetowej Miasta Siemiatycze.