Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Zainspiruj się Siemiatyczami - konkurs na projekt i wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze

czwartek, 01 sierpień 2019 15:24

Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz ogłasza konkurs pn. „ZMALUJ SOBIE KASĘ - projekt oraz wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze”.

Masz zdolności plastyczne? Jesteś pasjonatem street-artu? Zajmujesz się tworzeniem murali amatorsko lub profesjonalnie? Chcesz, aby to Twoje dzieło na stałe zdobiło Miasto i stało się jedną z jego wizytówek? Zgłoś się do konkursu! Zainspiruj się Siemiatyczami!

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, w załącznikach – karta zgłoszenia, a także zdjęcie ściany, na której ma powstać nowy mural!

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 16 sierpnia 2019 r. Konkurs skierowany wyłącznie do pełnoletnich mieszkańców Miasta Siemiatycze.

REGULAMIN KONKURSU „ZMALUJ SOBIE KASĘ”
PROJEKT I WYKONANIE MURALU DLA MIASTA SIEMIATYCZE

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zmaluj sobie kasę - projekt i wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze”, zwany dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Miasto Siemiatycze, sekretariat Konkursu mieści się w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu muralu dla Miasta Siemiatycze, a następnie realizacja projektu przez autora zwycięskiej koncepcji w terminie do 30 września 2019 roku.
4. Konkurs skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Miasta Siemiatycze.
5. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest dołączyć do pracy Kartę Zgłoszenia (załącznik nr 1).
7. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
8. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Miastu Siemiatycze, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Miasto Siemiatycze od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
9. Projekt muralu dla Miasta Siemiatycze ma być projektem autorskim, wcześniej nienagradzanym i nierealizowanym.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.
11. Organizator ma wyłączne prawo interpretacji regulaminu i rozstrzygania sytuacji, których niniejszy regulamin nie reguluje.
12. Laureat nagrodzonej pracy zachowuje prawo do wykorzystania informacji o wygranej w niniejszym Konkursie.
13. Organizator Konkursu – Miasto Siemiatycze pokrywa koszty zakupu materiałów, wyszczególnionych w Karcie Zgłoszenia, niezbędnych do wykonania muralu.

PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu muralu oraz jego późniejsze wykonanie na ścianie budynku sanitarno – socjalnego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze, położonego przy plaży miejskiej, ul. Sportowa (zdjęcie - załącznik nr 2).

CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego muralu inspirowanego turystyczno – rekreacyjnym walorami Siemiatycz.
2. Idea projektu powinna opierać się na pomyśle stworzenia dzieła, kojarzonego jednoznacznie z Miastem Siemiatycze, jednocześnie wpisującego się w otoczenie siemiatyckich zalewów.

LOKALIZACJA MURALU
1. Zwycięski projekt muralu zostanie wykonany na ścianie budynku sanitarno – socjalnego stanowiącego własność Miasta Siemiatycze, położonego przy plaży miejskiej, ul. Sportowa (zdjęcie - załącznik nr 2).
2. Wymiar ściany: wysokość – 250 cm, szerokość – 330 cm

ZAKRES RZECZOWY PRAC KONKURSOWYCH
1. Uczestnicy Konkursu przygotowują pracę w oparciu o wymagania zawarte w regulaminie Konkursu. Projekt muralu powinien się składać z dwóch części: pliku z projektem wykonawczym oraz wizualizacji muralu na budynku, na którym zostanie wykonany.
2. Uczestnicy konkursu zobowiązani są przedstawić wstępny kosztorys muralu, z zastrzeżeniem, że górna granica cenowa użytych materiałów nie przekroczy 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).
3. Projekt należy zapisać na płycie CD lub DVD w formacie JPG. Nośnik powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem autora.

HARMONOGRAM KONKURSU
1. 1 sierpnia 2019 r. – ogłoszenie konkursu
2. Do 16 sierpnia 2019 r. - składanie prac konkursowych
3. Do 23 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie wyników konkursu na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest dostarczenie projektu muralu wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia (załącznik nr 1) do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, w godzinach pracy tj. 7.30 - 17.00 (poniedziałek), 7.30 - 15.30 (wtorek, środa, czwartek), 7.30 - 14:00 (piątek). Prace należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zmaluj sobie kasę - projekt i wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze”. W przypadku wysłania pracy konkursowej pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siemiatycze.
2. Prace konkursowe dostarczone po 16 sierpnia 2019 r. nie będą brane pod uwagę.
3. Miasto nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia i uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłki czy dostarczania przesyłki do Urzędu Miasta.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu. Nadesłane prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
5. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Miasta Siemiatycze.

KRYTERIA WYBORU KONCEPCJI
1. Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac na zasadzie ich wzajemnego
porównania wg następujących kryteriów:
1.1. walory plastyczne i estetyczne,
1.2. indywidualność i oryginalność projektu,
1.3 możliwość realizacji projektu i nawiązywanie do idei i celu konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA
1. Komisja konkursowa dokona oceny na posiedzeniu zamkniętym.
2. Decyzja Komisji, co do wyboru zwycięskiej koncepcji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpisują członkowie Komisji uczestniczący w posiedzeniu.
3. Burmistrz Miasta Siemiatycze zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.
4. W wyniku Konkursu, Komisja wybiera zwycięski projekt muralu przewidziany do realizacji w 2019 r. Szczegółowe warunki wykonania muralu określi odrębna umowa o dzieło zawarta przez Miasto Siemiatycze z autorem zwycięskiej koncepcji.
5. Komisja zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia i do unieważnienia konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 23 sierpnia 2019 r.
2. Wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie na stronie Miasta Siemiatycze www.siemiatycze.eu
3. Dodatkową informację otrzyma autor zwycięskiej koncepcji, który zostanie powiadomiony o dalszych działaniach związanych z podpisaniem umowy na wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze.

NAGRODA
1. Za opracowanie projektu muralu wraz z jego późniejszym wykonaniem zwycięzca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Miasto Siemiatycze na podstawie odrębnie przygotowanej umowy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):
1) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika Konkursu, w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu „Zmaluj sobie kasę – projekt i wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze”, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia;
4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);
7) uczestnicy konkursu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) uczestnicy konkursu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w konkursie „Zmaluj sobie kasę – projekt i wykonanie muralu dla Miasta Siemiatycze”
10) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Czytany 722 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 19 sierpień 2019 12:36