Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

środa, 30 grudzień 2020 09:43
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODEM OSOBISTYM

Numer karty USC 5 wersja 1. z dnia 29 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 319 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1604)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • Dowód dokonania opłaty za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • W przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika – do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia
 • Dokumenty potwierdzające interes faktyczny lub prawny w uzyskaniu danych
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

FORMULARZE DO POBRANIA:

Wniosek do pobrania w pokoju 202 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Opłata za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym wynosi 31 zł.

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłatę należy uiścić w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta w Siemiatyczach Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202,

tel. 85 656 58 32

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- piątek od 7:30 do 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o odmowie udostępnienia danych przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze.

UWAGI:

 • Organy gminy udostępniają dokumentację związaną z dowodami osobistymi znajdującą się w ich posiadaniu
 • Dokumentację udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot
 • Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych z dokumentacji związanej z dowodem osobistym
 • Wniosek można złożyć w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wydania dowodu osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

Dane, dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 r. (włącznie) będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane osobowe dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie od 1980 do 2010 będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przechowywane bezterminowo.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.

Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

W załączeniu:

karta usługi - udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

wniosek o udostępnienie danych z koperty dowodowej

wzór pełnomocnictwa

Czytany 215 razy