Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu osobistego

wtorek, 29 grudzień 2020 15:01
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

ZAWIESZENIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW IDENTYFIKACJI, UWIERZYTELNIENIA I PODPISU OSOBISTEGO

Numer karty USC 4 wersja 1. z dnia 29 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz 332 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełnione zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym.
 2. W przypadku działania przez pełnomocnika:
  1. w siedzibie organu gminy – pełnomocnik musi legitymować się  pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności,
  2. w formie dokumentu elektronicznego – należy dołączyć pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności (sporządzone w formie dokumentu elektronicznego lub w razie niemożności dostarczenia odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa).
 1. W przypadku działania przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora:
  1. w siedzibie organu gminy – należy okazać dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą,
  2. w formie dokumentu elektronicznego – dodatkowo należy dołączyć sporządzony w formie dokumentu elektronicznego dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wnoszącym zgłoszenie a osobą, której zgłoszenie jest wnoszone lub w razie niemożności dostarczenia – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu

FORMULARZE DO POBRANIA:

Formularze do pobrania w pokoju 202 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze

OPŁATY:

Brak

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miasta Siemiatycze

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202,

tel. 85 656 58 32

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Urząd Stanu Cywilnego

II piętro, pok. 202,

tel. 85 656 58 32

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

- poniedziałek od 7:30 do 17:00,

- od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

- piątek od 7:30 do 14:00


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

UWAGI:

W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym można zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego (dotyczy to tylko e - dowodów wydawanych po 4 marca 2019r.).

 • Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.
 • Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności.
 • Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.
 • Osobie dokonującej osobiście zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów wydaje się z urzędu zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę tego zgłoszenia.
 • Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę zgłoszenia wydaje się na żądanie.
 • Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.

INFORMACJA:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119, str.1, sprost. Dz.Urz.UE.L.2018.127, str. 2), zwanego w skrócie „RODO” informuje się że:

 • Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, z siedzibą w Siemiatyczach ul. Pałacowa 2
 • Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze;
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przetwarzane w celu wydania dowodu osobistego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.
 • Pani/Pana dane osobowe, a także dane osób nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu osobistego.

Dane, dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie do 1979 r. (włącznie) będą przechowywane przez okres 25 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane osobowe dotyczące dowodów osobistych wydanych w okresie od 1980 do 2010 będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku w którym zakończyła się sprawa, w której dane osobowe zostały zgromadzone, a po tym okresie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego.

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przechowywane bezterminowo.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, a także danych osób, nad którymi sprawuje Pani/Pan prawną opiekę oraz prawo żądania ich sprostowania.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych wynika z przepisów ustawy i jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwi załatwienie sprawy. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, służy usprawnieniu komunikacji.
 • Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W załączeniu:

karta usługi - zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu osobistego

zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

wzór pełnomocnictwa

 

Czytany 245 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 29 grudzień 2020 15:11