Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

poniedziałek, 21 grudzień 2020 10:51
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Numer karty IF 4, wersja nr 2 z dnia 3 stycznia 2022 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

 • mapa zasadnicza pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Siemiatyczach, ul. Leg. Piłsudskiego 3 z licencją, w postaci:
 1. elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
 2. papierowej;
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem i granic obszaru oddziaływania planowanej inwestycji wraz z wkreśleniem planowanego przebiegu inwestycji liniowych (sieci);
 • załączniki graficzne przedstawiające charakterystykę inwestycji (planowany sposób zagospodarowania terenu oraz gabaryty projektowanych obiektów - ewentualnie koncepcja architektoniczna);
 • wydane przez Rejon Energetyczny warunki zapewnienia dostawy energii elektrycznej
  w sytuacjach nieoczywistych – odległość nieruchomości od sieci zbiorczej, skala przedsięwzięcia (ewentualna umowa na wykonanie uzbrojenia terenu);
 • wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji warunki zapewnienia dostawy wody i odprowadzenia ścieków, w przypadku planowanych przyłączy do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, konieczne w sytuacjach nieoczywistych – odległość nieruchomości od sieci zbiorczych, skala przedsięwzięcia (ewentualna umowa na wykonanie uzbrojenia terenu);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (art. 86, w związku z art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko);
 • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk wniosku do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze pod adresem: www.siemiatycze.eu.

OPŁATY

598 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zwolnione z opłaty skarbowej są decyzje wydawane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

17 zł  - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,

- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego.

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się w terminie 65 dni
od dnia złożenia kompletnego wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna

tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem: www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury, pokój nr 1, telefon 85 65 65 827

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

poniedziałek od 7:30 do 17:00,

od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

UWAGI

Inwestycja celu publicznego stanowi realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego roboty budowlane:

- polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów
o ochronie środowiska, albo

- niewymagające pozwolenia na budowę.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek zainteresowanego.

Po złożeniu wniosku organ sprawdza jego kompletność, a w przypadku braków wniosku, wezwaniem zobowiązuje wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie przedstawionych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Przygotowany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega uzgodnieniom w zakresie wynikającym z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Wydana decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie wniosła odwołania od wydanej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Zgodnie z art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowę, ewentualnie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawierający ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowę.

Stosownie do art. 56 nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcą Państwa danych będą: organy uzgadniające, inne strony postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

karta uslugi - ustalenie lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego

wniosek o ustalenie lokalizacji lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Czytany 424 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 04 styczeń 2022 11:18