Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Wydrukuj tę stronę

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

poniedziałek, 21 grudzień 2020 10:42
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Numer karty IF 3, wersja nr 1 z dnia 17 grudnia 2020 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki:

  • oświadczenie inwestora, na rzecz którego wydana została decyzja o warunkach zabudowy, o wyrażeniu zgody na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu;
  • dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za wydanie decyzji;
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo.

FORMULARZE DO POBRANIA

Druk wniosku do pobrania w pokoju nr 1 lub na stronie internetowej Miasta Siemiatycze pod adresem: www.siemiatycze.eu.

OPŁATY

56 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

-  decyzje wydawane w sprawach budownictwa mieszkaniowego,

- decyzje wydawane w sprawach, w których inwestorem jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Zwolnienia z opłaty skarbowej za pełnomocnictwo:

- w przypadku złożenia pełnomocnictwa upoważniającego do odbioru dokumentów,
- jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
- jeżeli mocodawcą jest jednostka budżetowa lub jednostka samorządu terytorialnego

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje - z chwilą złożenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.

Wpłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

W terminie miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze, parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem: www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Infrastruktury, pokój nr 1, telefon 85 65 65 827

Urząd Miasta czynny jest w godzinach:

-poniedziałek od 7:30 do 17:00,

-od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30

-piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Siemiatycze w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

UWAGI

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy następuje na wniosek podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.

Po złożeniu wniosku organ sprawdza jego kompletność, a w przypadku braków wniosku, wezwaniem zobowiązuje wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie przedstawionych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od dnia jej doręczenia wszystkim stronom postępowania, jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie wniosła odwołania od wydanej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze z siedzibą w Urzędzie Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, które jest zadaniem realizowanym w ramach wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcą Państwa danych będą strony postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączenu:

karta usługi - przeniesienie deyczji o warunkach zabudowy

oświadczenie - przeniesienie decyzji

wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Czytany 328 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 04 styczeń 2021 09:42