Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Castrolibero
Włochy
Pastavy
Białoruś
Zehdenick
Niemcy
Etterbeek
Belgia
Kobryń
Białoruś

Nawigacja

Karta Dużej Rodziny – podstawowe informacje

czwartek, 04 styczeń 2018 14:56

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

Karta jest przyznawana rodzicom na czas nieokreślony, dzieciom - do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Dzieci niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności powyżej 18 roku życia otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej otrzymują kartę na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka – do ukończenia nauki w danej placówce, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Karta wydawana jest w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej umożliwia aplikacja mKDR.


Akty prawne:

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz z 2017 r. poz. 1428 oraz z 2018 r. poz. 1544, poz. 1669 i poz. 2432)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1454)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2449)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (M. P. z 2018 r. poz. 190)


Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Załączniki:

1) w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzicmiał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyżej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ważne - do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej należy dołączyć informacje o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych.

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

W przypadku cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń do pobrania w załączeniu.


Zniżki i uprawnienia członków rodzin wielodzietnych

Osoby posiadające Karty Dużej Rodziny mogą skorzystać ze zniżek oraz innych uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców prywatnych.

Informacje o uprawnieniach przysługujących członkom rodzin wielodzietnych posiadającym Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr


Uwagi:

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli  na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na wiek:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia: że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci; o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce; o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Członkowie rodziny wielodzietnej są zobowiązani do niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo posiadania Karty Dużej Rodziny, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny mieszkańcy Siemiatycz mogą składać w Referacie Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Siemiatycze (ul. Pałacowa 2, pok. nr 10, parter).

 

Czytany 2471 razy Ostatnio zmieniany środa, 26 czerwiec 2019 15:07

Kalendarz imprez

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
×