Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

wtorek, 08 czerwiec 2021 09:17
Grafika z logotypem Siemiatycze Blisko i napisem konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Grafika z logotypem Siemiatycze Blisko i napisem konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1

Miasto Siemiatycze ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach

Organ prowadzący szkołę: Miasto Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

Nazwa i  adres szkoły, której dotyczy konkurs: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach

ul. Ogrodowa 2

17-300 Siemiatycze

I. Wymagania wobec kandydatów

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1661):

 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej,
 • ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 • uzyskał:
 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w  okresie ostatnich pięciu lat pracy lub;
 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w  okresie ostatniego roku albo;
 3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, jeżeli nie  przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2021 r. poz. 4), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z  2021 r. poz. 478; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 619.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 • w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
 • spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-11.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o  Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 • nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • spełnia wymagania określone w ust. 1  pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 niniejszego ogłoszenia.
 1. Stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej może zajmować również:
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej, lub
 • nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.),

spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

II. Wymagane dokumenty

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

 • uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły podstawowej;
 • życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 1. stażu pracy pedagogicznej–w przypadku nauczyciela albo:
 2. stażu pracy dydaktycznej–w przypadku nauczyciela akademickiego, albo:
 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 • oświadczenie zawierające następujące dane kandydata:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania(adres do korespondencji). 
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
 • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 • w przypadku cudzoziemca - poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;
 • poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);
 • oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia1972 r.;
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
 • poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 • w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach”, w terminie do dnia 23 czerwca 2021 r., do godz. 1500  (środa) osobiście w okienku podawczym Urzędu Miasta Siemiatycze lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Miasta Siemiatycze.

 1. Dopuszcza się składnie ofert w postaci elektronicznej, które powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
 2. Na żądanie Burmistrza Miasta Siemiatycze kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt II ppkt. 4 - 7 oraz 12, 13.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Siemiatycze.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni listownie lub telefonicznie w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze ul. Pałacowa 2.
2. Dane kontaktowe do Inspektorem Ochrony Danych w Mieście Siemiatycze jest możliwy pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 85 65 65 813, Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa zakresie wskazanym w art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i poz. 619).
4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą posiadali upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Siemiatycze oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych , przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo do dostępu swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

Czytany 382 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 czerwiec 2021 07:45