Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Print this page

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Monday, 27 April 2015 17:42
Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko Grafika prezentująca logo Miasta Siemiatycze w kolorach czerwonym, żółtym i niebieskim, z szarym napisem Siemiatycze Blisko

KARTA USŁUGI

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Numer karty PR 11 wersja 2. z dnia 8 lipca 2021 roku

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)

WYMAGANE DOKUMENTY

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, jest zobowiązany do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

FORMULARZE DO POBRANIA

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych – dostępne w pokoju nr 10 lub do pobrania na stronie internetowej Miasta.

OPŁATY

Za złożenie oświadczenia nie pobiera się opłat

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych w oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

do 4,5% alkoholu oraz piwa

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł,
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:

powyżej 18% alkoholu

  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
  • jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Opłaty dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Miasta Siemiatycze Nr 66 1240 5211 1111 0010 3200 7917 z adnotacją dotyczącą tytułu wpłaty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Nie dotyczy

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Urząd Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze
parter, kancelaria ogólna, tel. 85 65 65 800, fax. 85 65 65 803, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
strona internetowa Miasta Siemiatycze dostępna pod adresem www.siemiatycze.eu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Przedsiębiorczości, Promocji i Turystyki
pokój numer 10, telefon 85 65 65 818 (808)
Urząd Miasta czynny jest w godzinach:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
wtorek - czwartek od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY

Nie przysługuje

UWAGI

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Wartość sprzedaży jest to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wartość sprzedaży napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku: - złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim; - dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku złożenia oświadczenia, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty podstawowej. W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości określonej w ustawie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do wniesienia opłaty, nie wniesie raty opłaty powiększonej o 30% tej opłaty. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. Posiadacz zezwolenia zobowiązany jest w terminach do dnia 01 lutego, 01 czerwca, 01 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazać przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty.

INFORMACJA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Siemiatycze, Siemiatycze, ul. Pałacowa 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Mieście Siemiatycze - Urząd Miasta adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 6565813, Urząd Miasta Siemiatycze ul. Pałacowa 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze złożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z przepisami prawa (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz realizacji zadań związanych ze złożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W załączeniu:

  • karta usługi - oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  • wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
Read 3107 times Last modified on Thursday, 08 July 2021 11:50