Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Print this page

Zapytanie ofertowe - unieważnione

Thursday, 01 December 2016 14:38

Siemiatycze, dnia 04 stycznia 2017 r.

PR.041.2.2016

Unieważnienie zapytania ofertowego pt. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”

Zamawiający
Miasto Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego znak: PR.041.2.2016 dotyczące opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, bez podania przyczyny.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 02 grudnia 2016 r. Zamawiający zastrzegł sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Powtórne zapytanie ofertowe na w/w zamówienie wraz ze zmianami w opisie przedmiotu zamówienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej w późniejszym terminie.

Burmistrz Miasta Siemiatycze
       Piotr Siniakowicz

 

Otrzymują:
1. Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów
2. Pracownia  ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta Szarfenberg, ul. Umińskiego 26/57, 03-984 Warszawa
3. Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.,ul. Unii Lubelskiej 4c, 85-059 Bydgoszcz
4. EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o., ul. Boh. Monte Cassino 19/57, 15-873 Białystok
5. Fundacja European Foresight Institute, Aleja Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk
6. QBASE Doradcy Sławomir Wysocki, ul. Kasprowicza 1c, 05-075 Warszawa-Wesoła
7. ResPublic sp. z o.o., ul. Podmiejska 5, 01-498 Warszawa
8. Utila sp. z o.o., ul. Targowa 42/20, 03-733 Warszawa

 


PR.041.2.2016

Zmiana w zapytaniu ofertowym nr PR.041.2.2016 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

Zamawiający
Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.siemiatycze.eu

W zapytaniu ofertowym z dnia 1 grudnia 2016 r. nr PR.041.2.2016 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, a także w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (wzór umowy) wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega termin realizacji zamówienia w zapytaniu ofertowym:

stare brzmienie: „Termin realizacji zamówienia - do 31 maja 2017 r.

nowe brzmienie, po zmianie: „Termin realizacji zamówienia - do 31 lipca 2017 r.”

Zmianie ulega termin wykonania przedmiotu umowy w §1 ust. 9 we wzorze umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego):

stare brzmienie §1 ust. 9 wzoru umowy: „Termin wykonania przedmiotu Umowy – do dnia 30 maja 2017 r.”                                 

nowe brzmienie, po zmianie §1 ust. 9 wzoru umowy: „Termin wykonania przedmiotu Umowy - do dnia 31 lipca 2017 r.”

W związku z wprowadzonymi zmianami, w zapytaniu ofertowym zmienia się termin na składanie ofert – oferty należy składać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 17.00 (liczy się data wpływu).

stare brzmienie: „ Termin składania ofert - Oferty z załączonym oświadczeniem należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze – oferta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów”.

nowe brzmienie, po zmianie - „Termin składania ofert - Oferty z załączonym oświadczeniem należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 17.00 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze – oferta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów”.

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze
       Piotr Siniakowicz

 Siemiatycze, 02 grudnia 2016 r.


 PR.041.2.2016

Zapytanie ofertowe nr PR.041.2.2016 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa

Zamawiający

Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
tel. 85 65 65 800, fax 85 65 65 803
email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.siemiatycze.eu


Przedmiot zamówienia

Opracowanie dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Siemiatycze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze (zwany dalej GPR) ma być zgodny z obowiązującymi na dzień opracowania przepisami ustawy o rewitalizacji oraz obowiązującymi na dzień opracowania Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  

Gminny Program Rewitalizacji będzie podlegał ocenie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania go do ewentualnych uwag i rekomendacji w/w Instytucji.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności:
a) przeprowadzi szczegółową diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz skalę, charakter potrzeb rewitalizacyjnych, zasięgi przestrzenne obszaru/obszarów rewitalizacji oraz diagnozę lokalnych potencjałów występujących na terenie tego obszaru;
b) dokona opisu powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, takimi jak np. strategia rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy strategia rozwiązywania problemów społecznych;
c) dokona opisu wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji;
d) określi cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk;
e) dokona opisu przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym;
f) określi mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych;
g) określi szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych;
h) dokona opisu struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji ze wskazaniem kosztów tego zarządzania i ramowym harmonogramem realizacji programu;
i) określi system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji;
j) określi niezbędne zmiany w uchwałach;
k) wskaże, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji;
l) wskaże sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;
ł) podejmie wszystkie inne działania mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do:
1) włączenia społeczności lokalnej Miasta Siemiatycze i innych interesariuszy procesu rewitalizacji w opracowanie programu rewitalizacji poprzez zastosowanie różnorodnych technik      i narzędzi partycypacyjnych, takich jak np.
a) kampania edukacyjno-informacyjna dotyczącą celów oraz zasad prowadzenia rewitalizacji – w ramach działania Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 2 spotkania informacyjno-edukacyjne w Siemiatyczach w IV kwartale 2016 r.
b) konsultacje społeczne – w ramach zadania Wykonawca przygotuje materiały i przeprowadzi 5 spotkań konsultacyjnych w Siemiatyczach w I kwartale 2017 r.
c) konsultacje społeczne nad wstępnym projektem rewitalizacyjnym – w ramach zadania Wykonawca przygotuje materiały na spotkania, przeprowadzi 5 spotkań konsultacyjnych w Siemiatyczach w II kwartale 2017 r.
2) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu w czasie 3 dni od dnia podpisania umowy szczegółowego harmonogramu realizacji zadania – harmonogram podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
3) wskazania granic obszaru/obszarów rewitalizacji wykonane na mapie w skali 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej,
4) przygotowania wniosku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawierającego wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej wraz z diagnozą, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia oraz projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z uzasadnieniem;
5) współdziałania w przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (w przypadku konieczności jej przeprowadzenia);
6) współdziałania w uzyskaniu wszelkich innych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania GPR;
7) przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania uzasadnienia projektu uchwały Rady Miasta Siemiatycze;
8) współudziału w prezentacji założeń i celów GPR oraz gotowego dokumentu na posiedzeniu właściwych komisji oraz podczas sesji Rady Miasta Siemiatycze;
9) współpracy przy przygotowaniu dokumentów do oceny przez UMWP;
10) przekazywania bieżących raportów z postępu prowadzonych prac przystosowanych do wprowadzania na stronę internetową Zamawiającego w zakładce Projekty UE - Rewitalizacja Miasta Siemiatycze.


Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pt. Rewitalizacja Miasta Siemiatycze współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w okresie IV kwartał 2016r. – III kwartał 2017r. Przedmiot zamówienia ma być zgodny z aktualnymi na dzień opracowania rekomendacjami i rozwiązaniami w zakresie informacji i promocji opisanymi w Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014 - 2020 oraz w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

Termin realizacji zamówienia

Do 31 maja 2017 r.

Warunki udziału

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające odpowiedni potencjał kadrowy. Za spełnienie tego warunku uważa się dysponowanie minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wykonawca przedłoży oświadczenie o dysponowaniu minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zawierające wykaz osób, informacje na temat ich kwalifikacji (z podaniem tytułów dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, w opracowaniu których osoby te uczestniczyły) oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zapytania ofertowego. Wraz z ofertą należy przedłożyć oświadczenie o dysponowaniu minimum 2 osobami merytorycznymi posiadającymi co najmniej 3-letnie doświadczenie w opracowywaniu dokumentów strategicznych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zawierające wykaz osób, informacje na temat ich kwalifikacji oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

Termin składania ofert

Oferty z załączonym oświadczeniem należy dostarczyć pocztą lub osobiście do Urzędu Miasta Siemiatycze, ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze lub przesłać pocztą elektroniczną na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w terminie do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 15.30 (liczy się data wpływu) z dopiskiem/tytułem Program Rewitalizacji Miasta Siemiatycze – oferta. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku oferty składanej pocztą elektroniczną oferent przesyła skany dokumentów podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty i dokumentów.

Kryteria oceny przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Oferty cenowe złożone w wyznaczonym terminie zostaną poddane przez Zamawiającego ocenie wg kryterium:
Cena – 100%

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.siemiatycze.eu w zakładce Projekty UE - Rewitalizacja Miasta Siemiatycze  i w Biuletynie Informacji Publicznej  http://bip.um.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/zamowienia_publiczne/Inne_zamowienia/
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia konkursu lub nieprzyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia

Katarzyna Prochowicz, tel. 85 65 65 808, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia
Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

Burmistrz Miasta Siemiatycze
       Piotr Siniakowicz

Siemiatycze, 01 grudnia 2016 r. 

 

pasek rewitalizacja

Read 1815 times Last modified on Tuesday, 10 January 2017 15:03