Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Nawigacja

Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze

Friday, 03 January 2020 13:30

 

logo

Projekt „Rewitalizacja zdegradowanej części miasta Siemiatycze: amfiteatru i targowiska miejskiego oraz poprawa bezpieczeństwa publicznego miasta poprzez utworzenie sieci monitoringu wizyjnego”.


Cel bezpośredni projektu:


Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej: amfiteatru nad zalewem i targowiska miejskiego oraz przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych i gospodarczych tego fragmentu przestrzeni publicznej, które umożliwi ożywienie życia publicznego w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej, a także poprawę bezpieczeństwa publicznego dzięki instalacji monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji określonym w GPR.


Cele szczegółowe projektu:


1) Zmniejszenie skali zidentyfikowanych w GPR zjawisk problemowych poprzez stworzenie i/lub odtworzenie infrastruktury (technicznej) wspierającej i pobudzającej aktywność mieszkańców miasta oraz zachęcającej ich do rozwoju społeczno-gospodarczego.


2) Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego na obszarze zdegradowanym, poprzez jego rewaloryzację społeczno-gospodarczo-przestrzenną oraz nadanie tym terenom aktywnych funkcji społeczno-gospodarczych.


3) Włączenie społeczne osób zamieszkujących tereny zdegradowane poprzez stworzenie im godnych warunków do życia, poprawę bezpieczeństwa oraz umożliwienie aktywizacji tych osób w życiu publicznym (w społeczeństwie, na rynku pracy).


4) Stworzenie atrakcyjnych miejsc oraz warunków do życia (do pracy, handlu, do kultury i rekreacji, spędzania wolnego czasu z rodziną).


5) Tworzenie warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów zdegradowanych poprzez poprawę walorów estetycznych i poprawę ładu przestrzennego i odrestaurowanie przestrzeni publicznej w obrębie amfiteatru oraz targowiska przy ul. Grodzieńskiej.


6) Ożywienie życia publicznego miasta poprzez przywrócenie lub stworzenie miejsc odgrywających znaczące funkcje społeczno-gospodarcze.


7) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego.


8) Wyrównywanie szans m.in. poprzez dostosowanie infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


9) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej miasta funkcjonalnie powiązanej z obiektami poddawanymi rewitalizacji.


Cele pośrednie projektu:


Wsparcie rozwoju obszarów o specyficznych potrzebach w szczególności poprzez realizację inwestycji infrastrukturalnej mającej na celu niezbędne dostosowanie istniejących obiektów do pełnienia aktywnych funkcji np. społecznych, ekonomicznych, kulturalnych, rekreacyjnych.


Aspekt społeczny:


- Zmniejszenie oddziaływania skutków wykluczenia społecznego na obszarach zdegradowanych objętych interwencją w projekcie poprzez nadanie im nowych lub przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych.


- Ograniczenie występowania negatywnych zjawisk społecznych poprzez realizację inwestycji objętej przedmiotowym projektem prowadzącej do aktywizacji społeczno-gospodarczej na terenach problemowych określonych w GPR, do włączenia społecznego oraz zwiększenia poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i gospodarczym mieszkańców.


- Ożywienie terenów zdegradowanych oraz podniesienie jakości i atrakcyjności życia mieszkańców.


- Udostępnienie infrastruktury, która może stanowić dobrą bazę do realizację kompleksowych i zintegrowanych działań „miękkich” uwzględniających wymiar gospodarczy, fizyczny i społeczny.


- Pobudzenie aktywności lokalnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przy wsparciu NGO, które uzyskają dzięki inwestycji dedykowane im miejsce (lokal zlokalizowany na targowisku) ułatwiający im prace ze społeczności a lokalną, w tym np. umożliwiający organizację akcji społecznych, spotkań i innych wydarzeń.


Aspekt przestrzenno-funkcjonalny:


- Budowa/przebudowa infrastruktury użyteczności publicznej z uwzględnieniem lepszego pełnienia przez nią funkcji w życiu publicznym.


- Poprawa walorów estetycznych i ładu przestrzennego obszarów miasta położonych nad zalewem, która wzmacnia efekty innych projektów realizowanych w tej okolicy przynosząc pożądany efekt synergii.


- Wzrost wykorzystania walorów rekreacyjnych, przyrodniczych i kulturowych miasta Siemiatycze jako ośrodka powiatowego.


- Poprawa warunków sprzyjających kontynuacji procesu rozwoju obszarów zdegradowanych.


Aspekt środowiskowy:


- Skanalizowanie ruchu osób korzystających z wspieranej infrastruktury nad zalewem i ograniczenie zadeptywania i dewastacji zieleni.
- Ograniczenie emisji CO2 i poprawa jakości powietrza dzięki wykorzystaniu OZE w ramach targowiska miejskiego oraz promocja wykorzystania zielonej energii.

Aspekt techniczny:


- Przywrócenie społ. lokalnej amfiteatru jako obiektu spełniającego normy techniczne.


Aspekt gospodarczy:


- Stworzenie „zaplecza” infrastrukturalnego do pobudzenia aktywności społeczności lokalnej.
- Stworzenie warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, stworzenie warunków do sprzedaży całorocznej oraz poprawa warunków sprzedaży bezpośredniej.
- Wspieranie procesu tworzenia, promowania lub rozwoju produktów i marek regionalnych.
- Stwarzanie warunków do utrzymania lub wzrostu zatrudnienia m.in. handlu, gastronomii czy rekreacji.
- Kreowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana 13 grudnia 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: 12 538 336,71 zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniosło: 8 861 446,47 zł.

Read 1770 times